Hop til indhold

Brug for alle unge (BFAU) blev oprindeligt etableret som en kampagne i Integrationsministeriet i 2003. Kampagnen bestod af mange forskellige aktiviteter med det fælles formål at forbedre tosprogede unges muligheder for at påbegynde og gennemføre en uddannelse og dermed opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Baggrunden for kampagnen var, at op mod dobbelt så mange etniske som danske unge faldt fra en ungdomsuddannelse. Det højeste frafald så man på de erhvervsfaglige uddannelser, hvor omkring 60 procent af de unge med anden etnisk baggrund end dansk faldt fra.

I 2002 afholdt Integrationsministeriet en stor ungdomshøring, hvor 300 unge fra målgruppen blev inviteret til at debattere og give bud på, hvordan man kunne håndtere udfordringen med frafald og manglende optagelse på ungdomsuddannelserne. Man inviterede desuden arbejdsmarkedets parter, de frivillige organisationer og andre strategiske interessenter til et baggrundspanel, som var med til at udtænke og søsætte BFAU-kampagnen.

I årene 2003-2014 udviklede og afprøvede kampagnen nyskabende initiativer med henblik på at sikre, at de unge og deres forældre blev mere opmærksomme på uddannelsessystemets muligheder.

Kampagneaktiviteter

I årene 2003-2010 igangsatte og støttede BFAU-kampagnen en lang række aktiviteter, der havde fokus på samarbejde med frivillige foreninger og organisationer, etablering af lektiecafeer, rollemodelsindsatser og job- og uddannelsesbazaarer. Disse projekter var blandt BFAU’s flagskibe, som affødte mange positive resultater og erfaringer i forhold til at komme i kontakt med målgruppen og motivere dem til uddannelse.

I 2010 overgik BFAU fra at være en kampagne i Integrationsministeriet til at være et satspuljeprojekt i ministeriet. Gennem årene er BFAU’s fokus blevet udviklet og justeret på baggrund af projektets løbende erfaringer.

Indsatser i udsatte boligområder

I perioden 2011-2014 havde BFAU særligt fokus på at arbejde i udsatte boligområder. Målgruppen for indsatsen var primært unge med etnisk minoritetsbaggrund med et særligt fokus på drengene.

Udgangspunktet for boligområdeindsatserne var, at arbejde med en helhedsorienteret tilgang, hvor de unge selv, deres forældre og andre aktører, eksempelvis skoler, foreninger og helhedsplaner fra de unges nærmiljø og hverdag på forskellig vis indgik i og samarbejdede om initiativer, der støttede de unge i at få og fastholde en ungdomsuddannelse.

Udover at videreføre tidligere aktiviteter som rollemodeller og lektiehjælp, blev der i perioden 2011-2014 arbejdet med ung-til-ung-metoden, kultur- og idrætsprojekter, forældreinddragelse og motivationsfremmende forløb:

Ung-til-ung-metoden

Udgangspunktet for ung-til-ung-metoden er, at unge kommunikerer med andre unge, individuelt eller i grupper. På den måde er de unge med til at understøtte en given dagsorden – eksempelvis vigtigheden af uddannelse. Metoden får de unge i tale på deres egne præmisser, møder dem i øjenhøjde og anerkender deres individuelle erfaringer og ressourcer.

Med afsæt i ung-til-ung-metoden igangsatte BFAU tre forskellige projekter:

Unge uddannelsesambassadører

Unge Uddannelsesambassadører blev udviklet i et samarbejde mellem BFAU, Ungdommens Uddannelsesvejledning København og Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RYNC). Formålet var at styrke og udvikle en kultur, hvor de unge hjalp og udfordrede hinanden i forbindelse med uddannelsesvalg. De unge blev inviteret ind i et kompetenceudviklende forløb, hvor de eksempelvis fik undervisning i CV-skrivning, viden om uddannelsessystemet og andre helt konkrete redskaber.

”Elever bygger bro”

Elever bygger bro var et samarbejde mellem International Business College Fredericia samt en række uddannelses- og boligsociale aktører. Formålet med projektet var at støtte unge i Fredericias udsatte boligområder i at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Dertil var formålet at udvikle nye metoder til at arbejde tværinstitutionelt med overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Projektets to hovedaktiviteter bestod i 1) temauger i folkeskolen, hvor elever fra ungdomsuddannelserne underviste og præsenterede deres uddannelser og 2) frivillige lektiecafeer, hvor unge hjalp, støttede, inspirererede og motiverede lokale børn og unge i forbindelse med lektier, uddannelsesvalg og sociale aktiviteter.

Lynprojekter

Lynprojekter blev afprøvet første gang i 2011 og er et koncept, hvor de unge selv udvikler små projekter, som de selv beskriver, selv søger penge til og selv gennemfører. Projektets udgangspunkt bygger på en entreprenørskabstanke, der lader de unge skabe projekter på deres egne præmisser. Lynprojekter blev blandt andet afprøvet i Vejleåparken i Ishøj, Korskærparken, Gellerup i Aarhus og Haraldsgadekvarteret i København. Der blev tilsammen bevilliget penge til 70 projekter, der gav unge mulighed for at få indsigt i eksempelvis politiets og brandvæsnets arbejde. Du kan læse mere om Lynprojekter i publikationerne ”Lynprojekter metodebeskrivelse – projekter tænkt og gennemført af unge” og ”Lynprojekter projektguide – projekter tænkt og gennemført af unge”.

