Alle elever i folkeskolen har ret til at komme i praktik i en uge i 8. klasse og en uge i 9. klasse. Retten gælder alle, også unge med særlige behov eller handicap, og uanset om skolen har planlagte praktikuger eller ej.

Planlægges praktik kollektivt på skolen via praktikuger, eksempelvis at alle skolens elever er i praktik uge 44 i 8. klasse, regnes denne uge for at udgøre retten til praktik i det pågældende skoleår. Ønsker elev og forældre praktik ud over denne ene uge, træffes afgørelsen af skolens leder med inddragelse af den kommunale ungeindsats. Det samme gælder for praktik i 6.-7. og 10. klasse.

Elever kan også udsendes i praktik af skolens leder, med inddragelse af den kommunale ungeindsats. Denne form for praktik, sker altid efter aftale med elev og forældre.

Forberedelse og efterbehandling

Inden eleven skal i praktik, er det vigtigt at eleven er forberedt. Det kan både være i forhold til den konkrete praktikvirksomhed, branchen, jobtyper i praktikvirksomheden men også i forhold til egne mål og ønsker for praktikforløbet.

Når eleven kommer tilbage fra praktikken, er det også vigtigt at eleven reflekterer over praktikforløbet i sin studievalgsportfolio.

Det er også vigtigt at praktikvirksomheden ved, hvis der skal tages særlige hensyn eller lignende.

Forsikring og regler

Elever i folkeskolen og private grund- og friskoler er dækket af statens erstatningsordning, når de er i praktik i 6.-10. klasse. Det betyder at der ydes erstatning i tilfælde hvor:

  • Eleven er kommet til skade
  • Eleven har forvoldt skade på andre personer
  • Eleven har forvoldt skade på materialer, ting eller ejendele

Bemærk at der ikke ydes erstatning, hvis tingskaden er omfattet af andre forsikringer.

Når eleven er i praktik, er eleven omfattet af arbejdsmiljølovens regler, hvis eleven er over 13 år. Er eleven under 13 år, må eleven ikke udføre arbejde i arbejdsmiljølovens forstand.

Sidst opdateret: 10. januar 2020