Hop til indhold

Baggrunden for arbejdet

I 2016 blev der igangsat et større arbejde med at udvikle rammen for de pædagogiske læreplaner i dagtilbud.

Læreplanerne tager udgangspunkt i en fælles ramme, der er beskrevet i Dagtilbudsloven. Den pædagogiske læreplan spiller en central rolle for det pædagogiske personale og ledelses arbejde med de 0-6-årige børns udvikling, trivsel og læring.

En mastergruppe og seks arbejdsgrupper bestående af eksperter, interessenter og praktikere har varetaget opgaven med at udvikle den pædagogiske læreplan. For at sikre en bred inddragelse af perspektiver fra sektoren, blev der afholdt to dialog dage, hvor pædagogiske praktikere kom med input til arbejdet.

Ændringen af dagtilbudsloven og den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 1. juli 2018.

Den nye ramme for den pædagogiske læreplan

Den nye ramme for den styrkede pædagogiske læreplan bygger videre på de seks læreplanstemaer fra den tidligere læreplan, men temaerne er blevet opdateret og udfoldet gennem ny lovgivning.

Der er også blevet fastsat to brede pædagogiske læringsmål for hvert tema, der beskriver, hvad det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte i forhold til børns læring.

Ny lovgivning om den pædagogiske læreplan

Ændringerne af dagtilbudsloven tydeliggør blandt andet et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud, hvor det eksempelvis slås fast, at dagtilbuddene har ansvar for at etablere et læringsmiljø, der over hele dagen og i forbindelse med leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter m.v. giver børn mulighed for at trives og lære, og at læringsmiljøet skal bygge på et bredt læringsbegreb. 

Dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn skal tilrettelægges inden for og på tværs af de pædagogiske læringsmål, lige som dagtilbuddene skal tilrettelægge arbejdet med læringsmiljøerne, så de kommer rundt om de forskellige elementer, der fremgår af indholdsbeskrivelserne med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag.

Gå til Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer (retsinformation.dk). 

God tid til at realisere de nye elementer

Det har været vigtigt, at kommunerne får arbejdsro og god tid til at implementere de vigtige ændringer. Derfor følger det også af lovændringen, at arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan skal igangsættes ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2018, men først skal være fuldt implementeret og evalueret for første gang senest to år efter lovens ikrafttræden.

Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 1. juli 2021 på landsplan.

Frist for evaluering af læreplanen

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan udarbejdes og offentliggøres. Lederen af dagtilbuddet er ligeledes ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og løbende kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet.

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan igangsættes ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2018, hvorefter den nye lovgivningsmæssige ramme for den pædagogiske læreplan skal være implementeret i dagtilbuddene senest to år efter lovens ikrafttræden, idet læreplanen på dette tidspunkt lokalt skal evalueres første gang.

Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 1. juli 2021 på landsplan.

Understøttende materialer om den styrkede pædagogiske læreplan

Der bliver løbende frem mod 2020 udarbejdet en række materialer, som kan understøtte arbejdet med at realisere læreplanens nye elementer. 

  • Ny hovedpublikation om den styrkede læreplan (en ”master 2”), som indeholder alle lovbestemmelser og bemærkninger om læreplanen fra henholdsvis lovforslag L160 og bekendtgørelse om pædagogiske mål og indholdsbeskrivelser (offentliggjort sommeren 2018). Publikationen erstatter den eksisterende ’Master for en styrket læreplan’
  • Et egenanalyseredskab, som skal støtte dagtilbuddene i at se nysgerrigt og kritisk på egen pædagogisk praksis i forhold til centrale elementer fra læreplanen. For eksempel det brede læringsbegreb, legen og forældresamarbejde (offentliggjort sommeren 2018).
  • Et forankringsunderstøttende redskab som beskriver fem konkrete tilgange, man lokalt kan anvende til at skabe en varig forankring af de nye elementer i den pædagogiske praksis (offentliggjort sommeren 2018).

Herudover blev der lavet 10-12 pakker med materialer om centrale elementer fra det pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer. Pakkerne formidler både viden om det pågældende element (forældresamarbejde, samspil mv.) og konkrete værktøjer, som kan bruges i refleksioner om det daglige pædagogiske arbejde.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og VIVE står for det konkrete arbejde med inddragelse af fagfolk og praktikere.

Fra sommeren 2018 vil alle materialer løbende blive tilgængelige på EMU dagtilbud.

Sidst opdateret: 6. januar 2023