Fokus på idræt og kultur

BFAU igangsatte og etablerede projekter og samarbejder i tre boligområder, hvor man brugte idræt og kultur som middel til motivation og fastholdelse. Baggrunden for projektet var, at tosprogede unge ofte oplever at stå i krydsfeltet mellem et skolesystem, som de ikke længere har tiltro til, en opløsning af den faste vennekreds og det ukendte, der ligger i en ny ungdomsuddannelse.

Ved at fokusere på de unges interessefelt som drivkraft for at gennemføre en ungdomsuddannelse, er det muligt at støtte de unge i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. De unges interessefelt kan bidrage med det fællesskab og nærvær, som de har brug for, indtil de får etableret en ny vennekreds og får større tro på uddannelsessystemet.

Med fokus idræt og kultur igangsatte BFAU tre projekter i udsatte boligområder:

”Fra bænken til banen”

Den primære aktivitet i ”Fra bænken til banen” var fodbold. I samarbejde med den professionelle fodboldklub FC Fredericia blev unge undervist i fodbold fire timer om ugen. De unge der deltog i projektet var screenet og udvalgt ud fra to faktorer; dels var den unge vurderet ikke-uddannelsesparat, og dels havde den unge en stor interesse for fodbold.

Unge kulturpiloter

Projektets fokus var på børn og unge som medskabere, medproducenter og medarrangører på kulturelle tilbud i deres lokalområde. Børnene blev uddannet til kulturformidlere og -ambassadører. På den måde fremmedes de unges evne til at forstå, producere og vurdere kultur på tværs af alder, kulturel baggrund og social status. I kulturpilotprojektet ’Hamlet Labyrinten’ udviklede og udforskede børn og unge eksempelvis deres kompetencer gennem, scenekunst, lys, lyd og billedkunst.

Idræt og indlæring

I 2014 indgik BFAU et samarbejde med Københavns Universitet om et forskningsprojekt, der søgte at afdække, hvordan fysisk aktivitet kan medføre forbedret præstation i visse kognitive opgaver, samt hvorvidt højintens fysisk aktivitet kan medføre yderligere forbedringer. Resultaterne viste blandt andet, at bevægelsesaktiviteter ikke kun kan få elever i bedre kondition, men positivt påvirke udbyttet af den boglige undervisning.

Fokus på forældre

I 2011 begyndte BFAU at videreudvikle og igangsætte indsatser, der specifikt rettede sig mod at inddrage og kvalificere forældre i forhold til deres børns skolegang og valg af uddannelse. Baggrunden for det nye fokus var, at forundersøgelser og evalueringer af BFAU’s tidligere indsatser havde påvist en generel begrænset viden hos forældrene om det danske uddannelsessystem.

I samarbejde med de boligsociale helhedsplaner i fire forskellige udsatte boligområder igangsatte BFAU en kontinuerlig proces med fokus på kompetenceudvikling af forældrene i områderne. I forbindelse med at udvikle lokale forældreindsatser er det vigtigt at medtænke de lokale udfordringer i området, samt at forældrenes ressourcer og behov inddrages i udformningen af aktiviteterne. Derudover er brobygning, opsøgende rekruttering og netværk vigtige elementer for at opnå succes med forældreinddragelse.

Intensive motivationsfremmende forløb

Intensive motivationsfremmende forløb havde til formål at styrke målgruppens læring og uddannelsesparathed gennem intensive, afgrænsede og sammenhængende forløb. Forløbene blev organiseret, planlagt og gennemført på forskellige måder, men fælles var, at de sigtede mod at booste de unges indstilling, motivation, afklaring, faglige præstation og/eller indlæring.

BFAU støttede tre forskellige typer intensive forløb:

Intensive vejledningsforløb af 2-4 ugers varighed

Disse forløb var forankret i lokale UU-centre med en række sekundære samarbejdspartnere som eksempelvis andre uddannelsesaktører, ungetilbud og boligsociale aktører. Forløbene blev afviklet ”ud-af-huset”, i skolen, i boligområdet m.m.

Læringsakademi for drenge

Læringsakademierne var intensive læringsforløb af fire ugers varighed forankret i en folkeskole i samarbejde med en ekstern virksomhed. Med udgangspunkt i holistiske læringsprincipper, blev drengene opkvalificeret personligt, socialt og fagligt.

Intensivt brobygningsforløb for folkeskoleelever

Brobygningsforløb af en uges varighed med introducerende undervisning inden forløbet og opfølgende undervisning efter forløbet – begge dele fandt sted på elevernes egen folkeskole.

Sidst opdateret: 14. september 2022