Hop til indhold

Syv ud af ti af de unge, der har afsluttet Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), er tre måneder efter afslutning enten i gang med en uddannelse (41 procent) eller forsørger sig selv (27 procent). Mere end halvdelen af de elever, der er i gang med en uddannelse, har valgt en erhvervsfaglig uddannelse. Resultaterne skal ses i lyset af, at Kombineret Ungdomsuddannelse er for unge under 25 år, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Evalueringen peger på en række årsager til, at unges personlige, sociale og faglige kompetencer bliver styrket. Det drejer sig for eksempel om de unges selvtillid og beskæftigelsesparathed, men også om forhold på skolerne. For eksempel spiller det positivt ind, hvis der er kollegial sparring på skolerne, hvis lærerne arbejder med progressionsværktøjer, og hvis undervisningen er praksisnær. 
Den 1. august 2019 er Kombineret Ungdomsuddannelse blevet erstattet af den nye Forberedende grunduddannelse (FGU). Flere af de gode erfaringer fra Kombineret Ungdomsuddannelse bringes med over i den nye uddannelse. Det drejer sig for eksempel om praksisnær undervisning. 

I forbindelse med evalueringen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som vil kunne bruges af FGU-lærere.

Om undersøgelsen

Epinion og Center for Ungdomsforskning under Aalborg Universitet har foretaget evalueringen. 
Slutevalueringen bygger på desk research, spørgeskemaundersøgelser med elever, UU-vejledere, lærere og kontaktpersoner, kvalitative interview med tovholdere, casestudier og registeranalyser.
Undersøgelsen har kortlagt faktorer på elev- og institutionsniveau, der skaber positiv udslusning for eleverne på KUU, og som mindsker sandsynligheden for, at eleverne oplever et negativt frafald.