Hop til indhold

Med den politiske aftale Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed fra januar 2019 er der fastlagt en målsætning om fuld kompetencedækning i 2025/26. Fuld kompetencedækning betyder, at 95 procent af alle timer på tværs af fag og klassetrin skal varetages af en lærer med undervisningskompetence i det fag, de underviser i, eller kompetencer svarende hertil.

Hvordan beregnes kompetencedækningen?

Der anvendes følgende definitioner af kompetencedækning:

  • At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen.
  • At have kompetence svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren for eksempel har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetence svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse.

I opgørelserne af kompetencedækningen indgår kun normalklasser i folkeskolen. Tallene dækker over den planlagte undervisning beregnet med udgangspunkt i de vejledende timetal. Den praktiske beregning foretages ved at gange BUVM’s vejledende timetal med antallet af klasser/hold på et givent klassetrin og i et givet fag. Denne beregning udgør en sum af timer, og kompetencedækningen er således den andel af summen, som varetages af en lærer, der har kompetence i faget. Kun undervisere, som underviser i mindst ét fag i normalklasser, indgår. Undervisere, der har flere end seks undervisningskompetencer eller tilsvarende kompetencer, indgår ikke. Deres undervisning indgår heller ikke. Ved tolærerordninger og lignende indgår kun den underviser, der har haft flest timer med klassen i det pågældende fag.

I Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus kan du se data for kompetencedækning i folkeskolen fra 2012/13 og frem til senest tilgængelige skoleår. 

Bemærk

Skoler indberettede ikke kompetencedækning i skoleåret 2020/21 grundet foranstaltninger i forbindelse med Covid-19. Der foreligger derfor ikke data for 2020/21.

Skoler og kommuner har i 2021/22 og 2022/23 haft mulighed for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning. Data for skoleårene 2021/22 og 2022/23 skal ses i lyset heraf. Kommuner omfattet af velfærdsaftalen på folkeskoleområdet har ligeledes ikke skullet leve op til målsætningen om fuld kompetencedækning.

Sidst opdateret: 22. maj 2023