Hop til indhold

Regeringen og KL er enige om løbende at følge udviklingen af kvalitet i dagtilbud. Derfor igangsætter Børne- og Undervisningsministeren en undersøgelse af dette. Formålet med undersøgelsen er at opnå viden om den nuværende kvalitet på nationalt niveau, så det bliver muligt at følge og understøtte kvaliteten fremadrettet. Undersøgelsen tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan og den danske dagtilbudstradition. Undersøgelsen igangsættes i september 2022 og forventes at løbe frem til udgangen af 2023. 

Undersøgelsen vil omfatte en repræsentativ stikprøve af kommunale dagtilbud og vil blandt andet undersøge dagtilbuddenes rammer og læringsmiljø. Undersøgelsen bliver todelt, så der i efteråret 2022 undersøges dagtilbud for de 0-2-årige børn, mens der i efteråret 2023 undersøges dagtilbud for de 3-5-årige børn. Undersøgelsen skal laves af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet.

Indholdet i kvalitetsundersøgelsen er drøftet i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra KL, BUPL, FOA, Finansministeriet og formand for Partnerskab for kvalitet i dagtilbud, Andreas Rasch-Christensen. Indholdet i kvalitets-undersøgelsen er også drøftet i Kvalitetsforum for Dagtilbud, hvor KL, BUPL, FOA, Forældrenes Landsorganisation (FOLA), Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) og BUPL’s lederforening er repræsenteret. 

Undersøgelsen igangsættes på baggrund af aftalerne mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2022 og 2023. Forud for igangsættelsen af undersøgelsen har EVA og VIVE lavet et omfattende forarbejde, der har dannet grundlag for beslutning om tilrettelæggelse af kvalitetsundersøgelsen.