Hop til indhold

Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om flere lærepladser og entydigt ansvar indeholder følgende nye nationale målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftaler, som gælder for hver enkelt af skolens uddannelser:

  1. Der skal ved 15. undervisningsuge på grundforløbets 2. del (GF2) være indgået aftaler for 60 procent af eleverne.
  2. Der skal ved afslutningen af GF2 være indgået aftale for 80 procent af eleverne.

Der fastsættes krav om opfyldelse af målsætningerne i lov om erhvervsuddannelser, som vil omfatte alle udbydere af GF2 på den pågældende uddannelse. Ministeriet fører et risikobaseret tilsyn med udbydernes opfyldelse af målsætningerne.

Indfasning

Der er aftalt en indfasningsmodel, hvor det med udgangspunkt i baselineåret 2019 fastsættes, fra hvilket kalenderår målsætningerne er gældende for på hver enkelt uddannelse.

Begge målsætninger vil være gældende i 2022 for de uddannelser, hvor en andel på 70 procent eller mere af eleverne havde en uddannelsesaftale ved afslutningen af GF2 målt i baselineåret 2019. For disse uddannelser vil ministeriet føre risikobaseret tilsyn med skolernes opfyldelse af begge målsætninger.

Der vil være en indfasningsperiode for de øvrige uddannelser, hvor mindre end 70 procent af eleverne havde en uddannelsesaftale ved afslutningen af GF 2 i baselineåret. Periodens varighed for den enkelte uddannelse afhænger af, hvor langt målt i procentpoint uddannelsen ligger fra målsætningen om 80 procent.

Andelen af elever med uddannelsesaftale ved afslutningen af GF2 på den enkelte uddannelse er fastsat til at stige med 10 procentpoint årligt, indtil uddannelsen efter beregningerne skal opfylde målsætningen om en andel på 80 procent.

Risikobaseret tilsyn med indfrielse af måltal

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører fra og med 2023 et årligt tilsyn med institutionernes indfrielse af lovbundne målsætning om andelen af elever, der har lærepladsaftale ved 15. undervisningsuge på GF2 og ved afslutningen af GF2. Tilsyn med institutionernes indfrielse af lovbundne målsætninger for indgåelse af lærepladsaftaler for de merkantile uddannelser med eux-forløb, sker ved 35. undervisningsuge på det studiekompetencegivende forløb og ved elevens afslutning af det studiekompetencegivende forløb.

Uddannelser, som i basisåret 2019 lå mere end 10 procentpoint under de lovbundne målsætninger, indgår i en indfasningsmodel med individuelle måltal for indgåede aftaler ved afslutningen af GF2/det studiekompetencegivende forløb. Dette måltal opjusteres med 10 procentpoint hvert år indtil 2026, hvor alle uddannelser skal indfri begge lovbundne målsætninger.

Tilsynet vil omfatte alle uddannelsesudbud, også dem under indfasningsmodellen, og der vil blive udtaget cirka 50 uddannelsesudbud til tilsyn hvert år. Udtagelsen sker alene på baggrund af screeningsresultater. I udtagelsen til tilsyn screenes der på, hvor tæt på det enkelte uddannelsesudbud kommer på sit respektive måltal. De enkelte uddannelsesudbud, der udtages til tilsyn, er udbud, der ligger længst under uddannelsens respektive måltal (målt i procentpoint), og udbud hvor flest elever mangler en læreplads (målt i antal) ift. uddannelsens respektive måltal. 

Måltal for merkantile uddannelser gennemført med eux

I trepartsaftalen blev det aftalt, at målsætninger for merkantile uddannelser med, hvor forløbet gennemføres med eux, skal drøftes i en arbejdsgruppe bestående af arbejdsmarkedets parter og Børne- og Undervisningsministeriet. Baggrunden er, at uddannelserne har en særlig struktur med et studiekompetencegivende år.

De nationale målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftaler for de merkantile uddannelser med eux-forløb, som gælder for hver enkelt af skolens uddannelser, er følgende:

  • Der skal ved 35. undervisningsuge på det studiekompetencegivende forløb være indgået uddannelsesaftaler for 46 procent af de aktive elever på hver enkelt uddannelse.
  • Der skal ved elevernes afslutning af det studiekompetencegivende forløb være indgået uddannelsesaftaler for 66 procent af de aktive elever på hver enkelt uddannelse.
Sidst opdateret: 21. marts 2023