Love og bekendtgørelser findes på retsinformation.dk.

En bekendtgørelse er administrativt fastsatte regler, der nærmere udmønter de bestemmelser i en lov, som den henviser til. Nedenfor finder du centrale bekendtgørelser, som er udstedt med hjemmel i Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Sidst opdateret: 10. januar 2020