Hop til indhold

Partnerskab om kompetenceudvikling og viden i praksis

Et ’Partnerskab om kompetenceudvikling og viden i praksis’ skal komme med input til og kvalificere initiativer fra dagtilbudsaftalen, som handler om at realisere den styrkede pædagogiske læreplan.

Partnerskabet har formuleret en række pejlemærker, der skal sætte en fælles retning og ramme for:

  • Kompetenceløft af faglige ledere, faglige fyrtårne og dagplejere
  • Omsættelse af den styrkede pædagogiske læreplan på pædagoguddannelsen og PAU
  • Forandringspakker (bestående af blandt andet inspirationsmaterialer, videoer og forløb), der skal understøtte aktiveringen af den nye pædagogiske læreplan ude i daginstitutionerne og dagplejen.

Alle centrale aktører på området er repræsenteret, herunder BUPL, FOA, KL, BUPL’s lederforening, BKF, DLO, universiteterne, professionshøjskolerne, SOSU-skolerne, Socialstyrelsen mv. Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef på VIA University College, er formand for Partnerskabet.

Partnerskabet skal som udgangspunkt fortsætte sit arbejde til minimum 2019.

Udvalg om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange

Et tværministerielt udvalg offentliggjorde den 26. juni 2018 sin afrapportering. Udvalget blev nedsat med repræsentanter fra involverede ministerier og med inddragelse af KL, Datatilsynet og en lang række interessenter og eksperter.

Udvalget har haft til opgave at komme med forslag til, hvordan nødvendig og relevant viden om barnets trivsel, udvikling og læring kan indhentes, udveksles og anvendes på den mest hensigtsmæssige, smidige og ubureaukratiske måde i overgangen mellem hjem (herunder sundhedsplejen) og dagtilbud samt mellem dagtilbud og fritidstilbud/skole og i samarbejde med forældrene.

Udvalgets arbejde og drøftelser har taget udgangspunkt i en afdækning og analyse af eksisterende praksis i kommunerne foretaget af Rambøll. I udvalgets afrapportering er identificeret en række udfordringer, der er forbundet med vidensudveksling i overgange, og den kommer samtidig med en række forslag til inspiration og overvejelse henvendt til det statslige, kommunale og institutionelle niveau, der kan understøtte bedre udveksling af nødvendig og relevant viden om børn i overgange.

Læs udvalgets afrapportering (pdf).

Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Arbejdsgruppen for meningsfuld og mindre dokumentation skulle give forslag til, hvordan man sikrer, at dokumentationen af og i det pædagogiske arbejde på dagtilbudsområdet er meningsfuld og har et begrænset ressourcetræk.

Arbejdsgruppen gav konkrete forslag til et analyseredskab og et inspirationskatalog, der skal bidrage til, at man lokalt gør sig konkrete overvejelser om formål, anvendelse, tidsforbrug og lokal organisering i forbindelse med dokumentation af og i det pædagogiske arbejde. Produkterne skal efterfølgende afprøves i en række kommuner og evalueres med henblik på et samlet inspirationsmateriale til andre dagtilbud og kommuner.

Arbejdsgruppens formandskab bestod af Børne- og Kulturchefforeningen og det daværende Børne- og Socialministerium. Herudover bestod arbejdsgruppen af alle centrale aktører på området og af uafhængige videnspersoner/praktikere på dagtilbudsområdet.

Læs arbejdsgruppens rapport på EMU's hjemmeside (emu.dk)

Sidst opdateret: 6. januar 2023