Hop til indhold

Voksne motiveres i højere grad til at deltage i et efteruddannelseskursus, når virksomhederne understøtter deres deltagelse i undervisningen. Uddannelsesinstitutioner spiller en afgørende rolle i at gøre det let for både virksomhederne og deltagerne.

Det viser en ny rapport med en kortlægning og evaluering af rekrutteringsindsatser for voksne med mindre gode basale færdigheder til voksen- og efteruddannelse (VEU), som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet.

Rapporten har haft til formål at skabe viden om mulige løsninger, der kan bidrage til, at flere voksne med mindre gode basale færdigheder deltager i efteruddannelse. Omkring 13 procent i aldersgruppen 16-65 år har mindre gode læsefærdigheder, viser en rapport fra VIVE fra 2022 (vive.dk). Samme undersøgelse viser, at andelen med mindre gode færdigheder i regning er omkring 11 procent. Samtidig har aktiviteten i en årrække været faldende på de almene voksen- og efteruddannelsestilbud, hvor fokus netop er på opkvalificering i basale færdigheder.

Manglende kendskab og negative skoleerfaringer

Størstedelen af de adspurgte uddannelsesrepræsentanter oplever, at det er en udfordring at rekruttere voksne med mindre gode basale færdigheder til voksen- og efteruddannelse, og at det især skyldes manglende kendskab til uddannelsesmuligheder og vilkår, negative skoleerfaringer eller manglende dansksproglige kompetencer. Stort set alle respondenter vurderer i undersøgelsen, at der er behov for at styrke rekrutteringen til voksen- og efteruddannelse, selv om institutionerne angiver, at de allerede i høj eller nogen grad har fokus på rekruttering.

”Det er afgørende, at der er gode muligheder for at udvikle og uddanne sig løbende. Efteruddannelse og opkvalificering gavner både den enkelte og samfundet og bidrager til at skabe kvalitet i vores velfærd og sikre, at vi har de rette kompetencer til at gennemføre den grønne omstilling. Jeg hæfter mig ved, at samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder er helt centralt, og derfor er jeg også glad for, at vi sidste år indgik en trepartsaftale og en ordblindepakke med en lang række initiativer, som understøtter institutionerne og virksomhedernes rekrutteringsindsatser, så vi i fællesskab sikrer, at voksne har mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig gennem hele arbejdslivet,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Vejledning af virksomhederne virker

Rapporten peger på, at det har betydning for virksomhedernes brug af voksen- og efteruddannelse til medarbejdere, når uddannelsesinstitutionerne understøtter virksomhederne i deres uddannelsesindsats. For eksempel med planlægning og gennemførelse af uddannelsesindsatsen i virksomhederne. Her kan uddannelsesinstitutionerne rådgive og vejlede virksomheden om planlægning, om det administrative arbejde ved ansøgning og hjemtagning af økonomisk støtte eller ved at tilbyde tilrettelæggelse af undervisningen, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Læs EVAs rapport om virkningsfuld rekruttering af VEU-kursister (pdf)

Læs EVAs vidensopsamling om virkningsfuld rekruttering af VEU-kursister (pdf)

Inspirationskatalog

Danmarks Evalueringsinstitut har udarbejdet en rapport og en vidensopsamlingen om effektiv rekruttering af kursister til VEU.

Som led i arbejdet med rapporten har EVA desuden udarbejdet et inspirationskatalog til blandt andre ledere og ansatte på uddannelsessteder, som udbyder voksen- og efteruddannelser, med inspiration til, hvordan flere voksne kan rekrutteres til uddannelserne.

I inspirationskataloget præsenteres fire eksempler på forskellige indsatser, hvor institutionerne lykkes med at rekruttere til VEU på trods af udfordringerne. På tværs af indsatserne kan særligt fremhæves fem forhold, som er væsentlige for at lykkes med at rekruttere voksne til VEU:

  • At institutionen har ledelsesmæssig fokus på rekruttering, og afsætter særskilte ressourcer til opgaven.
  • At rekruttering er en strategisk og ledelsesmæssig prioritering.
  • At udbyderne tilbyder både fleksibel og virksomhedsrettet efteruddannelse.
  • At efteruddannelse opleves som relevant.
  • At det virksomhedsopsøgende arbejde prioriteres af institutionerne. 

Læs EVAs inspirationskatalog om virkningsfuld rekruttering af VEU-kursister (pdf)

Rapporten og inspirationsmaterialet bygger på en spørgeskemaundersøgelse og casebesøg gennemført af EVA. Som grundlag for kortlægningen og evalueringen har EVA gennemført en mindre vidensopsamling med fokus på empirisk funderet viden om emnet i en dansk kontekst.

Om projektet

EVA har gennemført projektet i fem faser: en vidensopsamling, en spørgeskemaundersøgelse, systematisk udvælgelse af cases, en caseundersøgelse, herunder en interviewundersøgelse, samt en workshop.

Spørgeskemaundersøgelsen var rettet mod repræsentanter for alle VUC’er, AMU-udbydere og oplysningsforbund mv. og har dannet grundlag for kortlægningen af rekrutteringsindsatser, der ligeledes har ligget til grund for den systematiske udvælgelse af cases. Populationen for spørgeskemaundersøgelsen er 125 uddannelsesrepræsentanter fordelt på 122 institutioner. Der er opnået 102 fulde besvarelser og dermed en svarprocent på 82 procent.

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen er der udvalgt fire særligt lovende indsatser, som er del af caseundersøgelsen. De fire indsatser er blevet undersøgt og evalueret, herunder i forhold til hvorvidt de har potentiale til at blive udbredt i større skala.

Endelig har der været afholdt en workshop med institutioner, organisationer, forskere med flere med særligt henblik på at bidrage med refleksioner og perspektiver i forhold til de udvalgte lovende indsatser.