Hop til indhold

Som led i at opfylde ambitionen indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag til gavn for virksomheder, der tager ansvar i forhold til at oprette et tilstrækkeligt antal praktikpladser og til ugunst for virksomheder, der ikke gør. Det praktikpladsafhængige AUB-bidrag er et afgrænset pengekredsløb ved siden af den generelle AUB-ordning. Kredsløbet består af indtægter i form af et merbidrag fra virksomheder, der ikke opretter et tilstrækkeligt antal praktikpladser sammenholdt med antal faglærte medarbejdere i den pågældende virksomhed. Hertil består kredsløbet af udgifter i form af tilskud til virksomheder med et tilstrækkeligt antal oprettede praktikpladser.

Virksomheders ansvar i forhold til at oprette tilstrækkelige praktikpladser defineres af måluddannelsesratioen, der udtrykker, hvor mange elever pr. faglært medarbejder en virksomhed skal have for at bidrage tilstrækkeligt til den overordnede målsætning om 8.000-10.000 nye praktikpladser. Måluddannelsesratioen vægtes med en modelparameter, der er udtryk for det forventede fremtidige behov for den pågældende erhvervsuddannelse.

Bonusordninger

Kredsløbet består desuden af to bonusordninger. En fordelsbonus til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelser og en praktikpladsbonus til virksomheder, der øger omfanget af uddannelsesaftaler sammenholdt med gennemsnittet af de seneste tre år i den pågældende virksomhed. Fordelsbonussen udgør op til 5.000 kr. pr. praktikårselev, mens praktikpladsbonussen fra 1. januar 2018 udgør 25.000 kr. praktikårselev. Bonusordningerne udbetales af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) i efterfølgende finansår. For begge ordninger er det en forudsætning for bonusudbetaling, at den pågældende virksomhed opfylder sin måluddannelsesratio.

Hvis virksomheden ikke opfylder sin måluddannelsesratio, skal virksomheden betale et merbidrag på 27.000 kr. pr. praktikårselev den mangler. En virksomhed, der ikke opfylder sin måluddannelsesratio, og forgæves har søgt efter elever, kan ansøge om merbidragsfritagelse. Virksomheden skal dog dokumentere, at der ikke har været ansøgere på opslaget. Praktikpladsopslaget skal have været synligt på praktikpladsen.dk i minimum tre måneder.

Ikrafttrædelse

Det praktikpladsafhængige AUB-bidrag trådte i kraft 1. januar 2018. I januar 2018 har virksomheder omfattet af ordningen modtaget en pjece, der nærmere beskriver indholdet i den praktikpladsafhængige AUB-bidragsordning – se pjecen om praktikplads-AUB her (pdf).

I foråret 2018 vil virksomhederne modtage en forskudsopgørelse over blandt andet antallet af elever, den enkelte virksomhed skal ansætte for at opfylde virksomhedens måluddannelsesratio.

Sidst opdateret: 10. januar 2020