Hop til indhold

Se særskilt side med spørgsmål og svar om trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked fra november 2020 på uvm.dk. 

 

Generelle spørgsmål

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Udskydelsen har ikke betydning for de aftalte ikrafttrædelsesdatoer.

De faglige udvalg

Opdateret 26/05 2021 kl. 10:06

Skolernes indsats

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Som noget nyt skal elever være registreret med synlig profil på praktikpladsen.dk fra starten af grundforløbets 2. del og skal være aktivt søgende gennem hele grundforløbets 2. del.

De nuværende EMMA-kriterier for optagelse i skolepraktik efter grundforløbet og for fortsat uddannelse i skolepraktik videreføres uændret efter de almindeligt gældende regler i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Eleverne vil fremover skulle være registreret med synlig profil på praktikpladsen.dk fra starten af grundforløbets 2. del og skal være aktivt søgende gennem hele grundforløbets 2. del. Er eleven ikke aktivt søgende, kan skolen kan jf. de gældende regler udelukke en elev fra fortsat undervisning, når mindre vidtgående foranstaltninger har været forsøgt anvendt, herunder samtaler, advarsler mv.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Skolerne skal støtte eleverne med de værktøjer, som skolerne har til rådighed efter de nuværende regler. Der kan for eksempel være tale om kontaktlærerordninger, mentorordninger eller særlig støtte til at søge lærepladser.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Børne- og Undervisningsministeriet vil føre et årligt risikobaseret tilsyn med skolernes indfrielse af målsætningerne. Tilsynet vil følge eksisterende principper for det risikobaserede tilsyn, sanktionstrappe mv. Erhvervsskolerne kan ikke pålægges sanktioner for forhold, som ligger uden for skolens kontrol.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Lokal dimensionering kan blive aktuelt i tilfælde af, at der er vedvarende skævheder i forhold til at leve op til aftalens målsætninger lokalt. Børne- og undervisningsministeren træffer beslutning om institutionsspecifik dimensionering af ikke-dimensionerede uddannelser efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. De nærmere rammer forventes konkretiseret i lovgivningen, der udmønter trepartsaftalen.

Målsætninger

Opdateret 26/05 2021 kl. 10:09

Opdateret 26/05 2021 kl. 10:11

I opgørelsen indgår uddannelsesaftaler, der er underskrevet af elev og virksomhed.

Underskriftdatoen afgør fra hvilket tidspunkt, uddannelsesaftalen tæller med i opgørelsen. Aftaler, som efterfølgende annulleres, tælles derfor også med i opgørelsen.

Læs mere opgørelsesmetode, indfasningsmodel og tilsyn i forbindelse med aftalens målsætninger på ministeriets hjemmeside.

Opdateret 26/05 2021 kl. 10:13

Elever, der har afsluttet grundforløbets 2. del i et givet kalenderår (for eksempel 2019), indgår i opgørelsen af andel elever med uddannelsesaftale ved afslutningen af grundforløbets 2. del. Måletidspunktet er datoen, hvor eleverne fuldfører grundforløbets 2. del.

Elever, der er i gang med grundforløbets 2. del efter 15 uger i et givet kalenderår, indgår i opgørelsen af andel elever med uddannelsesaftale ved 15. undervisningsuge. Måletidspunktet ved 15 undervisningsuger er en beregnet dato renset for ferie og helligdage.

Ovenstående er hovedregler. Der er fravigelser. Læs mere på ministeriets hjemmeside.

Måltal, baseline og indfasning for de merkantile uddannelser med eux forventes at blive offentliggjort i foråret 2021.

Opdateret 26/05 2021 kl. 10:43

Det afhænger af, på hvilket tidspunkt elev og virksomhed indgår uddannelsesaftalen og tidspunktet for, hvornår eleven gennemfører sit grundforløb på karosseriteknikeruddannelsen.

Eksempel

Elev og virksomhed underskriver uddannelsesaftalen som karosseritekniker den 20. juni og eleven afslutter grundforløbets 2. del på personvognsmekaniker den 26. juni. Eleven begynder den 2. august på grundforløbet til karrosseritekniker.

Eleven indgår i den andel af skolens elever på personvognsmekaniker, som har uddannelsesaftale ved afslutningen af grundforløbets 2. del. Det er altså ikke et krav, at eleven har indgået uddannelsesaftale på den samme uddannelse, som eleven har afsluttet grundforløbets 2. del.

