UU Hernings fokus på at understøtte en tidlig indsats i 5. klasse udspringer af initiativet ’Alle skal med’, som består af tre delindsatser, der overordnet sigter mod at fremme en forebyggende, inkluderende og helhedsorienteret indsats over for kommunens udsatte børn og unge. Projektet er udviklet i samarbejde med Brug for alle unge (BFAU), og målet er, at flere unge bliver uddannelsesparate.

Aggressive Replacement Training

Over en periode på halvandet år har UU Herning arbejdet med en tidlig indsats i to 5. klasser. Indsatsen har taget afsæt i Aggressive Replacement Training (ART), som er en træningsmetode i at udvikle børn og unges sociale og personlige kompetencer baseret på gruppeforløb.

Gennem forskellige aktiviteter, hjemmeopgaver og tværgående samarbejde mellem elever, lærere og forældre har et ART-forløb til formål at forbedre evnen til at fungere socialt, skabe højere empati og bedre selvværd for børn og unge i alderen 4-20 år.

UU Hernings to vejledere, Heidi Rosendahl og Peter Villadsen, er uddannede ART-instruktører. Det vil sige, at de har gennemført et certificeret kursusforløb og samtidig afprøvet ART som en del af deres samarbejde med BFAU. Det har givet dem en lang række brugbare erfaringer med ART, en tidlig forebyggende indsats og et tværfagligt samarbejde. Ved eftermiddagens oplæg delte de deres erfaringer og gode råd:

”Når man arbejder med ART, er det vigtigt at holde fast i programmets struktur og have tålmodighed – eleverne topper på forskellige tidspunkter. Vores erfaring er, at ART medvirkede til færre diskussioner og konflikter i klassen, og vi har fået positive tilbagemeldinger fra både lærere og forældre til eleverne om, at børnene udviser større forståelse for andre og mere indsigt i deres eget ansvar”, fortæller UU-vejleder Heidi Rosendahl.

Blandt de deltagende var nysgerrigheden og efterspørgslen på Heidis og Peters erfaringer stor – de er nemlig selv i gang med at uddanne sig til ART-instruktører. I Herning Kommune prioriterer man den tidligt forebyggende indsats og det tværfaglige samarbejde højt og i forlængelse deraf, har kommunen besluttet, at to lærere fra samtlige skoler i Herning skal uddannes i det anerkendte og evidensbaserede ART-forløb.

Inspiration og videndeling på tværs

Som følge af sine erfaringer har UU Herning tilpasset det oprindelige ART-forløb til sin målgruppe, og udviklet sit eget materiale til at bruge ART-forløb på hele klasser frem for grupper af 6-8 elever, som det originale forløb ellers foreskriver:

”Vi har tilpasset ART og rettet det mod hele klasser. På den måde oplevede vi at undgå stigmatisering og understøttede fællesskabet i den enkelte klasse, samt mellem de to klasser vi arbejdede med”, siger UU vejleder Peter Villadsen.

Det var en positiv gruppe af lærere og ledere, der efter et par inspirerende timer med livlig dialog og erfaringsudveksling forlod UU Hernings lokaler ved byens banegård – spændte på at modtage og lære af det udførlige ART-materiale, som UU Herning har udviklet på baggrund af sine praktiske erfaringer.

’Alle skal med’ - et samarbejde mellem UU Herning og Brug for alle unge

’Alle skal med’ er et projekt som Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Herning har udviklet i samarbejde med Brug for alle unge (BFAU). Indsatsen er en videreudvikling af Herningmodellens tværfaglige netværk, der udrulles på kommunens skoler i et samarbejde mellem socialrådgivere, sundhedsplejerske og pædagogisk psykologisk rådgivning (SPS) samt andre aktører omkring udsatte børn og unge, herunder skoler, dagtilbud, tandplejer og familieplejer mv.

’Alle skal med’ består af tre delindsatser, der sigter mod at flere unge vurderes uddannelsesparate. Den første indsats er en tidlig og forebyggende intervention allerede fra 5. klasse. Den anden indsats er udviklingen af særlige vejledningstilbud til unge, der er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate, og den tredje indsats er en udvikling af vejledningsindsatsen for 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller er i risiko for ikke at gennemføre deres uddannelse. Indsatserne er målrettet børn og unge, der har brug for bredere indsatser, end hvad UU og skolen normalt kan tilbyde.

Læs mere om UU Herning og indsatsen ’Alle skal med’.

Om Aggressive Replacement Training (ART)

Aggression Replacement Training (ART) er en metode målrettet børn og unge i alderen 4-20 år med fare for at udvikle adfærdsmæssige problemer. Metoden er udviklet i USA i 1980’erne og bygger på adfærdsmæssig, socialpsykologisk og kognitiv teori, som anvendes i et struktureret ART-forløb, der sigter mod at udvikle deltagernes sociale færdigheder, evne til selvbeherskelse og evne til at ræsonnere moralsk og empatisk.

I sin oprindelige form er et ART-forløb opbygget over cirka 30 timer fordelt på 10 uger. Forløbet foregår i grupper af 8-12 deltagere og ledes af to certificerede trænere. Trænerne har typisk en uddannelse som lærer, pædagog, skolepsykolog, socialrådgiver eller lignende.

Der er foretaget flere effektstudier af ART, som blandt andet påviser, at børn og unge, der undervises i ART efterfølgende udviser signifikant mindre aggressiv adfærd og øgede sociale kompetencer.

UU Herning har på baggrund af deres erfaringer med ART justeret forløbet i forhold til deres målgruppe. For mere information, kontakt:

UU-vejleder Heidi Rosendahl tlf. – 24457109/e-mail: uuvhr@herning.dk
UU-vejleder Peter Villadsen tlf. – 29220262/e-mail: uuvpv@herning.dk