Alle folkeskoler har med udgangen af 2017 fået digitale læringsplatforme som et redskab til at understøtte arbejdet med elevernes læring. Lovændringen om lempelsen af Fælles Mål gav behov for at justere aftalen om læringsplatformene, så den afspejler såvel lovændringen som den anbefalede praksis. Det skal den nye aftale mellem KL og Undervisningsministeriet sikre.

”Den nye aftale skal sørge for, at den politiske intention fra hele folkeskoleforligskredsen om mere frihed i Fælles Mål også bliver til virkelighed i læringsplatformene ude på skolerne. Her skal lærerne opleve en reel større frihed og fleksibilitet i deres daglige arbejde med læringsplatformene,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

”Først og sidst er det eleverne, det handler om. Derfor skal vi altid have for øje, hvordan den lovgivning og de nye tiltag, der indføres, sikrer, at eleverne får mest muligt ud af at gå i skole. Det gælder også de nye frihedsgrader i Fælles Mål og læringsplatformene. Når rammerne ændres, skal platformene også justeres, så de hænger sammen med dagligdagen i skolen og er med til at styrke elevernes læring. Nu er det vigtigt, at der lokalt kommer en dialog mellem lærere, skolederne og forvaltningsfolk om, hvordan Fælles Mål og platformene klogt skal bruges,” siger formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen.

Aftalen står på de anbefalinger, som arbejdsgruppen om Fælles Mål på læringsplatforme kom med i juni 2018 (se faktaboksen). I aftalen bliver det understreget, at læringsplatformene fortsat skal sikre, at den digitale elevplan og det pædagogiske personales arbejde med elevens progression og løbende evaluering bliver understøttet. Fremover skal der desuden sikres større fleksibilitet og underbygges variation i brugen af elevplaner.

For at følge op på realiseringen af aftalen og lempelser af Fælles Mål har KL, Undervisningsministeriet og interessenter fra sektoren etableret en styrket løbende dialog. Der er i den forbindelse gennemført fem regionale dialogmøder for lærere, skoleledere og medarbejdere fra de kommunale forvaltninger om lempelser af Fælles Mål i perioden 12. november til 19. december 2018.

Aftalen skal ses som et supplement til aftalen om brugerportalsinitiativet.

Læs 'Tillægsaftale til brugerportalsinitiativet om læringsplatforme' (pdf)

Om aftalen om læringsplatforme

Som opfølgning på aftale om kommunernes økonomi i 2019 har Undervisningsministeriet og KL udarbejdet en aftale om læringsplatforme, som justerer den eksisterende aftale om brugerportalsinitiativet for at understøtte at videns- og færdighedsmål i folkeskolen er gjort vejledende.

Aftalen henviser til anbefalingerne fra arbejdsgruppen om Fælles Mål på læringsplatformene, der bl.a. understreger følgende:

  • Anvendelse af læringsplatformene skal være begrundet i faglige, pædagogiske og didaktiske overvejelser
  • Der skal lokalt skabes mulighed for, at lærere kan eksperimentere med læringsplatformene
  • Det skal sikres, at funktionerne på læringsplatformene, herunder elevplansfunktionen, harmonerer med den gennemførte lovændring af Fælles Mål.

Læs anbefalingerne fra arbejdsgruppen om Fælles Mål på læringsplatforme

Læs mere om brugerportalsinitiativet.