Hop til indhold
dette er en discalimer med denne tekst som link Folkeskolen link til

Dette er en test.

20 nyeste/senest opdaterede spørgsmål og svar

Opdateret 18/04 kl. 20:17

 • SFO, klub, fritidshjem

Elever på 5.-8. klassetrin kan både komme i fritids- og klubtilbud m.v. når de har indendørs undervisning på skolen, og når de har enten udendørs undervisning eller fjernundervisning hjemmefra. På de dage, hvor eleverne har indendørs undervisning, kan deres deltagelse i fritids- og klubtilbud være indendørs, og på de dage hvor eleverne møder til udendørs undervisning eller modtager fjernundervisning hjemmefra skal deltagelsen være udendørs. 

For elever på 9.-10. klassetrin må de komme i fritids- og klubtilbud på de dage, hvor de har 80 procent fremmøde.

Opdateret 18/04 kl. 20:17

 • SFO, klub, fritidshjem

Reglerne for genåbningen af skoler og uddannelsesinstitutioner følger eleverne og ikke institutionsformen. Dette betyder, at knallertundervisning er genåbnet for de elever, der generelt er genåbnet for. Eleverne må deltage i knallertkørekortundervisningen med samme fremmøde som i skolen/uddannelsesinstitutionen.

Opdateret 15/04 kl. 15:12

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler

Elever i 8. klasse skal ikke have foretaget flere uddannelsesparathedsvurderinger i indeværende skoleår, men skal med udgangen af september i 9. klasse have en vurdering af, om der skal igangsættes en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats. Denne vurdering skal ikke indberettes via optagelse.dk

Elever i 9. og 10. klasse skal fortsat have en afsluttende UPV. De personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger skal indberettes til optagelse.dk senest den 7. juni 2021, mens de faglige forudsætninger skal indberettes senest den 10. juni 2021. Kommunalbestyrelsen skal helhedsvurdere den unge senest 14. juni 2021. Indholdet af UPV’en følger reglerne herom i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering og ansøgning til ungdomsuddannelser (procedurebekendtgørelsen). 

Opdateret 15/04 kl. 13:44

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Ja. Skolens leder har i år mulighed for at træffe beslutning om at skifte prøveform ved 9.-klasseprøven i mundtlig dansk og 10.-klasseprøven i mundtlig matematik, så den ændres fra prøveform A til prøveform B og omvendt, hvis det konkret vurderes, at denne prøveform passer bedre til den gennemførte undervisning.

Opdateret 15/04 kl. 13:43

 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Efterskoler
 • Folkeskolens Prøver

Den generelle anbefaling om at holde mindst to meters afstand bør i videst muligt omfang følges ved afholdelse af de prøver, som ikke er aflyst. Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden overholdelse af anbefalingen, hvis prøveformen umuliggør overholdelse heraf.

Ikke-aflyste prøver, eksamener m.v. vil kunne tilrettelægges på tværs af stamklasser/faste hold, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde. Institutionen bør dog bestræbe sig på, at prøver, eksamener m.v. så vidt muligt gennemføres uden sammensætning på tværs af stamklasser/faste hold.

Der henvises derudover til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (sst.dk).

Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

Opdateret 15/04 kl. 13:41

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

I prøveterminen maj-juni 2021 kan elever i 10. klasse aflægge de bundne 9. klasseprøver i prøvefag, som ikke er aflyst i 10. klasse. Det betyder, at elever i 10. klasse kan aflægge de bundne 9. klasseprøver i dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig) i stedet for de tilsvarende prøver i 10. klasse. 

Elever i 10. klasse kan ikke aflægge den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk, da prøverne i engelsk i 10. klasse er aflyst. Elever, som har tilmeldt sig den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk i 10. klasse, skal i stedet have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

Opdateret 15/04 kl. 13:41

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fysik/kemi, geografi og biologi. 

Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse, og som skal træde i stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer givet i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi. 

Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, jf. § 16 i bekendtgørelse om karaktergivning og anden bedømmelse.

Opdateret 15/04 kl. 13:40

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

I lighed med sidste år gælder det for hjemmeunderviste, at de ikke kan aflægge folkeskolens prøver i de fag, hvor prøven er aflyst. 

Hjemmeunderviste kan således i maj-juni 2021 kun aflægge prøve som privatist i skriftlig og mundtlig dansk (FP9 og FP10), mundtlig engelsk (FP9), skriftlig matematik (FP9 og FP10) samt mundtlig matematik (FP10). Andre prøver kan privatister ikke aflægge prøve i. 

Der gives ikke standpunktskarakterer til hjemmeunderviste, og dermed har disse elever ikke en karakter, som kan ophøjes til prøvekarakter i de prøver, som er aflyst. Forud for optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse, skal hjemmeunderviste derfor optages via en helhedsvurdering, som består af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale. 

Det betyder, at hjemmeunderviste ikke forsinkes i deres videre uddannelse som følge af aflyste folkeskoleprøver. For optagelse på en erhvervsuddannelse betyder det, at de skal til en samtale, hvis de opnår et karaktergennemsnit på mindst 02 ved folkeskolens prøver i henholdsvis dansk og matematik.

Opdateret 15/04 kl. 13:39

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Ja, eleverne skal aflægge alle dele af de bundne prøver i skriftlig dansk og matematik i 9. klasse.

Prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling.

Prøven i skriftlig matematik i 9. klasse består af en prøvedel uden hjælpemidler og en prøvedel med hjælpemidler.

Opdateret 15/04 kl. 13:38

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

De mundtlige prøver i dansk (FP9 og FP10), matematik (FP10) og engelsk (FP9) kan afholdes i hele perioden fra den 27. maj til og med den 17. juni 2021.

Opdateret 15/04 kl. 13:36

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Skolen har fået oplyst et alternativt prøvefag for elever, der er fritaget for undervisning i tysk/fransk og/eller kristendomskundskab, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, og for elever, der på grund af en langvarig fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom ikke har været i stand til at deltage i undervisningen i idræt. Elever, der har fået udtrukket et alternativt prøvefag, skal have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter i det alternative prøvefag til prøvekarakter.

Opdateret 15/04 kl. 13:34

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Offentliggørelse af prøveudtrækket er fremrykket. Skolens leder skulle således offentliggøre prøveudtræk for lærere og elever den 26. marts 2021. 

Prøveudtrækket har betydning for, hvilke fag eleverne skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i, for så vidt angår de to udtræksprøver.

Opdateret 15/04 kl. 13:32

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

De afsluttende standpunktskarakterer gives på de tidspunkter, som er beskrevet nedenfor. 

I fag, som eleverne skal til prøve i

I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven skal til prøve i, gives den afsluttende standpunktskarakter forud for prøven og senest den 10. juni 2021. 

I fag som eleverne ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse

I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse, gives den afsluttende standpunktskarakter tidligst den 8. juni og senest den 10. juni 2021.

I afsluttende fag i 8. klasse

I 8. klasse gives den afsluttende standpunktskarakter senest den 23. juni 2021. Skolerne kan således vente med at give afsluttende standpunktska-rakter i de praktiske/musiske valgfag indtil den 23. juni.

Opdateret 15/04 kl. 13:30

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Ja.

Skolen gives mulighed for at undlade at formulere prøvespørgsmål til dele af faget, som alene er foregået med nødundervisning uden fysisk fremmøde. 

Det er en betingelse for udeladelsen, at skolen fagligt og pædagogisk vurderer, at karakteren og omfanget af nødundervisningen betyder, at eleverne ikke skal afprøves i det givne stof ved den mundtlige prøve. Det er endvidere en betingelse, at det fremgår af tekstopgivelsen for det enkelte fag, jf. bilag 1 og 2 til prøvebekendtgørelsen3, hvilke dele af opgivelsen, der udelades af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor derfor ikke kan afprøve eleverne i ved prøven.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender snarest nærmere vejledning til skolerne om muligheden for tilpasning af mundtlige prøvespørgsmål. 