Eleven indgår også i den andel af skolens elever, som har uddannelsesaftale på uddannelsen til karosseritekniker. Det skyldes, at uddannelsesaftaler indgået op til et halvt år før start på grundforløbets 2. del, medtages i opgørelsen.

Læs mere på ministeriets hjemmeside.

Opdateret 26/05 2021 kl. 10:46

En væsentlig målsætning med trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar er, at langt flere elever kan forvente at gennemføre deres uddannelse uden afbrud og fastholdes gennem tidlig aftaleindgåelse.

Trepartsaftalen skal derfor medvirke til at ændre virksomhedernes adfærd, så uddannelsesaftaler underskrives med eleverne, mens de er i gang med grundforløbets 2. del.

På det område er der i dag stor forskel mellem uddannelserne. Derfor er der aftalt en indfasningsperiode, så uddannelser, hvor mindre end 70 procent af eleverne i 2019 havde en uddannelsesaftale inden afslutningen af grundforløbets 2. del, får længere tid til at indfri målsætningerne. Alle uddannelser skal senest i 2026 leve op til målsætningerne.

Læs mere om indfasningsordningen på ministeriets hjemmeside.

Opdateret 26/05 2021 kl. 10:47

Ja. Børne- og Undervisningsministeriet fører årligt et risikobaseret tilsyn. Første gang i 2023, hvor der føres tilsyn med skolernes opnåede resultater i 2022 inden for hver enkelt uddannelse. Der føres tilsyn med indfrielsen af hver af de nationale målsætninger, det vil sige at henholdsvis 60 procent (efter 15. uger) og 80 procent af eleverne (ved afslutningen af grundforløbet) har uddannelsesaftale.

For uddannelser omfattet af indfasningsmodellen, føres tilsynet med den årligt fastsatte nationale målsætning for uddannelsen for andel elever, der skal have indgået uddannelsesaftale ved afslutningen af grundforløbets 2. del. Når en uddannelse ikke længere er omfattet af indfasningsmodellen, føres tilsynet som nævnt indledningsvist.

Fra 2026 føres tilsyn med indfrielsen af begge målsætninger i alle uddannelser.

Uddannelsen til webudvikler er ikke omfattet af tilsynet, fordi den gennemføres uden uddannelsesaftale.

Opdateret 26/05 2021 kl. 10:49

Merkantile uddannelser med eux har en særlig struktur med et studiekompetencegivende forløb. Fastsættelsen af målsætningerne derfor er under afklaring og offentliggøres i foråret 2021. Skolernes indfrielse af målsætningerne er omfattet af Børne- og Undervisningsministeriets risikobaserede tilsyn.

Opdateret 26/05 2021 kl. 10:50

Indfasningen af målsætningerne uddannelse for uddannelse er besluttet ud fra tal for 2019 (basisår), det vil sige før COVID-19 begyndte at påvirke lærepladsmarkedet.

Opdateret 26/05 2021 kl. 10:51

Beslutningen om lokal dimensionering vil ske efter indstilling fra Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). Det forudsættes, at REU indhenter udtalelse fra de faglige udvalg om, hvorfor måltallene vedvarende ikke nås på de pågældende uddannelser og hvilke initiativer, der måtte være eller blive iværksat for at sikre, at det forudsatte antal elever på den pågældende uddannelse opnår en uddannelsesaftale på grundforløbet.

Det forudsættes, at en uddannelses ikke-opfyldelse af måltal vil skulle have en vis tyngde, og at denne har manifesteret sig over længere tid. Det påtænkes således ikke med forslaget, at der vil skulle indføres lokal dimensionering alene på baggrund af et enkelt års nedgang med mindre andre særlige forhold taler herfor.

Ligeledes vil det for eksempel kunne indgå, om der for uddannelsen forgæves er iværksat initiativer for at modgå ikke-opfyldelsen. Endvidere vil både generelle og lokale forhold, som påvirker uddannelsen, kunne indgå i vurdering af, om lokal dimensionering er det rette skridt.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Børne- og Undervisningsministeriet vil hvert kvartal offentliggøre tal for skolernes indfrielse af målsætningerne. Herudover vil skolerne løbende have adgang til data i ministeriets datavarehus. Endeligt vil den enkelte skole på praktikpladsen.dk (senere lærepladsen.dk) kunne se, hvilke elever, der lige nu henholdsvis har en aftale eller mangler en aftale. Disse data på praktikpladsen.dk vil være up-to-date.

