Introduktionskurser i 8. klasse er vejlednings- og undervisningsforløb, der skal bidrage til, at den unge bliver afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Obligatoriske forløb i folkeskolen og kommunale heltidsundervisning

Introduktionskurser i 8. klasse er obligatoriske for alle elever i folkeskolen og den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning.

Eleverne skal introduceres til mindst en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse. Eleverne kan derudover introduceres til almengymnasiale uddannelser.

Tilrettelæggelse af introduktionskurser

Introduktionsforløbet skal tilbydes med en varighed på 5 skoledage i løbet af skoleåret. Forløbet kan afvikles samlet eller spredt hen over skoleåret.

Introduktionsforløbet skal i form og indhold afspejle undervisningen i den uddannelse, der indgår i introduktionsforløbet, og give eleven mulighed for at opleve miljøet i uddannelsen og uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

Forberedelse og efterbehandling af forløbet
Lederen af elevens skole sørger i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning for, at der sker såvel forberedelse som efterbehandling af introduktionsforløbet i forbindelse med undervisningen på skolen.

Tidsforbruget til forberedelse og efterbehandling af introduktionsforløb kan ikke indgå som en del af de 5 skoledage.

For elever i friskoler og private grundskoler

Skolens leder bestemmer, i hvilken udstrækning eleverne skal deltage i introduktionskurser i 8. klasse.
Kurserne kan højst vare 5 dage.

For elever, der opfylder undervisningspligten i særlige forløb efter reglerne herom

Introduktionskurser kan udgøre i alt 4 uger.

Sidst opdateret: 10. januar 2020