Opdateret 15/04 kl. 12:07

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Hvis én elev/kursist/deltager eller underviser i forbindelse med en regelmæssig antigentestscreening og/eller selvpodning under supervision testes positiv i en antigentest, kan nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) afvente selvisolation, indtil der foreligger et svar fra den opfølgende PCR-test. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at personen med en positiv antigentest går i selvisolation og hurtigst muligt får foretaget en opfølgende PCR-test i regi af TestCenter Danmark.

Det følger endvidere af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at i tilfælde, hvor der er mere end én person med en positiv antigentest i en stamklasse/primærgruppe/hold mv., så starter kontaktopsporing og isolation af nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) med det samme.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for brug af antigentest (hurtigtest)på sst.dk.

 

Opdateret 15/04 kl. 11:52

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU

Omlagt undervisning er undervisning, hvor der lokalt er truffet beslutning om at fravige Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning på et eller flere områder og inden for bekendtgørelsens rammer.

Omlagt undervisning har til formål at skabe fleksible rammer for tilbagevenden til normalundervisning, når lempelser i restriktionerne for fysisk fremmøde på skoler og institutioner indebærer, at elever, kursister m.v. igen kan fremmøde fysisk, og pligten til at give nødundervisning ophører, og der igen skal undervises efter de almindelige regler herom i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning. 

Bekendtgørelse om omlagt undervisning (retsinformation.dk).

Opdateret 15/04 kl. 11:50

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU

Når pligten til at give nødundervisning er ophørt, og skolen eller institutionen igen skal give almindelig undervisning til sine elever, kursister og deltagere.

Opdateret 15/04 kl. 11:48

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU

Omlagt undervisning er ikke:

 • Nødundervisning efter nødloven og regler fastsat medfør heraf. Omlagt undervisning adskiller sig fra nødundervisning, idet alle regler om almindelig undervisning i princippet bliver fraveget ved nødundervisning. Pligten til at give nødundervisning indtræder, når almindelig undervisning ikke er mulig på grund af foranstaltninger, der følger sundhedsmyndighedernes regulering eller anbefalinger.
 • Undervisning, der i medfør af Børne- og Undervisningsministeriets bestemmelser om den almindelige undervisning kan tilrettelægges inden for disse reglers rammer. Det betyder, at den lokale frihed for undervisningens tilrettelæggelse, der følger af de gældende regler for den almindelige undervisning, ikke er omfattet af bekendtgørelsen. På EUD-området kan institutionen for eksempel tilbyde elever skoleundervisning ud over, hvad der følger af de almindelige bestemmelser, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det, jf. eud-lovens § 51. Muligheden omfatter elever, der enten er blevet afskåret fra at følge den almindelige undervisning, eller af andre legitime årsager, ikke har opnået det nødvendige læringsudbytte.
 

10 mest åbnede spørgsmål og svar

Opdateret 15/04 kl. 11:52

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU

Omlagt undervisning er undervisning, hvor der lokalt er truffet beslutning om at fravige Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning på et eller flere områder og inden for bekendtgørelsens rammer.

Omlagt undervisning har til formål at skabe fleksible rammer for tilbagevenden til normalundervisning, når lempelser i restriktionerne for fysisk fremmøde på skoler og institutioner indebærer, at elever, kursister m.v. igen kan fremmøde fysisk, og pligten til at give nødundervisning ophører, og der igen skal undervises efter de almindelige regler herom i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning. 

Bekendtgørelse om omlagt undervisning (retsinformation.dk).

Opdateret 15/04 kl. 11:50

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU

Når pligten til at give nødundervisning er ophørt, og skolen eller institutionen igen skal give almindelig undervisning til sine elever, kursister og deltagere.

