Hop til indhold

Lovændringen har til formål at sikre elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser en skolegang uden problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende.

Antimobbestrategi

Det bliver det et krav for uddannelsessteder med grundskoleundervisning og ungdomsuddannelser at fastsætte en antimobbestrategi, herunder om digital mobning. Tidligere har det alene været et krav for folkeskoler og kommunale internationale grundskoler.

Krav til handlingsplan

Uddannelsesstedernes ledelse skal i konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende inden for en frist på 10 arbejdsdage udarbejde en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt bringes til ophør.

Ledelsen skal endvidere straks træffe de midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige for at gribe ind over for de konstaterede problemer.

Berørte elever og forældre skal informeres herom.

Klageadgang

Elever og forældre får adgang til at klage til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), hvis uddannelsesstedet ikke har en antimobbestrategi eller ved manglende eller utilstrækkelig reaktion ved konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende.

I første omgang skal skolens øverste instans se på klagen og vurdere, om den er enig med skolelederens handlinger. Det vil for folkeskoler og andre kommunale skoler sige kommunalbestyrelsen. For de selvejende institutioner vil det sige bestyrelsen. Giver kommunalbestyrelsen/institutionsbestyrelsen ikke klageren fuldt ud medhold, skal klagen sendes videre til behandling ved DCUM.

DCUM vil herefter kunne udstede et påbud om at opfylde en handlepligt inden for en rimelig frist.

Tilsyn

DCUM får med lovændringen en tilsynsfunktion til at påse undervisningsmiljølovens overholdelse. Det gælder både i forhold til de nye antimobbebestemmelser og i forhold til generelle bestemmelser om undervisningsmiljø og undervisningsmiljøvurderinger.

Forsøg med mediering

Ved siden af lovforslaget opstartes et forsøg, hvor Undervisningsministeriet ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil forestå mediering i klagesager. Medieringen er frivillig for alle parter.

Lovens ikrafttrædelse og anvendelse

Lovændringen træder i kraft den 1. august 2017.