Formålet med tilsynet er at sikre kvaliteten af a-kassernes administration, herunder at a-kasserne forebygger fejludbetalinger af VEU-godtgørelse.

Sådan føres der tilsyn

Tilsynet med a-kassernes administration af VEU-godtgørelse består af et decentralt tilsyn og et centralt tilsyn.

Tilsynet med a-kassernes administration af VEU-godtgørelse består af to dele:

  • Et decentralt tilsyn, der udføres af revisoren for den enkelte a-kasse
  • Et centralt tilsyn, der varetages af styrelsen, og som omfatter alle a-kasser.
Det decentrale revisortilsyn

Udbetalingen af VEU-godtgørelse revideres årligt af a-kassernes revisorer.

Styrelsen foretager hvert år en gennemgang af resultatet af revisionen med henblik på at skabe et overblik over, hvorvidt a-kasserne - i henhold til revisorerne - administrerer VEU-godtgørelsen betryggende.

Styrelsen giver hver enkelt a-kasse en tilbagemelding på resultatet af gennemgangen. Hvis revisorerne har påpeget væsentlige fejl og mangler hos enkelte a-kasser, vil styrelsen indlede en dialog med de pågældende a-kasser med henblik på at afklare, hvilke problemstillinger der er tale om, og hvilke behov for forbedringer der er.

Der kan i den forbindelse blive tale om gennemførelsen af tilsynsbesøg, alt afhængigt af de identificerede problemers karakter.

Styrelsens centrale tilsyn

Styrelsens centrale tilsyn har hovedsageligt været baseret på resultatet af revisionen. Fra 2015 er styrelsens centrale tilsyn baseret på screeninger i en ny VEU-database, der er under udvikling i regi af Styrelsen for It og Læring.

Databasen indeholder relevante analysedata fra EfterUddannelse.dk og vil understøtte styrelsens tilsynsarbejde ved at samle essentiel information ét sted. VEU-databasen er blandt andet med til at give styrelsen mulighed for at gennemføre et risikobaseret tilsyn, hvor a-kasser screenes ud fra fastlagte kriterier. På den måde bliver tilsynet målrettet de områder, hvor der er indikationer på, at VEU-godtgørelsen ikke administreres efter hensigten.

Screeningerne danner baggrund for, at styrelsen indgår i en dialog med a-kasserne om, hvordan kvaliteten af administrationen med VEU-godtgørelse kan styrkes.

Sidst opdateret: 10. januar 2020