Til at understøtte arbejdet i kommunerne med lovpligtige sprogvurderinger har ministeriet fået udviklet en række forskningsbaserede sprogvurderingsværktøjer.

Ministeriets sprogvurderingsværktøjer skal it-understøttes for at kunne anvendes af kommunerne. Kommuner, der ønsker en it-understøttelse af værktøjerne, skal kontakte de it-leverandører, som tilbyder en it-understøttelse af disse.

It-leverandører, som ønsker at it-understøtte ministeriets sprogvurderingsværktøjer, kan finde oplysninger af relevans for dette her, samt kontakte ministeriet med henblik på at få adgang til materialerne.

It-leverandører skal være opmærksomme på, at ministeriet kan foretage løbende justeringer af materialerne knyttet til de forskellige værktøjer ud fra de erfaringer, som brugerne gør sig med anvendelse af disse. 

Desuden skal de være opmærksomme på en mulig efterspørgsel fra centralt hold på indberetning af data om sprog genereret på baggrund af de sprogvurderinger, som foretages i kommunerne.

Endelig skal de være opmærksomme på, at persondatalovens regler for behandling af personoplysninger skal iagttages.

Sprogvurdering 3-6

Sprogvurdering 3-6 er udviklet for ministeriet med henblik på at understøtte den lovpligtige sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år. Værktøjet kan også anvendes til sprogvurdering af børn i alderen omkring 4 og 5 år samt til den lovpligtige sprogvurdering af børn i 0. klasse.

Til værktøjet knytter sig følgende materialer:

 • Sprogvurderingsskemaer til vurdering af børns sprog på individ- og klasseniveau
 • Materialer til brug for sprogvurderingen
 • Forældreskema
 • Vejledning til Sprogvurdering 3-6
 • Translatefiler

Siden frigivelse af materialet til Sprogvurdering 3-6 i 2017 har ministeriet modtaget henvendelser fra brugere af materialet. På baggrund af disse er der i 2019 foretaget en mindre justering af materialet.

Læs mere om Sprogvurdering 3-6 år på emu.dk, herunder den justering af materialet, der er foretaget i 2019.

Sprogvurdering 2 år

Sprogvurdering 2 år er udviklet for ministeriet med henblik på at understøtte den lovpligtige sprogvurdering af børn i alderen omkring 2 år. Værktøjet er udviklet på en sådan måde, at resultater fra sprogvurderinger ved brug af dette kan sammenholdes med resultater fra sprogvurderinger ved brug af Sprogvurdering 3-6.

Til værktøjet knytter sig følgende materialer:

 • Registreringsskemaer til de fire delelementer i værktøjet
 • Billedmateriale til delelementet ”receptiv ordforrådstest”
 • Vejledning til materialet inkluderer beskrivelse af baggrundsinformation, forskningskortlægning, normeringsstudie, beskrivelse af udregning af percentilscore og nødvendige funktioner i et it-system
 • Translatefiler

For at sikre en korrekt oversættelse af materialerne til en it-understøttelse stiller ministeriet krav om, at it-leverandører i udviklingen af it-understøttelsen skal gør brug af konsulentbistand fra TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet med henblik på at afprøve og teste it-understøttelsen.

Ministeriet dækker udgiften til konsulentbistand i op til 15 timer frem til udgangen af 2020. Efter 2020 må it-leverandører selv afholde omkostninger til brug af konsulentbistand fra TrygFondens Børneforskningscenter.

Ministeriet og TrygFondens Børneforskningscenter påtager sig ikke ved denne ordning noget ansvar i forhold til it-leverandører eller it-leverandørers endelige produkt.

It-leverandører må tidligst udkomme med en it-understøttelse den 16. januar 2020. Denne frist er sat for at give forskellige it-leverandører en rimelig mulighed for at udvikle deres it-løsning.

Læs mere om Sprogvurdering 2 år på emu.dk.

Lukning af FKO Sprogvurdering

I forbindelse med ressortoverflytningen af dagtilbudsområdet til Børne- og Undervisningsministeriet, jævnfør kongelig resolution af 27. juni 2019, er ansvaret for FKO-værktøjerne, herunder Sprogvurdering, ligeledes blevet overflyttet til ministeriet. Sprogvurdering er en it-understøttelse af en tidligere version af ministeriets værktøj til sprogvurdering af børn i 3-års alderen, ”Sprogvurdering af børn i treårsalderen, før skolestart og i børnehaveklassen”. Sprogvurdering har siden 2012 været drevet af Socialstyrelsen.

Ministeriet har den 29. november 2019 udsendt et orienteringsbrev om lukning af it-understøttelsen af FKO-redskaberne til de kommuner, der har anvendt FKO-værktøjerne.

Lukning betyder, at man per 29. november 2019 ikke længere kan bestille/generere rapporter i systemet. Socialstyrelsen holder adgangen til systemet åbent, så man har mulighed for at hente eksisterende rapporter indtil den 1. marts 2020. Det er ikke længere muligt at indtaste i systemet.

I forbindelse med lukningen vil Socialstyrelsen kontakte kommuner og organisationer med henblik på tilbagelevering af data fra systemet.
Henvendelser vedrørende lukning kan rettes til enten:

 • Socialstyrelsen på telefon: +45 72 42 37 59 eller e-mail: support@socialstyrelsen.dk
 • Kontor for Dagtilbud i Børne- og Undervisningsministeriet på telefon: +45 25 83 64 00 eller e-mail: uvm@uvm.dk.
Sidst opdateret: 10. januar 2020