Hop til indhold

Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om flere lærepladser og entydigt ansvar indeholder følgende nye nationale målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftaler, som gælder for hver enkelt af skolens uddannelser:

  1. Der skal ved 15. undervisningsuge på grundforløbets 2. del (GF2) være indgået aftaler for 60 procent af eleverne.
  2. Der skal ved afslutningen af GF2 være indgået aftale for 80 procent af eleverne.

Der fastsættes krav om opfyldelse af målsætningerne i lov om erhvervsuddannelser, som vil omfatte alle udbydere af GF2 på den pågældende uddannelse. Ministeriet fører et risikobaseret tilsyn med udbydernes opfyldelse af målsætningerne.

Indfasning

Der er aftalt en indfasningsmodel, hvor det med udgangspunkt i baselineåret 2019 fastsættes, fra hvilket kalenderår målsætningerne er gældende for på hver enkelt uddannelse.

Begge målsætninger vil være gældende i 2022 for de uddannelser, hvor en andel på 70 procent eller mere af eleverne havde en uddannelsesaftale ved afslutningen af GF2 målt i baselineåret 2019. For disse uddannelser vil ministeriet føre risikobaseret tilsyn med skolernes opfyldelse af begge målsætninger.

Der vil være en indfasningsperiode for de øvrige uddannelser, hvor mindre end 70 procent af eleverne havde en uddannelsesaftale ved afslutningen af GF 2 i baselineåret. Periodens varighed for den enkelte uddannelse afhænger af, hvor langt målt i procentpoint uddannelsen ligger fra målsætningen om 80 procent.

Andelen af elever med uddannelsesaftale ved afslutningen af GF2 på den enkelte uddannelse er fastsat til at stige med 10 procentpoint årligt, indtil uddannelsen efter beregningerne skal opfylde målsætningen om en andel på 80 procent.

Ministeriets risikobaseret tilsyn

Mens en uddannelse er omfattet af indfasningsperioden, fører ministeriet risikobaseret tilsyn med skolernes opfyldelse af målsætningen om andelen af elever, der har uddannelsesaftale ved afslutningen af GF2. Det nationale måltal i 2022 for den enkelte uddannelse fastsættes som andelen af elever med uddannelsesaftale i baselineåret tillagt 10 procentpoint.

Fra det år hvor måltallet for andelen af elever med uddannelsesaftale ved afslutningen af GF2 på en uddannelse er fastsat til 80 procent i indfasningsmodellen, skal skolerne opfylde både denne målsætning og målsætningen om, at 60 procent af eleverne har indgået uddannelsesaftale ved 15. undervisningsuge på GF2. Ministeriet vil føre risikobaseret tilsyn med skolernes opfyldelse af begge målsætninger.

Alle uddannelser skal opfylde begge målsætninger fra 2026, også selvom en uddannelse skal løfte sig mere end 10 procentpoint fra 2025 til 2026. Ministeriet vil fra 2026 føre risikobaseret tilsyn med skolernes opfyldelse af begge målsætninger i samtlige uddannelser.

Måltal for merkantile uddannelser gennemført med eux

I trepartsaftalen blev det aftalt, at målsætninger for merkantile uddannelser med, hvor forløbet gennemføres med eux, skal drøftes i en arbejdsgruppe bestående af arbejdsmarkedets parter og Børne- og Undervisningsministeriet. Baggrunden er, at uddannelserne har en særlig struktur med et studiekompetencegivende år.

De nationale målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftaler for de merkantile uddannelser med eux-forløb, som gælder for hver enkelt af skolens uddannelser, er følgende:

  • Der skal ved 35. undervisningsuge på det studiekompetencegivende forløb være indgået uddannelsesaftaler for 46 procent af de aktive elever på hver enkelt uddannelse.
  • Der skal ved elevernes afslutning af det studiekompetencegivende forløb være indgået uddannelsesaftaler for 66 procent af de aktive elever på hver enkelt uddannelse.
Sidst opdateret: 14. juni 2021