Opdateret 15/04 kl. 12:07

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Hvis én elev/kursist/deltager eller underviser i forbindelse med en regelmæssig antigentestscreening og/eller selvpodning under supervision testes positiv i en antigentest, kan nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) afvente selvisolation, indtil der foreligger et svar fra den opfølgende PCR-test. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at personen med en positiv antigentest går i selvisolation og hurtigst muligt får foretaget en opfølgende PCR-test i regi af TestCenter Danmark.

Det følger endvidere af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at i tilfælde, hvor der er mere end én person med en positiv antigentest i en stamklasse/primærgruppe/hold mv., så starter kontaktopsporing og isolation af nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) med det samme.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for brug af antigentest (hurtigtest)på sst.dk.

 

Opdateret 24/03 kl. 11:10

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Det anbefales på Børne- og Undervisningsministeriets område, at dagtilbud mv., grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbigt gældende til den 20. april 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

Det bemærkes, at anbefalingerne også gælder private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Dertil er det en klar opfordring, at dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd eller lignende, forældremøder, forældresamtaler, skole-hjem-samtaler, orienteringsmøder, optagelsesprøver, rundvisninger, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Opfordringen gælder uanset, hvor mange der deltager ved aktiviteterne. Aktiviteterne kan gennemføres med fysisk fremmøde i særtilfælde, men der opfordres til, at ovenstående aktiviteter udskydes eller afholdes virtuelt. 

Opfordringen til udskydelse eller virtuel afholdelse af optagelsessamtaler og optagelsesprøver gælder ikke for ungdoms- og voksenuddannelser.

Anbefalingen gælder til og med 20. april 2021. Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende.

Opdateret 15/04 kl. 13:43

 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Efterskoler
 • Folkeskolens Prøver

Den generelle anbefaling om at holde mindst to meters afstand bør i videst muligt omfang følges ved afholdelse af de prøver, som ikke er aflyst. Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden overholdelse af anbefalingen, hvis prøveformen umuliggør overholdelse heraf.

Ikke-aflyste prøver, eksamener m.v. vil kunne tilrettelægges på tværs af stamklasser/faste hold, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde. Institutionen bør dog bestræbe sig på, at prøver, eksamener m.v. så vidt muligt gennemføres uden sammensætning på tværs af stamklasser/faste hold.

Der henvises derudover til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (sst.dk).

Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

Opdateret 30/03 kl. 16:25

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test
 • Retningslinjer

Opdateret 13/04 kl. 11:28

Nej, dagtilbud mv. er ikke omfattet af automatisk nedlukning.

Der gælder dog skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. i sogne eller kommuner, der er omfattet af automatisk nedlukning.

Se de skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. i tilfælde af automatisk nedlukning af sogne eller kommuner

Kommunen kan også meddele påbud om lukning af dagtilbud mv. såfremt incidenstallet overstiger 100 pr. 100.000 indbyggere, og det vurderes, at dette er nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente sundhedsmyndighedernes vurdering og rådgivning. Se desuden spørgsmål og svar, om hvornår kommunen kan påbyde nedlukning.

Sårbare børn og børn i obligatorisk læringstilbud eller sprogstimuleringstilbud er undtaget for nedlukning.

Find bekendtgørelse om nedlukning og genåbning mv. samt ændringer til bekendtgørelsen på ministeriets hjemmeside.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af dagtilbud mv. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

Se epidemiloven her (retsinformation.dk)

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn indskrevet i dagtilbud mv.

Ved lokale nedlukninger sikres den nødvendige testkapacitet i det pågældende område og myndighederne vil stå for intensive indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper.

Denne tekst er skrevet med H3

Og så har vi noget brød tekst

Og en overskrift H4

Og igen almindelig brødtekst

Alle felter markeret med * skal udfyldes.

Sidst opdateret: 1. februar 2021