Hop til indhold

Ekspertgruppen har blandt andet i analyserne fundet en stigning i andelen af elever med udenlandsk herkomst, og at andelen af elever med udenlandsk herkomst er steget mere på de stx-gymnasier, som i forvejen har en høj andel af elever med udenlandsk herkomst. Samtidig vil den demografiske udvikling medføre, at områderne uden for de store byer vil opleve en reduktion i antallet af unge.

Det er to af de centrale udfordringer, som en elevfordelingsmodel skal søge at løse. Ekspertgruppen peger på, at der er brug for en stram styring af kapaciteten på uddannelserne, og at de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) omfattes af de samme regler som de almengymnasiale uddannelser (stx og hf).

”Det er et mål for regeringen, at dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser skal afspejle befolkningssammensætningen. Det er ikke tilfældet på alle gymnasier i dag, og derfor er det en bunden opgave at finde en varig løsning på udfordringerne med at fordele elever mere hensigtsmæssigt. Regeringen vil nu se nærmere på ekspertgruppens rapport. Derefter indkalder jeg til politiske forhandlinger,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Det har været vigtigt for ekspertgruppen, at en løsning så vidt muligt balancerer hensynet til de unges valgfrihed og samfundshensynet til at sikre en bred uddannelsesdækning og en afbalanceret elevsammensætning. Med denne rapport har regeringen og Folketingets partier et oplyst grundlag for videre politiske drøftelser,” siger formand for ekspertgruppen Rikke Hvilshøj.

Regeringen har en ambition om at gøre op med den polariseringstendens, som ses på landets uddannelsesinstitutioner. Fordi en skæv elevfordeling kan give pædagogiske udfordringer, påvirke det sociale liv på gymnasierne og på længere sigt presse sammenhængskraften i samfundet. Derudover er gymnasier i udkantsområder og forstæder presset af demografien og af, at eleverne i stigende grad søger mod større byer.

Om ekspertgruppens modeller

Ekspertgruppen for elevfordeling i gymnasiet fremlægger i rapporten tre muligheder for, hvordan elever kan fordeles mellem gymnasierne: En klyngemodel, en distriktsmodel og en model med lokale fordelingsregler. Ifølge ekspertgruppens klyngemodel samles minimum tre gymnasier eller gymnasieafdelinger i en klynge, og der fordeles elever bosiddende i klyngens geografiske område mellem gymnasierne med udgangspunkt i deres grundskolekarakterer. Ekspertgruppen lægger i øvrigt vægt på, at en ændret fordeling af elever kræver øget fokus på en stram kapacitetsstyring.

Ekspertgruppen blev nedsat af den tidligere regering.

Ekspertgruppens medlemmer

  • Rikke Hvilshøj (formand), adm. direktør i Dansk IT og tidligere minister for flygtninge, indvandrere og integration
  • Torben Rugberg Rasmussen, lektor ved Syddansk Universitet
  • David Dreyer Lassen, professor ved Københavns Universitet
  • Søren Brøndum, rektor på Herning Gymnasium
  • Peter Hvid Amstrup, nu tidligere adm. direktør på Rybners
  • Kirsten Jensen, nu tidligere rektor på Hvidovre Gymnasium & HF