Hop til indhold

Spørgsmål om trivselsmålinger på gymnasier og erhvervsuddannelser

Opdateret 13/09 2022 kl. 12:23

Som led i erhvervsuddannelses- og gymnasiereformen er det besluttet at følge op på elevernes trivsel. Rent lovgivningsmæssigt er det fastsat i § 59a i lov om gymnasiale uddannelser og § 30a i lov om erhvervsuddannelser.

Institutionerne, der udbyder erhvervsuddannelse, og gymnasierne skal gennemføre en årlig måling af elevernes trivsel med henblik på at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel. De enkelte elevers svar må udelukkende bruges til at udføre statistiske og videnskabelige opgørelser og undersøgelser af elevers trivsel.

Opdateret 13/09 2022 kl. 10:51

Styrelsen for It og Læring (STIL) er dataansvarlige, og Rambøll er STIL’s databehandler for målingerne på gymnasier og erhvervsuddannelser i skoleåret 2022/2023.

Opdateret 13/09 2022 kl. 12:24

I trivselsmålingen indsamles dine besvarelser på spørgsmålene sammen med dit UNI-login. Når disse oplysninger indberettes til STIL, kobles dit UNI-login til dit cpr-nummer.

Opdateret 14/10 2021 kl. 12:37

Besvarelserne og UNI-login overføres til STIL, hvorfra de udelukkende vil blive anvendt til statistik og i videnskabeligt øjemed.

Opdateret 14/10 2021 kl. 12:38

Skolens lærere og andre, der arbejder med eleverne, har ikke mulighed for at se eller anvende den enkelte elevs besvarelse. Trivselsværktøjet giver kun adgang til resultaterne i form af tabeller og grafer på aggregeret niveau, og den enkelte elevs besvarelse kan ikke ses eller udledes heraf.

Besvarelserne anvendes til statistiske analyser og forskning. I Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus kan skoler, kommuner og andre følge, hvordan trivslen er på forskellige uddannelser både på institutioner og på landsplan. Det vil heller ikke her være muligt at se den enkelte elevs besvarelse i disse statistikker.

STIL kan som dataansvarlig videregive personoplysninger til forskere og andre myndigheder. Det kan kun videregives til brug for forskning og statistik, og kun hvis det er nødvendigt for modtagerens undersøgelse jf. databeskyttelseslovens § 10 og Datatilsynets retningslinjer herfor.

Personoplysninger fra trivselsmålingerne stilles kun til rådighed til analyser, som foretages på forskerkonti hos Danmarks Statistik. Det betyder blandt andet, at der kun er adgang til at analysere elevernes besvarelse i pseudonymiseret form, hvor Danmarks Statistik har erstattet elevens CPR-nr. med et neutralt løbenummer.

 

Opdateret 13/09 2022 kl. 12:24

Trivselsmålingen gennemføres som udgangspunkt som en del af undervisningen, som du skal deltage i. Hvis der er spørgsmål, som du ikke ønsker at svare på, kan du benytte svarkategorien ”ved ikke”.

Hvis du ikke deltager i trivselsmålingen, har det ikke konsekvenser for dig.

Opdateret 14/10 2021 kl. 12:40

Når Rambøll har leveret alle oplysninger fra trivselsmålingerne til STIL, og STIL har modtaget disse korrekt, skal Rambøll slette oplysningerne igen.

Opdateret 14/10 2021 kl. 12:40

Styrelsen for It og Læring opbevarer dine svar i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer, så længe der er behov for at følge udviklingen i elevernes trivsel på området.

Opdateret 14/10 2021 kl. 12:40

Nej. Da besvarelserne indsamles i statistisk øjemed, har du ikke ret til at få slettet eller rettet i din besvarelse, hverken hos Rambøll eller hos STIL.

Opdateret 14/10 2021 kl. 12:41

Du kan henvende dig til Børne- og Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO) på dpo@uvm.dk, hvis du har spørgsmål om behandlingen af personoplysninger eller spørgsmål om de rettigheder, du har som elev i forbindelse med trivselsmålingen

Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med trivselsmålingen, kan du kontakte Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.

Sidst opdateret: 14. september 2022