Hop til indhold

Det er en central målsætning i Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar at fremrykke aftaleindgåelsen for lærepladser. Dette skyldes særligt, at der opleves et betydeligt frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløb, som i en vis udstrækning kan tilskrives, at elever ikke har en læreplads ved afslutning af grundforløbet. 

I trepartsaftalen er det derfor også aftalt, at regeringen skal gennemføre en udgiftsneutral omlægning af erhvervsskolernes tilskud, der skal understøtte skolernes ansvar for at få eleverne tidligt i læreplads med styrkede økonomiske incitamenter. Med baggrund heri har regeringen fremlagt en omlægning af erhvervsskolernes tilskud, som indebærer de nedenstående to kredsløb, der begge er udgiftsneutrale. Omlægningen indarbejdes på ændringsforslagene til finansloven for 2022.

Omlægning af tilskud på grundforløbene og overgangen til læreplads

  1. Færdiggørelsestaxameteret på erhvervsuddannelsernes grundforløb afskaffes
  2. Det generelle praktikpladstaxameter reduceres med 10 procent
  3. Bonus for indgåelse af uddannelsesaftaler under grundforløbet forhøjes svarende til provenuet fra de to første punkter.

Derudover omlægges bonussen til en ny udbetalingsform, hvor den samlede økonomiske ramme til tilskuddet fastholdes, og skolernes tilskud beregnes på baggrund af antallet af bonusudløsende aftaler i det foregående år. På den måde sikres det, at midlerne bliver i sektoren. Grundet de særlige forhold for social- og sundhedsområdet etableres to særskilte rammer: Én for social- og sundhedsuddannelserne samt uddannelsen til pædagogisk assistent, samt én for alle øvrige erhvervsuddannelser. Den nye udbetalingsform medfører, at taksten pr. indgået aftale ikke kan beregnes på forhånd. Taksten vil i stedet blive fastsat i starten af hvert finansår på baggrund af det samlede antal aftaler i hver ramme i det foregående år.

Modellen indfases gradvist, således at færdiggørelsestaxameteret nedjusteres gradvist i 2022 og 2023 og derefter afskaffes helt i 2024. Dermed vil puljerne til bonus for aftaler indgået under grundforløbet ligeledes blive hævet af tre omgange.

Styrelsen for IT og Læring har udgivet en vejledning for det såkaldte Præmietræk, hvori tilskuddet for aftaler indgået under grundforløbet (bonussen) indgår. Heri indgår blandt andet en oversigt over hvilke typer aftaler tilskuddet ydes for. Find vejledningen for Præmietræk.

Omlægning af tilskud til skolepraktik

  1. De aktivitetsbestemte taxametertilskud sænkes med 20 procent.
  2. Grundtilskuddet til skolepraktik forhøjes svarende til provenuet fra takstnedsættelsen.

Formålet med omlægningen er at fremrykke skolernes indsats for at få eleverne i læreplads ved økonomisk at understøtte, at skolernes ansvar ikke alene er at få elever til at gennemføre grundforløbet, men også at få eleverne i lære. Derudover sænkes den marginale økonomiske gevinst ved at have flere elever i skolepraktik, dog uden at den samlede økonomi til skolepraktik berøres.

Grundtilskuddet til skolepraktik genberegnes hvert tredje år på baggrund af institutionernes aktivitet på skolepraktik. Denne genberegning falder i samme år som omlægningen. På finanslovforslaget for 2022 blev de genberegnede takster for grundtilskuddet tilføjet. På ændringsforslagene forhøjes rammen til grundtilskud til skolepraktik yderligere. Nedenfor findes derfor også et notat vedrørende genberegningen, herunder også de genberegnede beløb pr. institution.

 

Spørgsmål og svar

Hvis du har spørgsmål til styrkede økonomiske incitamenter, kan du måske finde svaret her. 

Færdiggørelsestaxameter

Opdateret 03/12 2021 kl. 16:03

Elever udløser færdiggørelsestaxametertilskud efter taksten på finansloven i det finansår, hvor forløbet afsluttes. En elev, der er begyndt på et grundforløb i 2021 og afslutter det i januar 2022, vil dermed udløse færdiggørelsestaxameter efter taksten i 2022.

I 2022 halveres færdiggørelsestaksten for grundforløbet ift. taksten i 2021. Fra 2023 og frem afskaffes færdiggørelsestaxameteret fuldt ud.

Opdateret 03/12 2021 kl. 16:04

Det er alene færdiggørelsestaxameteret på erhvervsuddannelsernes grundforløb, der berøres af omlægningen. Færdiggørelsestaxameteret på hovedforløbet og det studiekompetencegivende forløb opretholdes.