På praktikpladsen.dk vil skolerne som i dag kunne se oplysninger om de godkendte lærepladser, og hvor mange lærlinge den enkelte virksomhed har, men fremover vil skolen bag login også have adgang til yderligere data om virksomhederne.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Alle elever tæller med. Hvis erhvervsskolen vurderer, at en elev i gentagne tilfælde ikke medvirker aktivt i søgeprocessen, kan skolen jf. de gældende regler udelukke en elev fra fortsat undervisning, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været forsøgt.

Eleverne

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Aftalen betyder, at erhvervsskolerne har det entydige ansvar for at fremskaffe konkrete lærepladser til elever, der ikke selv finder en læreplads.

Det er fortsat intentionen, at så mange virksomheder og elever som muligt selv finder hinanden og indgår en aftale. Frafaldstruede elever og elever, som ikke har fået en læreplads 15 uger inde i grundforløbets 2. del (eller på et tilsvarende tidspunkt på det studiekompetencegivende forløb), kan få særlig hjælp til at finde en læreplads. Eleverne vil fremover skulle være registreret som aktivt søgende på praktikpladsen.dk fra starten af grundforløbets 2. del og skal være aktivt søgende gennem hele grundforløbets 2. del.

Terminologi

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Fremadrettet vil den officielle terminologi være læreplads for alle erhvervsuddannelser, men det bliver muligt både at anvende ordet lærling og elev.

Praktikplads-AUB

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Praktikplads-AUB modellen forenkles ved indførelsen af et elevtilskud, der erstatter de nuværende bonus- og tilskudsordninger i modellen. Elevtilskuddet udbetales til alle virksomheder, der opfylder måltallet i ordningen, og udbetales for samtlige af virksomhedens praktikårselever. Med aftalen skabes økonomisk balance i ordningen ved en fastsættelse af elevtilskuddet ud fra indtægterne i ordningen. Herved vil udgifterne til tilskud fremadrettet ikke kunne overstige indtægterne fra merbidragsopkrævninger.

Det offentlige arbejdsmarked

Opdateret 31/05 2021 kl. 11:16

Øvrigt

Opdateret 28/06 2021 kl. 11:15

Skolerne måles på uddannelsesniveau for de uddannelser, som de udbyder. Det vil sige, at der måles ikke på institutionen samlet set, men uddannelse for uddannelse i forhold til det landsdækkende måltal, der er gældende for den enkelte uddannelse.

Efter fuld indfasning skal alle uddannelser leve op til, at 60 procent af eleverne har indgået aftale ved 15. undervisningsuge af grundforløbets 2. del, og 80 procent har indgået en aftale ved 20. undervisningsuge. Dette gælder kun de elever, der fortsat er i gang med deres uddannelse på måletidspunktet.

Opdateret 26/05 2021 kl. 10:55

Korte aftaler indgået før 2022 tæller også med i 2022 og frem.

Hvis en elev har indgået (det vil sige underskrevet) to aftaler med samme virksomhed inden 1. januar 2022, kan eleven ikke indgå en kort aftale med virksomheden efter 1. januar 2022.

Hvis en elev har indgået (det vil sige underskrevet) én aftale inden 1. januar 2022 – evt. til påbegyndelse efter den 1. januar 2022, kan eleven indgå endnu en kort aftale med samme virksomhed efter den 1. januar 2022.

Hvis en elev ikke har indgået (det vil sige underskrevet) en kort uddannelsesaftale inden 1. januar 2022, kan eleven indgå én kort aftale med en virksomhed efter den nye regel.

Opdateret 26/05 2021 kl. 10:55

Det fremgår af aftalen, at de faglige udvalg skal stille oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår til rådighed. De nærmere rammerne for hvordan informationen skal formidles af udvalgene skal afklares.  

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Den nuværende dimensioneringsmodel fortsætter uændret. Det er besluttet, at modellen skal evalueres med henblik på at danne grundlag for drøftelser i regi af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). Evalueringen skal være færdig i 2021.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Der er afsat 80 millioner kroner årligt fra 2022. Den konkrete model for, hvordan ydelsen hæves, skal aftales mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2021.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

Ja. Oplysningerne vises så vidt muligt for alle virksomheder inden for de gældende regler. Oplysningerne kan medvirke til en mere målrettet opsøgende indsats.

Opdateret 12/02 2021 kl. 14:00

De tekniske eux-uddannelser indgår på linje med øvrige tekniske uddannelser. I forhold til de merkantile eux-uddannelser, der har studiekompetencegivende forløb, så er der en proces i gang med arbejdsmarkedets parter i forhold til at afklare, hvordan man kan fastsætte konkrete måltal for de uddannelser.

Sidst opdateret: 28. juni 2021