Hop til indhold

Siden folkeskolereformen trådte i kraft i 2014 har Børne- og Undervisningsministeriet hvert år udarbejdet en statusredegørelse for folkeskolens udvikling. Formålet med statusredegørelserne er at følge udviklingen i folkeskolen, herunder udviklingen i de nationale mål, som blev aftalt i folkeskolereformen.

Statusredegørelsen 2021/2022 viser, at de nationale mål endnu ikke er indfriet. Resultaterne i læsning og matematik har for de fleste årgange været stabile eller haft svag tilbagegang siden hhv. 2014/2015 og 2017/2018. Den generelle trivsel har ligget stabilt på et relativt højt niveau siden reformstart. Dermed er målet om stigende trivsel ikke opnået. Elevernes køn, herkomst og forældrenes uddannelsesniveau har fortsat stor betydning for deres resultater i de nationale test. 

“Det er selvfølgelig dejligt, at eleverne generelt trives godt i folkeskolen. Men jeg er fortsat ikke tilfreds med de faglige resultater - særligt ikke for børn fra familier uden tradition for uddannelse. Der er absolut plads til forbedringer. Men Regeringen kommer ikke til at gennemføre en stor reform af folkeskolen med detaljeret lovgivning om hverdagen i skolen. I stedet vil regeringen sætte folkeskolen mere fri og bygge på det engagement der allerede er blandt lærere, pædagoger, skoleledere, lokalpolitikere og alle de andre der arbejder med vores børns skole til dagligt,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

De nationale mål for folkeskolen

Med folkeskolereformen fra 2014 blev der aftalt tre nationale mål for folkeskolens udvikling. De tre mål er operationaliseret i fire resultatmål, som følges årligt.

Tabel 1. Nationale mål og resultatmål for folkeskolens udvikling

 Nationale mål  Resultatmål
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.  1.1 Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
1.2 Andelen af de allerdygtigste elever i læsning og matematik skal stige år for år.
 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.  2.1 Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.
 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.  3.1 Elevernes trivsel skal øges.

Fakta om de nationale test

Tre ud af fire nationale resultatmål for folkeskolens udvikling er baseret på resultater fra de nationale test.

De nationale test i dansk, læsning og matematik er gennemført for sidste gang i skoleåret 2021/2022. Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling 2021/2022 er dermed den sidste, der baseres på resultater fra de nationale test.

Som opfølgning på evalueringen af de nationale test fra 2020 blev der foretaget en ændring af testsystemet for at gøre resultaterne mere sikre på elevniveau. Ændringen i testsystemet bestod i, at der fra skoleåret 2020/2021 kun beregnes ét samlet testresultat for eleven i hver test, hvor der tidligere blev beregnet elevdygtighed i hver af de tre faglige områder, en test består af. I forlængelse heraf blev elevdygtigheder i februar 2021 genberegnet tilbage i tid, så det fortsat er muligt at sammenligne med tidligere afholdte test.

I dansk, læsning findes genberegnede resultater for alle klassetrin tilbage til skoleåret 2014/2015. I matematik findes genberegnede resultater i 3. klasse fra skoleåret 2015/2016 og i 6. og 8. klasse fra skoleåret 2017/2018. 

I matematik 3. klasse blev profilområdet "Matematik i anvendelse" erstattet med "Statistik og sandsynlighed" fra og med 2015/2016, hvorfor der først er genberegnet herfra. I matematik 6. klasse blev profilområdet "Matematik i anvendelse" erstattet med "Statistik og sandsynlighed" fra og med 2017/2018, hvorfor der først er genberegnet herfra. Den nationale test i matematik i 8. klasse blev indført i 2017/2018.

I skoleårene 2022/2023 til 2025/2026 erstattes de nationale test af Folkeskolens Nationale Overgangstest, og derefter af Folkeskolens Nationale Færdighedstest fra og med skoleåret 2026/2027.