Opdateret 03/12 2021 kl. 16:05

Nej. Færdiggørelsestaxameteret på grundforløbene halveres for alle erhvervsuddannelser i 2022 og afskaffes helt i 2023.

Bonus af aftaler indgået under GF1, GF2 eller studiekompetencegivende forløb

Opdateret 03/12 2021 kl. 16:06

På finansloven er der fastfast to rammer for bonus-tilskuddet: Én for SOSU/PAU-området, og én for alle de øvrige uddannelser. For hver ramme beregnes taksten pr. aftale i starten af hvert finansår, ved at dividere den samlede ramme for året med antallet af tilskudsudløsende aftaler i det foregående år. Den eksakte takst for et givent finansår kendes dermed først i 1. kvartal, og fastsættes ikke direkte i forbindelse med vedtagelsen af finansloven.

Den enkelte skoles tilskud beregnes ved at gange antallet af tilskudsudløsende aftaler i det foregående år med den beregnede takst. Det samlede tilskud, der fremkommer ved denne beregning, udbetales i rater henover finansåret.

Opdateret 03/12 2021 kl. 16:07

Der ydes bonus for ordinære aftaler og kombinationsaftaler, der indgås for hele det efterfølgende uddannelsesforløb efter grundforløbet. Øvrige aftaletyper udløser ikke tilskud. Det vil bl.a. sige, at korte aftaler og aftaler om Ny mesterlære ikke udløser bonus.

Styrelsen for IT og Læring har udgivet en vejledning for det nuværende Præmietræk, hvori bonussen indgår (tilskud for aftaler indgået under grundforløbet eller det studiekompetencegivende forløb). Der ændres ikke på, hvilke aftaletyper der udløser bonus i forbindelse med tilskudsomlægningen, og vejledningens afsnit herom vil derfor fortsat være gældende i 2022.

Find vejledningen vedr. præmietræk her (admin.stil.dk).

Opdateret 19/01 2022 kl. 15:07

Hvilken skole der modtager tilskud, er afhængig af en række faktorer vedr. elevernes uddannelsesforløb. Styrelsen for IT og Læring har offentliggjort en vejledning for Præmietrækket, hvori også bonussen indgår. I forbindelse med tilskudsomlægningen ændres reglerne ikke for, hvilken skole tilskuddet tilfalder. Denne del af vejledningen vil således fortsat være gældende i 2022.

Find vejledningen vedr. præmietræk her

Opdateret 03/12 2021 kl. 16:08

En aftale skal være indgået, mens eleven er i gang med grundforløb 1, grundforløb 2 eller det studiekompetencegivende forløb på eux for at udløse bonus.

Opdateret 03/12 2021 kl. 16:09

En aftale anses som værende indgået, når den er underskrevet af begge parter. Underskriftsdatoen er afgørende for opgørelsen af, hvorvidt aftalen er indgået under et grundforløb eller det studiekompetencegivende forløb. 

Opdateret 03/12 2021 kl. 16:09

Der kan alene udløses tilskud for elever, der er i gang med grundforløb 1, grundforløb 2 eller det studiekompetencegivende forløb. Elever, der er i gang med en erhvervsgymnasial uddannelse, udløser dermed ikke bonus.

Elever der har gennemført en gymnasial uddannelse, og som derefter deltager i et forkortet grundforløb på en erhvervsuddannelse for studenter, kan ligeledes udløse bonus, hvis aftalen indgås under det afkortede grundforløb.

Tilskud til skolepraktik

Opdateret 03/12 2021 kl. 16:12

Taxametertilskuddene til skolepraktik reduceres med 20 procent i 2022 i forhold til 2021-niveauet. Dette indebærer undervisningstaksten, bygningstaksten og fællesudgiftstaksten.

Grundtilskuddet til skolepraktik forhøjes samlet set med 61,1 millioner kroner, hvilket svarer til en forhøjelse på 113 procent i forhold til 2021. Forud for omlægningen er grundtilskuddet til skolepraktik blevet genberegnet, hvilket kan betyde, at ændringen fra 2021 til 2022 kan være både mere og mindre end 113 procent De aktuelle tilskud kan findes her:

Notat om genberegning af grundtilskud til skolepraktik

Opdateret 03/12 2021 kl. 16:13

Institutionerne er indplaceret i seks intervaller på baggrund af den statsfinansierede skolepraktikaktivitet på institutionen i 2020. Taksterne er derefter forhøjet for at udnytte den fulde ramme til grundtilskuddet. Fremgangsmåden for genberegningen er uddybet her:

Notat om genberegning af grundtilskud til skolepraktik

Sidst opdateret: 27. marts 2023