Brobygning er vejlednings- og undervisningsforløb i overgangen til ungdomsuddannelserne.

Brobygning på en ungdomsuddannelse skal afspejle undervisningen i de uddannelsesområder, der indgår i brobygningen, og gøre eleven bekendt med uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod. Brobygningen giver eleverne mulighed for at opleve miljøet i uddannelsen og blive bekendt med uddannelsens faglige, sociale og personlige krav.

Hvem kan komme i brobygning?

Brobygning tilbydes til:

  • Elever i folkeskolen samt i den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning, som i 8. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparate til den ønskede uddannelse, og elever, som er uddannelsesparate, men har behov for afklaring, kan tilbydes at deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage
  • Skolens leder fastsætter omfanget af brobygningen i samarbejde med den kommunale ungeindsats. Hvis skolens leder i samråd med den kommunale ungeindsats vurderer, at det ikke vil gavne elevens mulighed for fortsat uddannelse, kan eleven undtages fra brobygning
  • Brobygning kan under tilsvarende omstændigheder tilbydes elever i 9. klasse på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler
  • Alle elever i 10. klasse uanset skoleform
  • Unge uden for skolen, som har brug for afklaring.

Brobygning i 9. klasse

Elever i folkeskolen samt i den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning, som i 8. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparate til den ønskede uddannelse, og elever, som har behov for afklaring.

Eleverne skal deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage. Omfanget fastlægges af skolens leder i samarbejde den kommunale ungeindsats.
Hvis skolen og Uden kommunale ungeindsats i samråd vurderer, at det ikke vil gavne eleven at komme i brobygning, kan eleven undtages for dette.

Tilrettelæggelse
Brobygningen skal tilrettelægges, så den bidrager til den særlige indsats for, at eleven kan blive uddannelsesparat til den ønskede uddannelse ved grundskolens afslutning. Brobygningen skal understøtte vejledningsindsatsen, og der skal indgå faglig undervisning og undervisningsformer fra den ungdomsuddannelse, der brobygges til.

Brobygningen skal give eleven:

  • Et repræsentativt indblik i krav og perspektiver i den pågældende uddannelse
  • Indsigt og viden på det område eleven ønsker at uddanne sig inden for
  • Eventuelt realistiske alternative uddannelsesveje.

Brobygning i 10. klasse

Brobygningen består af en obligatorisk og en frivillig del. Der kan i begge dele indgå kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

Obligatorisk del
Den obligatoriske del udgør en uge (svarende til 21 timer), som alle elever skal deltage i. Der skal brobygges til mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse i forløb af mindst 2 dages varighed. Brobygningen skal være afviklet inden den 1. marts i skoleåret.

Frivillig del
Ud over den obligatoriske brobygning skal elever i folkeskolens 10. klasse tilbydes at deltage i frivillig brobygning i op til 5 uger (dog højst 4 uger i 10.-klasseforløb, der er tilrettelagt på 20 uger eller mindre).

Andre skoleformer, der må tilbyde 10. klasse, kan tilbyde den frivillige brobygning inden for samme ramme som folkeskolen.

I den erhvervsrettede 10. klasse (eud10) skal alle elever deltage i 6 ugers brobygning (svarende til 126 timer) til erhvervsuddannelse.

Brobygning for unge, der ikke går i 9. eller 10. klasse

Unge, der har afsluttet 9. klasse og ikke går i 10. klasse, og som har behov for afklaring i forhold til valg af grundforløb til erhvervsuddannelse, kan komme i brobygning. Brobygningen skal afsluttes senest ved udgangen af den måned, hvor den unge fylder 19 år.

Brobygning kan finde sted under følgende omstændigheder:

  • I tilknytning til tilbud for unge under 19 år efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år kan den kommunale ungeindsats tilbyde brobygning til to grundforløb til erhvervsuddannelser.
  • I tilknytning til uddannelsestilbud, kurser m.v. på mindst tre måneders længde, der udbydes af frie grundskoler, efterskoler, ungdomshøjskoler, og frie fagskoler, der modtager statstilskud, samt kommunale ungdomsskoler. 

Brobygning tilrettelægges af den kommunale ungeindsats eller af skolen i samarbejde med den kommunale ungeindsats.

Sidst opdateret: 10. januar 2020