På vegne af Undervisningsministeriet har VIVE spurgt ledere, lærere og elever på landets gymnasier om deres oplevelser og erfaringer med talentarbejdet på deres gymnasium. 

Undersøgelsen viser, at det generelt går godt med talentindsatsen i de danske gymnasier, og at skolerne prioriterer talentarbejdet. Ifølge undersøgelsen deltager 63,8 procent af skolernes talentelever i høj eller meget høj grad i indsatser inden for matematik og naturvidenskab, mens tallet er under 30 procent for sprog og kunstneriske fag. 

”I Danmark har vi generelt meget fokus på de elever, der fagligt ligger i bunden. Det skal vi blive ved med – men ikke på bekostning af de dygtigste elever. Vi skal sætte barren højt, så de fagligt stærke udfordres tilstrækkeligt undervejs i deres faglige udvikling. Derfor er det positivt, at gymnasierne er godt med i talentarbejdet. Omvendt giver kortlægningen også anledning til at overveje mere talentarbejde inden for sprogfag og kunstneriske fag,” siger undervisningsminister Merete Riisager.  

Vi skal sætte barren højt, så de fagligt stærke udfordres tilstrækkeligt undervejs i deres faglige udvikling.

- Undervisningsminister Merete Riisager 

Undersøgelsen peger på, at der er færre konkurrencer inden for sprogfag, samfundsfag og kunstneriske fag sammenlignet med matematik og naturvidenskab. Det kan skyldes en lang tradition for konkurrencer inden for matematik og naturvidenskab, men det kan også have betydning, at private virksomheder oftere finansierer deltagerudgifterne inden for netop matematik og naturvidenskab.

97 procent af skolelederne mener, at deres elever får meget ud af at deltage i talentaktiviteter, men samtidig vurderer de, at samspillet med den øvrige undervisning ofte er meget lille. Det gælder særligt talenttilbud, som ikke foregår på skolen. 

Hvis talentindsatsen skal optimeres, er det derfor ifølge VIVE afgørende, at gymnasierne formår at bringe talentelevernes viden og erfaringer fra talentaktiviteterne mere i spil i den daglige undervisning. Målet er at opnå en synergieffekt, hvor skolens øvrige elever også oplever, at fagenes muligheder åbner sig, og hvor skolens lærere motiveres til at engagere sig i talentarbejdet.

I rapporten kommer VIVE med seks anbefalinger til talentarbejdet i gymnasiet. Anbefalingerne lyder blandt andet, at indsatserne inden for sprog og kunstneriske fag bør styrkes, og at skolerne bør arbejde mere med at skabe synergi fra talenteleverne til skolens øvrige lærere og elever. Desuden bør der sikres større systematik og bedre organisering af indsatserne samt mere fokus på talentudvikling i hf-uddannelsen.

Om talentarbejdet i gymnasierne

Siden 2010 har gymnasierne haft pligt til at udbyde talentaktiviteter, og landets gymnasieelever har fået mulighed for at tage enkelte fag ved universitetet samtidig med, at de går i gymnasiet. Med gymnasiereformen fra 2016 har elever desuden fået mulighed for at gennemføre fag hurtigere og på højere niveauer. Samtidig er der indført en timepulje til blandt andet talentundervisning i fag og på områder, hvor den enkelte elev har særlige behov. Med reformen blev det vedtaget, at talentindsatsen i de gymnasiale uddannelser skal kortlægges.