Hop til indhold

Overgange og miljøskift giver for mange unge anledning til usikkerhed - en usikkerhed, der kan resultere i, at de unge enten aldrig begynder på eller tidligt dropper ud af deres ungdomsuddannelse.

UU Nord vil derfor etablere en række ungenetværk, der skal sikre, at de unge får den rette støtte, så overgangene bliver nemmere. Målet er, at flere unge bliver parate til at kunne vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Om projektet

Indsatstitel: Tidlig indsats tværsektorielt

Lokal projektejer: UU Nord

Periode: 2017-2018

Målgruppe: Ikke-uddannelsesparate elever og elever i risiko for at blive vurderet ikke-uddannelsesparate, særligt unge fra uddannelsesfremmede miljøer

Centrale samarbejdspartnere: Fire udvalgte skoler i de fire kommuner Herlev, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Tårbæk. Derudover PPR-psykologer, forebyggelseskonsulenter/socialrådgivere, SSP, sundhedsfagligt personale, mentorer mv.

Vejledningsfagligt perspektiv: Mødestrukturen er inspireret af en tryghedsmanual, som blev udviklet i forbindelse med det forudgående forskningscirkelarbejde. Se mere her (pdf).

Indsatsramme: Projektet hører under Indsats 2, som er en del af BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018)

Tværgående ungenetværk

UU Nord ønsker med indsatsen at oprette et ungenetværk i hver af de fire kommuner, som UU Nord dækker (Herlev, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Tårbæk).

Ungenetværkene er tilknyttet hver deres skole og består af relevante ressourcepersoner, såsom lærere, PPR-psykologer, forebyggelseskonsulenter/socialrådgivere, UU-vejledere og den faglige leder fra udskolingen. Derudover kan det i visse tilfælde også være relevant at inddrage SSP, sundhedsfagligt personale, mentorer mv.

Indsatsen er rettet mod ikke-uddannelsesparate elever og elever der er i risiko for at blive vurderet ikke-uddannelsesparate, særligt elever fra uddannelsesfremmede miljøer.

Fast struktur og klar ansvarsfordeling

Ungenetværkene holder møder med to til fire ugers mellemrum. Som en del af møderne bliver der blandt andet udformet og følget op på en konkret handleplan for hver enkelt elev.

Møderne er baseret på en fast struktur og har blandt andet til formål at skabe en klar ansvarsfordeling mellem de forskellige ressourcepersoner, så der sikres et sammenhængende og koordineret forløb, der giver progression for den unge. Derudover er der stort fokus på at sikre, at den unge føler sig set, hørt og inddraget i processen.

Tidlig og tryg indsats

Indsatsen igangsættes allerede i 6. klasse. Formålet hermed er at støtte eleverne i overgangen til udskolingen, så den bliver så ubesværet som muligt.

Desuden gør den tidlige indsats det muligt at sætte forebyggende ind, skabe en rød tråd i den unges samlede skole- og vejledningsforløb og etablere en tryg relation til den unge. Det skal gøre flere unge rustet til på sigt at kunne tage en ungdomsuddannelse.

Udrulning i stor skala

Projektet afprøves i første omgang på fire skoler i hhv. Herlev, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Tårbæk Kommune. Efter projektperioden implementeres ungenetværkene på samtlige af de fire kommunernes 58 skoler.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Nord er en del af Indsats 2, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 14. september 2022