Hop til indhold

Nye tal for elevernes fravær i folkeskolen i skoleåret 2017/18 viser, at eleverne i gennemsnit er fraværende fra skolen i næsten 12 dage på et skoleår. Det svarer til 5,9 procent af skoleåret. Omfanget er steget med 0,3 procentpoint siden sidste skoleår og 0,6 procentpoint siden 2014/15. Stigningen over tre år svarer til, at eleverne i gennemsnit har én dags mere fravær.

Grafik der viser stigningen i elevernes fravær

Fraværstallene for 2017/18 viser også, at færre elever har lidt fravær. Andelen af elever med lidt fravær har været faldende de sidste tre år. I skoleåret 2014/15 havde 30,7 procent af eleverne et fravær mellem 0-2 procent, og sidste skoleår var det tilfældet for 25,5 procent. Dertil er andelen af elever med mere end 10 procent fravær steget. I skoleåret 2016/17 var 13,6 procent af eleverne fraværende mere end 10 procent af skoletiden. De nye tal viser, at den andel er steget til 14,7 procent. Tallene viser også, at elever, hvis forældre har grundskolen som højest fuldførte uddannelse, i gennemsnit har mere fravær end elever, hvis forældre har en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Særligt har disse elever mere ulovligt fravær sammenlignet med børn, hvis forældre har en videregående uddannelse.

”Vi ved, at fravær kan få både faglige og sociale konsekvenser for det enkelte barn. Det er forældrenes ansvar at sørge for, at deres børn hver dag kommer i skole veludhvilet og med en madpakke i tasken. Det ansvar har vi understreget med parallelsamfundsaftalen. Derudover er der i den netop indgåede satspuljeaftale initiativer, som skal hjælpe psykisk sårbare elever, så færre ender med langvarigt fravær fra skolen,” siger undervisningsminister Merete Riisager.  

I delaftale om parallelsamfund på Undervisningsministeriets område mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blev aftalepartierne enige om, at der skal sættes tidligt ind over for elever med meget fravær. Det gælder både en forebyggende indsats i kommunernes arbejde, underretninger til forældre, hvis børn har mere end 15 procent ulovligt fravær, som i sidste instans kan føre til bortfald af børnecheck. Det gælder for skoleåret 2017/18, at 0,9 procent af folkeskolens elever har mere end 15 procent ulovligt fravær, svarende til 5.166 elever.

Regeringen lagde i sit satspuljeoplæg op til at prioritere forebyggelse af psykiske problemer blandt elever og nedbringelse af skolefravær. Det bakkede de andre partier op om, og med satspuljeaftalen for 2019-2022 er der sat 120 millioner kroner af til at styrke den pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) i forhold til at hjælpe psykisk sårbare elever og som led heri forebygge og nedbringe deres skolefravær. Læs mere i Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 (pdf)

Det gennemsnitlige fravær i specialskolerne er på 9,4 procent. Set i forhold til folkeskoleelever har specialskoleelever dermed 3,5 procentpoint mere fravær. Det er primært fravær med skolelederens tilladelse og sygefraværet, der er højere end blandt folkeskoleelever.

Undervisningsministeriet vil præcisere fraværsbekendtgørelsen frem imod skoleåret 2018/19. Det skal sikre, at reglerne om registrering af fravær er entydige, så praksis for fravær i vidste muligt omfang registreres ens på tværs af skoler og kommuner.

Fraværsdefinitioner

Fravær opgøres som dagsfravær. Det er op til skolelederen at definere afgrænsningen af dagsfravær.

Ulovligt fravær: Eleven er udeblevet fra undervisningen uden tilladelse fra skolelederen

Fravær med skolelederens tilladelse: Det er en individuel afgørelse, om der kan gives fri med tilladelse fra skolelederen. Det sker ud fra en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som fraværet vil indebære.

Sygefravær: Eleven er udeblevet pga. sygdom