Hop til indhold

Størstedelen af de unge, der fuldfører deres forløb på den forberedende grunduddannelse (FGU), kommer efterfølgende videre i uddannelse eller beskæftigelse. Det viser tredje og afsluttende rapport i Børne- og Undervisningsministeriets følgeforskningsprogram til FGU fire år inde i uddannelsens levetid. 

71 procent af de elever, der har fuldført deres FGU-forløb, er begyndt på en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse fire måneder efter, viser rapporten. Et år efter fuldført FGU gælder det for 64 procent af eleverne.

De gode resultater aftager altså lidt efter et år. Her er særligt flere af de tidligere FGU-elever faldet fra deres ungdomsuddannelse. Omvendt stiger andelen af de tidligere FGU-elever i beskæftigelse i samme periode. Det ser derfor mest positivt ud for FGU-elevernes overgang til beskæftigelse. 

Overordnet viser rapporten, at de elever, der ikke har fuldført FGU i mindre grad kommer videre i beskæftigelse eller ungdomsuddannelse sammenlignet med elever, der har fuldført. 

Rapporten viser også, at egu-sporet, som er et af de tre hovedspor på FGU og netop er rettet mod arbejdsmarkedet, udmærker sig ved i højere grad at få eleverne videre i beskæftigelse.

Desuden viser rapporten, at nogle af eleverne i denne gruppe også lykkes med at komme videre fra beskæftigelse til ungdomsuddannelse, fx i ny mesterlære på en erhvervsuddannelse gennem deres arbejdsplads. Konkret er 80 procent af eleverne i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse et år efter, de har fuldført deres FGU-forløb på egu-sporet. Antallet af FGU-elever på egu-sporet er dog lille.

Der har siden 2021 har været en positiv udvikling i implementeringen af de 15 didaktiske principper for FGU, viser rapporten. Principperne er udviklet med henblik på at understøtte elevernes læring samt personlige og sociale udvikling. Rapporten viser, at elevernes sandsynlighed for at være i uddannelse efter endt FGU-forløb er større, jo længere deres FGU-skole er med implementeringen af de didaktiske principper.  

”Det er utroligt positiv læsning. Den her undersøgelse bekræfter mig i, at FGU-skolerne rundt omkring i landet gør en kæmpe forskel for en masse unge, som ikke går den snorlige vej gennem uddannelsessystemet eller finder en plads på arbejdsmarkedet. Men vi er ikke i mål endnu. Omkring 43.000 unge er i dag ikke i uddannelse og job. Derfor er jeg også glad for, at vi i efteråret sidste år indgik en aftale om at styrke FGU-institutionernes økonomi og forbedre uddannelsens rammer,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Rapporten bygger på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og medarbejdere på FGU og FGU-ansvarlige hos KUI. Derudover på interviews med FGU-ledere, -medarbejdere og -elever fra fem forskellige FGU-institutioner og repræsentanter fra hhv. aftagerinstitutioner og -virksomheder.  

Læs første delrapport i følgeforskningsprogrammet til FGU

Læs anden delrapport i følgeforskningsprogrammet til FGU

Læs tredje delrapport i følgeforskningsprogrammet til FGU (pdf)

Forberedende grunduddannelse (FGU)

FGU er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i arbejde. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, herunder produktionsskolerne og tilbud på VUC, og skal være med til at indfri det politiske mål om, at 90 procent af alle unge i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. FGU består af tre spor: almen grunduddannelse (agu), produktionsgrunduddannelse (pgu) og erhvervsgrunduddannelse (egu) samt basis, som er et introducerende forløb til de forskellige spor. Det er den kommunale ungeindsats (KUI) i hver kommune, der har ansvar for at vurdere, om den enkelte unge er i målgruppen for FGU.

Læs mere om FGU 

Børne- og Undervisningsministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til FGU

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører på vegne af ministeriet et evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU, som er vedtaget med Aftale om bedre veje til uddannelse og job (oktober 2017).

Følgeforskningsprogrammet følger og analyserer implementering af FGU over en fireårig periode fra 2020-2023. Der udkommer i alt tre rapporter i programmet, som vil omhandle:

  1. Målgruppen af elever på FGU og den kommunale ungeindsats (2021)
  2. Implementering af FGU (2022)
  3. Elevers udbytte og de foreløbige effekter samt status på implementering af FGU (2024).

Læs mere om følgeforskningsprogrammet