Hop til indhold

Det er en central målsætning i Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar at fremrykke aftaleindgåelsen for lærepladser. Dette skyldes særligt, at der opleves et betydeligt frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløb, som i en vis udstrækning kan tilskrives, at elever ikke har en læreplads ved afslutning af grundforløbet. 

I trepartsaftalen er det derfor også aftalt, at regeringen skal gennemføre en udgiftsneutral omlægning af erhvervsskolernes tilskud, der skal understøtte skolernes ansvar for at få eleverne tidligt i læreplads med styrkede økonomiske incitamenter. Med baggrund heri har regeringen fremlagt en omlægning af erhvervsskolernes tilskud, som indebærer de nedenstående to kredsløb, der begge er udgiftsneutrale. Omlægningen indarbejdes på ændringsforslagene til finansloven for 2022.

Omlægning af tilskud på grundforløbene og overgangen til læreplads

  1. Færdiggørelsestaxameteret på erhvervsuddannelsernes grundforløb afskaffes
  2. Det generelle praktikpladstaxameter reduceres med 10 pct.
  3. Bonus for indgåelse af uddannelsesaftaler under grundforløbet forhøjes svarende til provenuet fra de to første punkter.

Derudover omlægges bonussen til en ny udbetalingsform, hvor den samlede økonomiske ramme til tilskuddet fastholdes, og skolernes tilskud beregnes pba. antallet af bonusudløsende aftaler i det foregående år. På den måde sikres det, at midlerne bliver i sektoren. Grundet de særlige forhold for social- og sundhedsområdet etableres to særskilte rammer: Én for social- og sundhedsuddannelserne samt uddannelsen til pædagogisk assistent, samt én for alle øvrige erhvervsuddannelser. Den nye udbetalingsform medfører, at taksten pr. indgået aftale ikke kan beregnes på forhånd. Taksten vil i stedet blive fastsat i starten af hvert finansår på baggrund af det samlede antal aftaler i hver ramme i det foregående år.

Modellen indfases gradvist, således at færdiggørelsestaxameteret halveres i 2022 og derefter afskaffes helt i 2023. Dermed vil bonussen for aftaler indgået under grundforløbet ligeledes blive hævet af to omgange.

Styrelsen for IT og Læring har udgivet en vejledning for det såkaldte Præmietræk, hvori tilskuddet for aftaler indgået under grundforløbet (bonussen) indgår. Heri indgår blandt andet en oversigt over hvilke typer aftaler tilskuddet ydes for. Find vejledningen for Præmietræk.

Omlægning af tilskud til skolepraktik

  1. De aktivitetsbestemte taxametertilskud sænkes med 20 pct.
  2. Grundtilskuddet til skolepraktik forhøjes svarende til provenuet fra takstnedsættelsen.

Formålet med omlægningen er at fremrykke skolernes indsats for at få eleverne i læreplads ved økonomisk at understøtte, at skolernes ansvar ikke alene er at få elever til at gennemføre grundforløbet, men også at få eleverne i lære. Derudover sænkes den marginale økonomiske gevinst ved at have flere elever i skolepraktik, dog uden at den samlede økonomi til skolepraktik berøres.

Grundtilskuddet til skolepraktik genberegnes hvert tredje år på baggrund af institutionernes aktivitet på skolepraktik. Denne genberegning falder i samme år som omlægningen. På finanslovforslaget for 2022 blev de genberegnede takster for grundtilskuddet tilføjet. På ændringsforslagene forhøjes rammen til grundtilskud til skolepraktik yderligere. Nedenfor findes derfor også et notat vedrørende genberegningen, herunder også de genberegnede beløb pr. institution.

Sidst opdateret: 24. november 2021