Hop til indhold

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blev med Aftale om ekstraordinært løft af ledige af juni 2020 enige om at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, som skulle vurdere behovet for nye tiltag til at styrke opkvalificering og efter- og videreuddannelse som led i at understøtte den grønne omstilling. Regeringen kan nu offentliggøre rapporten. 

”Det er helt afgørende for den grønne omstilling, at vi som samfund er i stand til at omskole og opkvalificere vores arbejdsstyrke. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat arbejder for, at vores uddannelser understøtter de nye kompetencebehov, som den grønne omstilling fører med sig. Det er allerede et stort fokus i både Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet. Rapporten giver os et solidt grundlag at stå på i det videre arbejde med at sikre relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder, så vi kan nå vores ambitiøse grønne mål.” siger Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Rapporten viser: 

  • At Danmark har et omstillingsparat erhvervs- og efter- og videreuddannelsessystem, hvor det er muligt at opfange nye behov for kompetencer, og hvor der sker løbende tilpasninger og udvikling af uddannelserne.
  • At efter- og videreuddannelsessystemet er efterspørgselsstyret. Det betyder bl.a., at arbejdsgivere og arbejdstagere er med til at udvikle de uddannelser, der er brug for til det nuværende og fremtidige jobmarked. Det er et godt udgangspunkt – også for den grønne omstilling.
  • At den høje grad af partsstyring, partsinvolvering eller anden interessent-inddragelse understøtter en tæt kobling mellem uddannelse og arbejdsliv. 
  • At der kan være en systemisk forsinkelse mellem erkendte behov for nye kompetencer og færdiguddannede.
  • At det er svært at opgøre grønne jobs og grønne kompetencer i samfundet, bl.a. fordi der ikke er nogen almengyldig definition af grønne kompetencer. Det er derfor ikke muligt at sige noget præcist om fremtidens be-hov for arbejdskraft til den grønne omstilling.

Læs rapport om grøn omstilling og opkvalificering (pdf)