Hop til indhold

Læreplads-AUB

Siden 1. januar 2018 er alle virksomheder omfattet af læreplads-AUB-ordningen. Ordningen indebærer, at alle virksomheder (defineret som et CVR-nummer) modtager et måltal for, hvor mange elever virksomheden er forpligtet til at ansætte. Måltallet gælder for et kalenderår af gangen. 

Læs mere om læreplads-AUB på virk.dk/læreplads-aub.

Sociale klausuler

Med finanslovsaftalen for 2013 og aftalerne om kommunerne og regionernes økonomi for 2014 blev der indført en forpligtelse for offentlige ordregivere til at overveje sociale klausuler om uddannelses- og læreaftaler i offentlige udbud efter et ”følg eller forklar”-princip. Klausulerne indebærer, at leverandøren, der vinder udbuddet, forpligtes til at anvende elever i forbindelse med udførelsen af den udbudte opgave. 

Ordregiverne har ikke en pligt til at anvende sociale klausuler. ”Følg eller forklar”-princippet betyder, at de offentlige ordregivere i relevante udbud enten skal anvende sociale klausuler eller forklare hvorfor de ikke gør det.

Læs mere om sociale klausuler på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kfst.dk.

Sammenhængen mellem læreplads-AUB og sociale klausuler om ansættelse af elever

Læreplads-AUB og sociale klausuler om ansættelse af elever er to selvstændige ordninger og udelukker ikke hinanden. En leverandør kan således være omfattet af begge ordninger.

Nedenfor fremgår de væsentligste forskelle mellem læreplads-AUB og ”følg eller forklar” princippet i sociale klausuler om ansættelse af elever.

  • Læreplads-AUB er pligtig for alle virksomheder, der betaler AUB-bidrag, mens ”følg eller forklar”-princippet kan fraviges af ordregiveren.
  • Læreplads-AUB vedrører virksomhedens samlede aktivitet og kan ikke udsondres i konkrete opgaver, mens ”følg eller forklar”-princippet vedrører det konkrete udbud om en konkret opgave
  • Læreplads-AUB fastsætter et måltal for den enkelte virksomhed ud fra en lovfastsat metode. Ved de sociale klausuler om ansættelse af elever fastsættes antallet af ordregiveren på baggrund af en vurdering af den konkrete opgave.

Eksempel på sammenhængen mellem de to ordninger

En leverandør har modtaget et måltal på 20 elever fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) i et givent kalenderår. Samme leverandør får af ordregiver fastsat et krav om 16 elever i kontrakten med ordregiver.

Hvis kontrakten dækker hele leverandørens aktivitet, og begge ordninger vedrører samme kalenderår, kan følgende eksempel opstilles:

  • Ved at ansætte under 16 elever, opkræves leverandøren et merbidrag i læreplads-AUB-ordningen svarende til antallet af manglende elever i forhold til leverandørens måltal. Derudover lever leverandøren ikke op til kontrakten med ordregiver.
  • Ved at ansætte over 16, men under 20 elever, lever leverandøren op til kontrakten fra ordregiver, men skal fortsat betale et merbidrag til læreplads-AUB.
  • Ved at ansætte mindst 20 elever lever leverandøren op til både kontrakten med ordregiver og sit måltal i læreplads-AUB-ordningen og skal ikke betale et merbidrag.
Sidst opdateret: 21. marts 2023