Hop til indhold

En ny rapport fra Trygfondens Børneforskningscenter og VIA, der har set på effekterne af skolepuljen på baggrund af erfaringerne fra det første år, indikerer at skolepuljen har reduceret andelen af fagligt svage elever med karakterer under 4 i dansk og matematik med 3-5 procentpoint på de skoler, som deltager i skolepuljen. Det svarer til tre til fem elever på en 9. klasseårgang med 100 elever. 
Evalueringen viser også, at skolepuljen hverken har haft negative effekter på de fagligt dygtige elever, på karaktererne i engelsk, på elevernes trivsel eller på de nationale test for elever på andre årgange.

”Gode færdigheder i dansk og matematik er et vigtigt grundlag for at blive dygtig i andre fag og letter den videre færd mod uddannelse og job. Det gør en stor forskel for hver enkelt elev at nå et basalt niveau i matematik og dansk, da det styrker muligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor er jeg tilfreds med, at den første midtvejsevaluering viser tegn på, at regeringens skolepulje har bidraget til at sænke andelen af elever i den fagligt tunge ende af karakterskalaen,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Rapporten viser også, at skolerne vurderer, at de har behov for puljens inspirationsprogram, og at de i høj grad gør brug af programmets tilbud.

I de kommende år vil Trygfondens Børneforskningscenter og VIA supplere resultaterne med analyser fra skolepuljens andet og tredje år. En endelig vurdering af skolepuljen vil derfor afvente den afsluttende evaluering i 2021.Den anden midtvejsrapport fra forskningsprojektet forventes offentliggjort i begyndelsen af 2020, mens den afsluttende forskningsrapport for alle tre skoleår forventes offentliggjort i begyndelsen af 2021.

”Skolerne er positive over for den faglige understøttelse af deres arbejde. Det er godt, at skolerne generelt har været glade for at få hjælp fra læringskonsulenterne til at fokusere deres indsats med aktiviteter, sparring, vejledning og materialet, der er udviklet hertil. Arbejdet med skolepuljen fortsætter, og jeg håber, vi får løftet mange flere elever frem mod puljens udløb i sommeren 2020,” siger Merete Riisager.

Datagrundlag og analysemetoder

På vegne af Undervisningsministeriet gennemfører Trygfondens Børneforskningscenter i samarbejde med VIA University College et forskningsprojekt om evaluering af skolepuljen. Den første midtvejsrapport har undersøgt igangsættelsen af skolepuljen og de foreløbige aktiviteter, erfaringer og effekter efter skolepuljens første år (skoleåret 2017/18).

Rapporten er udarbejdet via en kombination af to supplerende evalueringstilgange; effekt- og virkningsevaluering. Effektevalueringen har fokus på, om den økonomiske præmie og inspirationsprogrammet samlet set mindsker andelen af elever, der får under 4 i gennemsnit i dansk og matematik i 9. klasse. Virkningsevalueringen fokuserer på, hvad der lader til at virke på skolerne samt hvorfor og hvordan.

Resultaterne bygger på analyser af følgende datakilder:

Registerdata

Data om resultater fra folkeskolens prøver, nationale tests, trivselsmålinger og baggrundsvariable for alle folkeskoleelever i 2014-18.

Selvevalueringsdata:

Data om deltagelse i og tilfredshed med deltagelse i inspirationsprogram indsamlet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2018.

Surveydata:

Data om holdning til og adfærd i forbindelse med skolepuljen indsamlet i foråret 2018 blandt ledere og lærere på skoler, der enten deltager i skolepuljen, har sagt nej tak til invitation til skolepuljen eller ikke er inviteret til skolepuljen.

Interviewdata:

Data indsamlet i efteråret 2018 om holdning til, erfaringer med og oplevelse af skolepuljen indsamlet blandt skoleforvaltninger, skoleledelse, ressourcepersoner, lærere og elever på otte skoler, der enten deltager i skolepuljen, har sagt nej tak til invitation til skolepuljen eller ikke er inviteret til skolepuljen.

Om skolepuljen

Med regeringsgrundlaget fra 2016 afsatte regeringen en halv milliard kroner til en ”Pulje til løft af de fagligt svageste elever i folkeskolen” (også kaldet skolepuljen). Formålet med skolepuljen er at reducere andelen af elever i almene klasser, der ikke opnår mindst 4 i gennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens bundne prøver i 9. klasse.

Det skal ske ved dels at give de deltagende skoler et økonomisk incitament, dels gennem et inspirationsprogram, der skal give skolerne viden og inspiration til at fokusere deres indsats og løfte de fagligt svageste elever.

Inspirationsprogrammet består bl.a. af kick-off-seminarer, dialogmøder, workshops samt løbende sparring og vejledning fra Undervisningsministeriets læringskonsulenter til de deltagende skoler. Derudover afholdes der netværksmøder, hvor skolerne kan dele viden og erfaringer med andre skoler, som også deltager i inspirationsprogrammet.

I alt har 127 folkeskoler fået tilbud om at deltage i skolepuljen. 104 skoler har valgt at deltage i skolepuljen. Heraf deltager 90 i både puljen og inspirationsprogrammet, mens de resterende 14 skoler udelukkende deltager i den økonomiske pulje.