Jævnfør Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter – og videreuddannelse, skal der som minimum afholdes udbudsrunder til AMU hvert 4 år. Derudover kan der ved tungtvejende grunde gives nye udbudsgodkendelse mellem de faste udbudsrunder.

AMU-udbudsrunder hvert 4. år.

Udbudsrunder til AMU, hvor godkendelser til alle arbejdsmarkedsuddannelser er i spil, skal gennemføres minimum hvert 4. år.

Seneste udbudsrunde blev gennemført i foråret 2019. Resultatet af udbudsrunden blev meldt ud i september 2019, og de nye udbudsgodkendelser trådte i kraft 1. oktober 2019.

Næste AMU-udbudsrunde forventes i 2023.

Ansøgninger mellem de faste udbudsrunder

Hvert år gennemfører Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter en undersøgelse af, om der er behov for nye AMU-udbydere. Dette kan være tilfældet, hvis tungtvejende grunde taler herfor som for eksempel, hvis en eksisterende udbyder ikke i tilstrækkelig grad lever op til sin udbudsforpligtelse. Hvis det vurderes, at der er behov for nye udbydere, meldes det på denne side ud, hvilke jobområder det drejer sig om. Dette vil også blive udmeldt som en nyhed på uvm.dk.

Der kan også søges om udbudsgodkendelse til andre jobområder end de udmeldte mellem de faste udbudsrunder. Det vil dog være sjældent, at en sådan ansøgning godkendes, da STUK og arbejdsmarkedets parter ikke umiddelbart vurderer, at der er tungtvejende grunde herfor.

Det er af hensyn til de allerede godkendte AMU-udbydere, som har tilpasset deres administration, udstyr, lærerkapacitet m.v. til det eksisterende udbudsbillede, at der kun gives nye udbudsgodkendelser mellem de faste udbudsrunder, hvis der foreligger tungtvejende grunde herfor. 

Tungtvejende grunde kan være:

  • at en eksisterende udbyder ikke i tilstrækkelig grad lever op til sin udbudsforpligtelse.
  • at udbuddet har ændret sig på baggrund af ny udvikling i teknologi, ændret regulering eller markant ændrede markedsforhold.

Det forventes, at det i maj 2020 vil blive meldt ud, om der vurderes at være et behov for nye AMU-udbydere inden for et eller flere specifikke jobområder. Samtidig åbnes ansøgningsskemaet for ansøgninger mellem de faste udbudsrunder.

Hvad ansøges der om i en udbudsrunde?

Alle arbejdsmarkedsuddannelserne er fordelt på såkaldte fælles kompetencebeskrivelser (FKB'er). Der er pt. 134 FKB'er, som hver beskriver et jobområde, hvortil der er udviklet en række arbejdsmarkedsuddannelser. Derudover er der tilkoblet en række tværgående uddannelser samt ofte en række arbejdsmarkedsuddannelser fra andre FKB'er.

I forbindelse med AMU-udbudsrunderne kan der ansøges om at blive udbyder af én eller flere FKB'er – man kan ikke ansøge om blot at udbyde én eller et par arbejdsmarkedsuddannelser.  Hvis man godkendes til at udbyde en FKB, er man forpligtet til at udbyde alle de arbejdsmarkedsuddannelser, der hører under FKB'en. Man er dog ikke forpligtet til at udbyde de tværgående arbejdsmarkedsuddannelser fra det såkaldte obligatoriske, men der er mulighed for at udbyde disse.

Læs eventuelt mere om opbygning af AMU og rammer og regler for AMU-udbuddet i Vejledning til uddannelsesinstitutioner.

Sidst opdateret: 3. marts 2020