Hop til indhold

Lovgivning

 • Lovgivning sendes i høring i 2. kvartal af 2021
 • Loven fremsættes i 3. kvartal af 2021
 • Loven forventes at blive vedtaget i 4. kvartal 2021
 • Lovgivningsarbejdet er afsluttet inden udgangen af 2021.

Bekendtgørelser

Der udarbejdes bekendtgørelser i 3. og 4. kvartal 2021 – de udstedes inden udgangen af 2021.

Offentliggørelse af måltal

Baseline og metode offentliggøres i februar 2021.

 • Tal på institutionsniveau offentliggøres i februar 2021
 • Ministeriet påbegynder kvartalsvis offentliggørelse af erhvervsskolernes opfyldelse af måltal fordelt på uddannelser i 2. kvartal 2021
 • De første uddannelser skal begynde af indfri målsætninger den 1. januar 2022.

Måltal på merkantil eux

 • Løsning drøftes i arbejdsgruppe i 1. kvartal 2021
 • Den valgte løsning indarbejdes i lovforslag i 2. kvartal 2021
 • Måltal, baseline og indfasning for de merkantile uddannelser offentliggøres i 2. kvartal 2021.

Økonomiske og administrative rammer for så vidt angår de faglige udvalg

 • Rammer mv. afklares i arbejdsgruppe i 1. kvartal 2021
 • Midler for 2021 udbetales i 2. kvartal 2021
 • Proces for udmøntning af midler fra de faglige udvalg for 2022 i 3. og 4. kvartal 2021
 • De faglige udvalg beslutter for så vidt angår midlernes anvendelse i december 2021
 • De faglige udvalg stiller oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår til rådighed den 1. januar 2022
 • AUB udbetaler midler til faglige udvalg og skoler i januar 2022.

Dimensionering

 • Den nuværende dimensioneringsmodel evalueres i 2.-4. kvartal af 2021
 • Evalueringen/den nuværende dimensioneringsmodel forventes drøftet i REU i 1. kvartal 2022
 • Der følges op på evalueringen i 2., 3. og 4. kvartal 2022.

Tilsyn

 • Rammer for tilsyn og sanktioner er fastlagt i december 2021
 • Tilsyn foretages i 2023 på baggrund af målindfrielse i 2022.

Informationsmøder, spredning af god praksis mv.

 • Der afholdes en række informations- og sparringsmøder i løbet af 2021
 • 22 uddannelser er omfattet af de nye målsætninger fra 2022
 • Der føres tilsyn med målopfyldelsen i 2023.

Praktikpladsen.dk/lærepladsen.dk

 • Lærepladsen.dk oprettes i 1./2. kvartal 2021
 • De faglige udvalg får adgang til lærepladsen.dk i 4. kvartal 2021
 • Digital oprettelse af uddannelsesaftaler i 4. kvartal 2021
 • Tal for antal faglærte per virksomhed fremgår inden udgangen af 2022
 • Der skiftes fra praktikpladsen.dk til lærepladsen.dk som primær portal ved årsskiftet 2021/2022. Praktikpladsen.dk vil stadig kunne bruges. 

Datavarehus

 • Nøgletal om aftaler under GF2 i ministeriets datavarehus offentliggøres den 1. marts 2022
 • Udvikling af nøgletal til datavarehuset i løbet af 2022.

Øget lønrefusion

 • Øget lønrefusion under skoleophold træder i kraft 1. januar 2022.

Forhøjet skolepraktikydelse

 • Model afklares i arbejdsgruppe i 1. kvartal 2021
 • Forhøjet skolepraktikydelse til elever i skolepraktik træder i kraft 1. januar 2022.

Fleksibilitet

 • Rammer mv. afklares i 1. kvartal 2021
 • Proces for udmøntning af forsøg med fleksibilitet på erhvervsuddannelserne i 2.-4. kvartal af 2021
 • Udmøntning i løbet af 2022 og frem.

Pulje til rekruttering af 18+-årige

 • Rammer mv. afklares i 1. kvartal 2021
 • Akstykke i 2. kvartal 2021
 • Udmøntning i løbet af 2022 og frem.

Viden om erhvervsuddannelserne

 • Rammer mv. afklares i 1. kvartal 2021
 • Akstykke i 2. kvartal 2021
 • Udmøntning i løbet af 2022 og frem.

Indsatser rettet mod det offentlige arbejdsmarked

 • Kommunerne forpligter sig på at ansætte voksne elever på 25 år og derover på SSA fra starten af grundforløb 2 fra 1. juli 2021.

Begrænsning i brugen af korte aftaler

 • Regler ændres den 31. december 2021.

Kursus til gæstelærere

 • Rammer mv. afklares i 1. kvartal 2021
 • Kurser udvikles i 2.-4. kvartal af 2021
 • Kursus til gæstelærere udbydes af relevante udbydere fra primo 2022.
Sidst opdateret: 13. april 2021