Hop til indhold

Generelle spørgsmål

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Udskydelsen har ikke betydning for de aftalte ikrafttrædelsesdatoer.

De faglige udvalg

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Den økonomiske ramme fordeles ud på de faglige udvalg ud fra antallet af elever (gennemsnit af de seneste tre tilgængelige regnskabsår) på uddannelserne under de faglige udvalg fra og med 2021.

Fordelingen af midlerne i 2021 aftales nærmere mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter inden udgangen af 1. kvartal 2021.

Skolernes indsats

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Som noget nyt skal elever være registreret med synlig profil på praktikpladsen.dk fra starten af grundforløbets 2. del og skal være aktivt søgende gennem hele grundforløbets 2. del.

De nuværende EMMA-kriterier for optagelse i skolepraktik efter grundforløbet og for fortsat uddannelse i skolepraktik videreføres uændret efter de almindeligt gældende regler i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Eleverne vil fremover skulle være registreret med synlig profil på praktikpladsen.dk fra starten af grundforløbets 2. del og skal være aktivt søgende gennem hele grundforløbets 2. del. Er eleven ikke aktivt søgende, kan skolen kan jf. de gældende regler udelukke en elev fra fortsat undervisning, når mindre vidtgående foranstaltninger har været forsøgt anvendt, herunder samtaler, advarsler mv.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Skolerne skal støtte eleverne med de værktøjer, som skolerne har til rådighed efter de nuværende regler. Der kan for eksempel være tale om kontaktlærerordninger, mentorordninger eller særlig støtte til at søge lærepladser.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Børne- og Undervisningsministeriet vil føre et årligt risikobaseret tilsyn med skolernes indfrielse af målsætningerne. Tilsynet vil følge eksisterende principper for det risikobaserede tilsyn, sanktionstrappe mv. Erhvervsskolerne kan ikke pålægges sanktioner for forhold, som ligger uden for skolens kontrol.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Lokal dimensionering kan blive aktuelt i tilfælde af, at der er vedvarende skævheder i forhold til at leve op til aftalens målsætninger lokalt. Børne- og undervisningsministeren træffer beslutning om institutionsspecifik dimensionering af ikke-dimensionerede uddannelser efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. De nærmere rammer forventes konkretiseret i lovgivningen, der udmønter trepartsaftalen.

Målsætninger

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Børne- og Undervisningsministeriet forventer i 1. kvartal 2021 at sende information ud til skolerne om, i hvilken takt målsætningerne indfases uddannelse for uddannelse. Dette vil ligeledes blive offentliggjort på UVM.dk

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Børne- og Undervisningsministeriet vil hvert kvartal offentliggøre tal for skolernes indfrielse af målsætningerne. Herudover vil skolerne løbende have adgang til data i ministeriets datavarehus. Endeligt vil den enkelte skole på praktikpladsen.dk (senere lærepladsen.dk) kunne se, hvilke elever, der lige nu henholdsvis har en aftale eller mangler en aftale. Disse data på praktikpladsen.dk vil være up-to-date.

På praktikpladsen.dk vil skolerne som i dag kunne se oplysninger om de godkendte lærepladser, og hvor mange lærlinge den enkelte virksomhed har, men fremover vil skolen bag login også have adgang til yderligere data om virksomhederne.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Alle elever tæller med. Hvis erhvervsskolen vurderer, at en elev i gentagne tilfælde ikke medvirker aktivt i søgeprocessen, kan skolen jf. de gældende regler udelukke en elev fra fortsat undervisning, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været forsøgt.

Eleverne

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Aftalen betyder, at erhvervsskolerne har det entydige ansvar for at fremskaffe konkrete lærepladser til elever, der ikke selv finder en læreplads.

Det er fortsat intentionen, at så mange virksomheder og elever som muligt selv finder hinanden og indgår en aftale. Frafaldstruede elever og elever, som ikke har fået en læreplads 15 uger inde i grundforløbets 2. del (eller på et tilsvarende tidspunkt på det studiekompetencegivende forløb), kan få særlig hjælp til at finde en læreplads. Eleverne vil fremover skulle være registreret som aktivt søgende på praktikpladsen.dk fra starten af grundforløbets 2. del og skal være aktivt søgende gennem hele grundforløbets 2. del.

Terminologi

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Fremadrettet vil den officielle terminologi være læreplads for alle erhvervsuddannelser, men det bliver muligt både at anvende ordet lærling og elev.

Praktikplads-AUB

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Praktikplads-AUB modellen forenkles ved indførelsen af et elevtilskud, der erstatter de nuværende bonus- og tilskudsordninger i modellen. Elevtilskuddet udbetales til alle virksomheder, der opfylder måltallet i ordningen, og udbetales for samtlige af virksomhedens praktikårselever. Med aftalen skabes økonomisk balance i ordningen ved en fastsættelse af elevtilskuddet ud fra indtægterne i ordningen. Herved vil udgifterne til tilskud fremadrettet ikke kunne overstige indtægterne fra merbidragsopkrævninger.

Det offentlige arbejdsmarked

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Ja, alle erhvervsuddannelser, herunder social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, er omfattet af aftalens målsætninger.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Ja, forpligtelsen gælder alene voksne elever fra og med 25 år, der er optaget på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Øvrigt

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Den nuværende dimensioneringsmodel fortsætter uændret. Det er besluttet, at modellen skal evalueres med henblik på at danne grundlag for drøftelser i regi af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). Evalueringen skal være færdig i 2021.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Der er afsat 80 millioner kroner årligt fra 2022. Den konkrete model for, hvordan ydelsen hæves, skal aftales mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2021.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Skolerne måles på uddannelsesniveau for de uddannelser, som de udbyder. Det vil sige, at der måles ikke på institutionen samlet set, men uddannelse for uddannelse i forhold til det landsdækkende måltal, der er gældende for den enkelte uddannelse.

Efter fuld indfasning skal alle uddannelser leve op til, at 80 procent af eleverne har indgået aftale ved 15. undervisningsuge af grundforløbets 2. del, og 80 procent har indgået en aftale ved 20. undervisningsuge. Dette gælder kun de elever, der fortsat er i gang med deres uddannelse på måletidspunktet.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Ja. Oplysningerne vises så vidt muligt for alle virksomheder inden for de gældende regler. Oplysningerne kan medvirke til en mere målrettet opsøgende indsats.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

De tekniske eux-uddannelser indgår på linje med øvrige tekniske uddannelser. I forhold til de merkantile eux-uddannelser, der har studiekompetencegivende forløb, så er der en proces i gang med arbejdsmarkedets parter i forhold til at afklare, hvordan man kan fastsætte konkrete måltal for de uddannelser.

Sidst opdateret: 13. april 2021