Hop til indhold

Hvilken støtte og vejledning iværksætter erhvervsuddannelserne, når de identificerer en ordblind eller læsesvag elev? Det sætter en en ny kortlægning fra Børne- og Undervisningsministeriet fokus på.

Kortlægningen viser blandt andet, at eleverne er glade for den støtte, de får, når de er under oplæring i en virksomhed – også selvom vejledernes svar antyder, at støttens omfang er forskellig alt efter vejleder og skole. Eleverne vurderer desuden, at det er nødvendigt at modtage specialpædagogisk støtte og vejledning i at læse og skrive, hvis de skal fastholdes i deres uddannelse. For de læsesvage elever gælder det i høj grad muligheden for at anvende læse-skriveteknologi.

Kortlægningen bygger også på svar fra vejlederne. De ser et potentiale i at øge og styrke samarbejdet med faglærere, så der bliver bedre mulighed for at sparre om enkelte elever og dele viden i bred forstand - både med hensyn til ordblinde og læsesvage elever. Fire ud af fem vejledere ser således forbedringspotentialer i, at de kan blive inddraget mere i undervisningen og i sparring omkring eleverne. 

Vejlederne vurderer også, at der er behov for, at ledelsen spiller en mere understøttende rolle med hensyn til det overordnede arbejde med elever med læsevanskeligheder (prioritering, sparring, orientering).  

Læs hele kortlægningen (pdf).

Om kortlægningen

Den forhenværende regering og Folketingets partier indgik i efteråret 2021 en aftale om Ordblindepakke III. Aftalen omfattede bl.a. en kortlægning af erhvervsskolernes indsats over for ordblinde og svage læsere på erhvervsuddannelserne.

Kortlægningen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt vejledere, fokusgruppeinterview med vejledere, lærere og ordblinde eller læsesvage elever på fire forskellige erhvervsskoler i efteråret 2022.

Specialpædagogisk støtte (SPS) til ordblinde elever

Ifølge bekendtgørelsen af lov om erhvervsuddannelser skal erhvervsskolerne tilbyde elever, der har behov for styrkede læsekompetencer for at kunne gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb, støtte og vejledning til faglig læsning. Elever, der er ordblinde, kan desuden få specialpædagogisk støtte (SPS). SPS til ordblinde elever består oftest i læse-skriveteknologi, tilgængelige studiematerialer til oplæsning og studiestøttetimer. 

Læs mere om støttemulighederne til ordblinde elever på spsu.dk/ordblindhed. Læs mere om virkningen af SPS til elever med ordblindhed på erhvervsuddannelserne på spsu.dk/virkningsevaluering.