Hop til indhold

UU Mors oplever et stigende antal sårbare elever, der har problemer med isolation og ensomhed.

Vejledningscentret vil derfor iværksætte en indsats, der skal styrke de unges tro på egne evner, ressourcer og fællesskabstilknytning.

Indsatsen består af et gruppevejledningsforløb, som giver de unge mulighed for i fællesskab at opnå kompetencer til at forstå og udvikle sig selv samt til at håndtere svære forandrings- og overgangssituationer. Det skal gøre flere unge klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Om projektet

Indsatstitel: Gruppevejledning af ikke-uddannelsesparate unge

Lokal projektejer: UU Mors

Periode: 2017-2018

Målgruppe: Elever i 8. klasse (herunder særligt de sårbare ikke-uddannelsesparate elever), unge på 16-25 år uden uddannelse og elever i erhvervs- og specialklasser

Centrale samarbejdspartnere: Dueholmskolen på Mors, Morsø Produktionsskole og det pædagogiske personale tilknyttet erhvervs- og specialklasserækkerne

Vejledningsfagligt perspektiv: Karrierelæringsteori og WATCH-modellen

Indsatsramme: Projektet hører under Indsats 2, som er en del af BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018)

Vejledning i grupper

UU Mors vil afprøve gruppevejledningsforløbet på tre forskellige målgrupper.

Forløbet vil blive gennemført for 1) otte klasser på 8. årgang, 2) børn og unge i specialtilbud og 3) unge mellem 16 og 25 år, som endnu ikke har taget en ungdomsuddannelse.

Lego og leg

Vejledningssessionerne er alle dialogbaserede og understøttes blandt andet af Lego, JUMP-kort (kan findes her), byggekonstruktioner eller udviklingen af et digitalt portfolio.

Forløbet er blandt andet inspireret af Bill Laws karrierelæringsteori og gruppevejledningsmodellen WATCH.

Positive fortællinger og fællesskab

Formålet med gruppevejledningsforløbene er, at de unge opbygger en positiv fortælling om sig selv ved at indgå i et fællesskab, hvor de føler sig trygge og der er rum til refleksion, læring og selvindsigt. Det skal sikre, at de unge får et blik for deres egne ressourcer og bliver i stand til at perspektivere dem til mulige uddannelses- og karriereveje. Målet er, at de unge bliver rustet til at tage et kvalificeret uddannelsesvalg og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Gruppevejledning i 8. klasse

For 8. klasseeleverne vil gruppevejledningsforløbet indgå i den kollektive vejledning. Forløbet er særligt orienteret mod at styrke de sårbare, ikke-uddannelsesparate unge, men omfatter alle elever i klasserne og har fokus på at sikre, at ingen føler sig ekskluderet fra fællesskabet.

Forløbet strækker sig over fem sessioner.

Gruppevejledning for 16-25-årige og specialelever

Forløbet for gruppen af 16-25-årige planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med Morsø Produktionsskole, som blandt andet er ansvarlig for de fysiske rammer og hjælper med at sammensætte grupperne.

Gruppen af erhvervs- og specialklasseelever består især af uafklarede unge, som formodes at få brug for et specielt tilrettelagt uddannelsesforløb. Sessionerne tilrettelægges for denne gruppe i tæt samarbejde med det pædagogiske personale.

Disse forløb vil foruden de dialog- og legebaserede aktiviteter også indeholde udadrettede dele, såsom besøg på relevante messer, virksomheder og foreninger.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Mors er en del af Indsats 2, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022