Hop til indhold

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre elever og studerende uanset, hvilken funktionsnedsættelse, der er tale om.

Styrelsen administrerer de specialpædagogiske støtteordninger på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser.

Det er også styrelsen, der fører tilsyn med, hvordan institutionerne administrerer SPS-ordningen lokalt.

Tilsynet omhandler både et administrativt spor, der drejer sig om institutionernes håndtering af blandt andet ansøgninger og refusioner og et mere indholdsmæssigt spor, der drejer sig om, hvorvidt den specialpædagogiske støtte, der iværksættes på institutionerne, har det fornødne faglige niveau og kvalitet.

Sådan føres der tilsyn

I tilrettelæggelsen af tilsynet med SPS benytter styrelsen sig af to tilsynsspor:

Tematisk tilsyn

Åbner mulighed for en målrettet og klart defineret tilsynsindsats på et enkelt fokusområde.

Tematisk tilsyn er overordnet karakteriseret ved, at det:

  • omfatter en samlet tilsynsindsats med flere institutioner på én gang
  • muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor administrationen af SPS er særligt udfordret, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus
  • inddrager relevante aktører undervejs i tilsynsforløbet
  • muliggør en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Tematisk tilsyn kan for eksempel udspringe af konkrete tilsynssager, hvor styrelsen vurderer, at en samlet indsats vil kunne have en positiv effekt for hele sektoren eller udspringe af et politisk ønske om fokus på et særligt område.

I denne sammenhæng vil styrelsen kunne inddrage sektorens interessenter og i det hele taget sikre en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsyn iværksættes som oftest på baggrund af konkrete henvendelser, men kan også indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager.

Når styrelsen laver et enkeltsagstilsyn, sker det typisk på baggrund af konkrete henvendelser eller oplysninger fra elever, forældre eller andre, der har en generel bekymring i forhold til en institutions administration af SPS.

Afgørelse af ansøgninger om specialpædagogisk støtte (SPS) træffes i styrelsen. Udfordringen består derfor primært i tilsyn med institutionernes effektuering af afgørelserne og den efterfølgende refusion.

Behov for enkeltsagstilsyn

Behovet for enkeltsagstilsyn opstår typisk, når der i sagsbehandlingen følges op på tidligere bevillinger. For eksempel gennem forløbsbeskrivelser eller når det ansøgte støtteniveau afviger betydeligt fra den tidligere forbrugte støtte.

Enkeltsagstilsyn kan også iværksættes på baggrund af klagesager. Det kan såvel være klager over uddannelsesinstitutionens afgørelser, som klager over styrelsens afgørelser om tilskud.

Typisk vil uddannelsesinstitutionen blive anmodet om en redegørelse, som styrelsen kan følge op på.

Klager og henvendelser

I forbindelse med styrelsens behandling af klagesager om afgørelser om tildeling af SPS truffet af uddannelsesinstitutionerne kan styrelsen vurdere, at den konkrete klage rejser en mere generel problemstilling, som bør belyses. Sådanne sager kan give anledning til et tilsyn med en uddannelsesinstitutions sagsbehandling.

På samme måde kan henvendelser fra støttemodtagere om for eksempel uddannelsesinstitutionernes praksis for ansøgning om SPS danne baggrund for enkeltsagstilsyn. Det kan være spørgsmål om bestilling af og afregning for studiestøttetimer ved lokal underviser, manglende levering af støtten på uddannelsesinstitutionen og lignende.

I tilsynet med SPS vil antallet af enkeltsager variere fra år til år.

Sidst opdateret: 18. august 2022