De seks dialogmøder handlede om processen med at udarbejde fagbilag og læreplaner til den nye uddannelse. Deltagerne havde på møderne mulighed for, at læse de foreløbige udkast til fagbilag og læreplaner og gå i dialog med de læreplans- og fagbilagsgrupper, der har arbejdet med udkastene siden juni 2018.

Udarbejdelsen af læreplaner og fagbilag er en helt central del af udviklingen af FGU-uddannelsen. FGU består af tre spor: almen grunduddannelse (agu), produktionsgrunduddannelse (pgu) og erhvervsgrunduddannelse (egu). De almene fag på FGU reguleres af læreplaner, der blandt andet fastsætter regler om fagenes faglige mål, indhold og evalueringsformer. De faglige temaer på pgu og egu reguleres i fagbilag, der fastsætter faglige mål og evalueringsformer. Fælles for læreplaner og fagbilag er, at de skal tage udgangspunkt i målgruppen. Derfor skal de være praksisrettede og skabe grundlag for undervisning, der adskiller sig markant fra de traditionelle undervisningsformer, man for eksempel finder i ungdomsuddannelserne og på grundskoleområdet.

Læreplans- og fagbilagsgrupperne har haft en skabelon til rådighed, som en skabelonarbejdsgruppe udarbejdede i foråret 2018. Aftalekredsen bag Aftale om bedre veje til uddannelse og job godkendte skabelonen i april 2018. Næste skridt i arbejdet med læreplaner og fagbilag er, at de for hvert enkelt fag i fagrækken bliver finjusteret. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af efteråret 2018. Læreplaner og fagbilag lægges som bilag til uddannelsesbekendtgørelsen, som ministeriet planlægger at sende i ekstern høring i januar 2019. Planen er, at uddannelsesbekendtgørelsen udstedes i februar 2019. Når bekendtgørelsen er udarbejdet, begynder arbejdet med vejledningerne til læreplaner og fagbilag. Materialet skal understøtte, at FGU-institutionerne kan planlægge den lokale undervisning, så de første FGU-elever kan begynde deres undervisning i august 2019.

Dialogmøderne blev afholdt i både Vest- og Østdanmark, hvor Randers HF og VUC, Århus Produktionsskole, Silkeborg Produktionshøjskole, Base 4000 - Roskilde Produktionsskole, VUC Roskilde og VUC Hillerød lagde lokaler til. Den store opbakning til møderne og det engagement som deltagerne har bidraget med betyder, at læreplans- og fagbilagsgrupperne har fået vigtige input og god sparring i forhold til de endelige udkast til læreplaner og fagbilag.