Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har på vegne af Undervisningsministeriet undersøgt, hvordan brugen af fritids- og klubtilbud har udviklet sig fra 2014 til 2017 hos børn og unge efter implementeringen af folkeskolereformen.

En af hovedkonklusionerne er, at både forældre og ledere giver udtryk for, at fritids- og klubtilbuddene lykkes med at skabe tilbud af høj kvalitet, hvor børn og unge har venner, er glade for at komme, er trygge ved de voksne og har fri tid, som de selv bestemmer over. 94 procent af forældrene til børn i indskolingsalderen og 85 procent af forældre til børn i mellemtrinsalderen oplever, at deres børn er glade for at komme i tilbuddene.

Jeg er derfor tilfreds med, at vi med undersøgelsen har fået et solidt grundlag for at drøfte og udvikle kvaliteten i fritids- og klubtilbud.

-  Merete Riisager

”I Danmark har vi en god tradition for, at børn og unge benytter fritids- og klubtilbud til at være sammen på en anden måde end i skolen. Vi har dog ikke haft tilstrækkelig viden om og fokus på kvaliteten i fritids- og klubtilbud. Jeg er derfor tilfreds med, at vi med undersøgelsen har fået et solidt grundlag for at drøfte og udvikle kvaliteten i fritids- og klubtilbud,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Rapporten viser også, at 47 procent af lederne i tilbud i indskolingsalderen og 49 procent af lederne i tilbud i mellemtrinsalderen oplever det som en udfordring, at der er bestemte typer af aktiviteter, de har sværere ved at nå, fordi tiden i tilbuddene er blevet kortere som følge af den længere skoledag. Børnene tilbringer således mindre tid i fritids- og klubtilbud i 2017 i sammenligning med 2014, og der har i samme periode været et fald i antallet af indskrevne børn i fritids- og klubtilbud i 0., 2. og 4. klasse fra 80 procent til 77 procent. Børn fra familier i den laveste indkomstkvartil har haft et større fald på 7 procentpoint i indskrivninger i fritidstilbud efter reformen.

Faktaboks: Undersøgelsesdesign af ”Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud”

Undersøgelsens datagrundlag er:

  • Data fra Undervisningsministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram af folkeskolereformen.

  • Spørgeskemaundersøgelser blandt forældre til børn i 0.-6. klasse og ledere af fritids- og klubtilbud.

  • Observationer og interview med ledere, medarbejdere, børn og unge på 12 fritids- og klubtilbud.

  • Gruppeinterview med unge i 7.-9. klasse, som ikke går i klubtilbud.

  • Eksisterende faglitteratur om kendetegn ved kvalitet i fritids- og klubtilbud.