Med lov nr. 563 af 7. maj 2019 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.) er der indført en række ændringer i regelgrundlaget for frie grundskoler og for efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier. 

Reglerne gælder også for kombinerede institutioner.

Lovændringen trådte i kraft den 1. august 2019, og indeholder forbud mod anonyme donationer, regulering af udenlandske donationer fra lande uden for EU og EØS og regulering af donationer på mere end 20.000 kroner.

Donationer omfatter både kontante donationer og ikke-kontante donationer, som for eksempel it-udstyr, undervisningsmateriale m.v. Donationer omfatter også lån til en skole, hvor lånet efterfølgende eftergives.

Totalforbud mod anonyme donationer

Der er med lovændringen indført totalforbud mod anonyme donationer uanset beløbets størrelse. Forbuddet omfatter både indenlandske og udenlandske donationer.

Forbud mod udenlandske donationer fra lande uden for EU og EØS

Med lovændringen må der ikke længere modtages donationer på over 20.000 kroner eksklusive moms fra offentlige myndigheder eller fysiske eller juridiske personer uden for EU/EØS. Flere donationer, der samlet set udgør mere end 20.000 kroner eksklusive moms, forbydes ligeledes. Forbuddet omfatter også indgåelse af aftaler om leje af lokaler ejet af en offentlig myndighed eller fysiske eller juridiske personer uden for EU/EØS.

Det er muligt at søge styrelsen om dispensation fra forbuddet mod at modtage udenlandske donationer på over 20.000 kroner eksklusive moms. Ansøgning om dispensation fra forbuddet skal ske inden 90 dage efter modtagelsen af donationen.

Skolen vil i ansøgningen blandt andet skulle redegøre for, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den konkrete donation eller lejeaftale ikke vil påvirke skolens overholdelse af kravene om frihed og folkestyre og uafhængighed.

Ansøgning om dispensation til modtagelse af donationer over 20.000 kroner sendes til mailpostkassen: stuk.cgs@stukuvm.dk.

Det er ligeledes muligt at søge styrelsen om dispensation fra forbuddet mod at indgå en lejeaftale, hvor lokaler, bygninger eller arealer er ejet af en offentlig myndighed eller fysiske eller juridiske personer fra lande udenfor EU og EØS.

Ansøgning herom skal ske inden indgåelse af lejeaftalen. Ved ansøgning om godkendelse af lejeaftale skal skolen i sin ansøgning til styrelsen tillige redegøre for, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den konkrete donation eller lejeaftale ikke vil påvirke skolens overholdelse af kravene om frihed og folkestyre og uafhængighed.

Herudover skal skolen fremsende lejekontrakten samt to vurderinger af lejeniveauet på den/de lejemål, som skolen ønsker at indgå. Vurderingerne skal være foretaget af ejendomsmæglere med kendskab til lokalområdet. Ansøgningen om godkendelse af lejeaftale skal sendes til mailpostkassen: bygadm@stukuvm.dk.

Krav om redegørelse ved modtagelse af donationer på over 20.000 kroner eksklusive moms (Forklar eller afvis-modellen)

Med lovændringen skal skoler, når de modtager en donation på over 20.000 kroner eksklusive moms eller flere donationer, der samlet set udgør mere end 20.000 kroner eksklusive moms, overveje, hvorvidt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen ved modtagelsen af donationen opfylder kravene om frihed og folkestyre og uafhængighed. Disse overvejelser skal dokumenteres i en skriftlig redegørelse. Kravet omfatter både indenlandske og udenlandske donationer.

Den skriftlige redegørelse underskrives af skolens bestyrelse og opbevares af skolen. Redegørelsen skal ikke sendes til styrelsen.

 
Sidst opdateret: 9. oktober 2019