Hop til indhold

Nedenstående tabeller viser udviklingen i antal kommunale og frie grundskoler. De kommunale grundskoler er opgjort på juridiske enheder (tabel 1) og afdelingsniveau (tabel 2). Skoler med afdelingsstruktur er skoler med geografisk adskilte matrikler. Ved en afdeling forstås dermed et »lokalt undervisningssted«, det vil sige en enhed, hvori der dagligt foregår undervisning, og som er beliggende med en klar geografisk afstand til andre undervisningssteder. En geografisk samlet skole kan ikke underopdeles i afdelinger.

Opgørelserne er baseret på Institutionsregisteret, som løbende opdateres på foranledning af skoler og kommuners registrering. Ved den årlige opgørelse kan der derfor forekomme ændringer bagudrettet, fx hvis en institutionstype eller nedlæggelsesdato ændres. Der kan også forekomme tilfælde, hvor afdelinger under en hovedinstitution ikke findes i Institutionsregisteret eller er registreret forkert. Det betyder, at data på afdelingsniveau for de berørte skoler enten mangler eller er fejlbehæftet. En undersøgelse fra 2022 viser, at dette omfang ikke var uvæsentligt, og der foregår et løbende arbejde med at udbedre dette. Fra og med efteråret 2022 har Børne- og Undervisningsministeriet derfor gjort en særlig indsats for at registrere afdelinger med geografisk adskilte matrikler korrekt i Institutionsregisteret. Dette har medført, at nyere datatræk nu er mere dækkende end de historiske opgørelser. 

Populationen af afdelinger i disse opgørelser afviger fra populationen i ministeriets øvrigt data tilgængeligt på Uddannelsesstatistik.dk. Afvigelsen skyldes først og fremmest, at der ikke er krav om elevaktivitet for at være registreret som aktiv i Institutionsregisteret. Afdelinger uden elevaktivitet indgår således i indeværende opgørelser. Dernæst kan der være diskretioneret i data på Uddannelsesstatistik.dk, hvis den enkelte skole har færre end fem elever registreret. Desuden vil der være bagudrettede ændringer i Institutionsregisteret, som ikke altid er indfanget i data på Uddannelsesstatistik.dk.

Tabel 1. Antal grundskoler opgjort som skoler uden afdelinger samt hovedskoler

Tabel 1 nedenfor viser antallet af kommunale grundskoler opgjort som juridiske enheder jf. folkeskolelovens forstand. Her er en folkeskole en kommunal institution med egen skoleleder, skolebestyrelse og eget skoledistrikt. En folkeskole kan have en eller flere afdelinger beliggende på andre matrikler, men disse er en del af den kommunale institution og kan ikke betragtes som særskilte folkeskoler i folkeskolelovens forstand.

År Folkeskoler Friskoler og
private grundskoler
Efterskoler Specialskoler
for børn
Dagbehandlingstilbud
og behandlingshjem
2022 1066  547 243 121 167
2021 1.066  547 241 120 171
2020 1063 545 241 120 169
2019 1061 543 241 120 166
2018 1060 551 243 122 172
2017 1060 551 248 122 176
2016 1072 553 247 127 183
2015 1067 551 250 136 201
2014 1057 542 251 139 212
2013 1.057 541 252 153 245
2012 1066 534 257 156 252
2011 1095 519 262 170 261
2010 1168 504 264 178 259
2009 1193 502 264 172 250
2008 1209 505 262 170 242
2007 1240 496 259 168 240

Note 1: Opgjort med nedslag den 1. oktober i det pågældende år. 

Note 2: Den årlige opgørelse kan vise ændringer bagudrettet, fx hvis en institutionstype eller nedlæggelsesdato ændres. Der kan også være afdelinger under en hovedinstitution ikke eksisterer i Institutionsregisteret eller er registreret forkert. En undersøgelse fra 2022 viser, at omfanget af manglende afdelinger ikke var uvæsentligt dengang, og der foregår derfor et løbende arbejde med at udbedre dette.

Kilde: Institutionsregistret

Tabel 2. Antal grundskoler opgjort som skoler uden afdelinger samt afdelinger

Tabel 2 viser antallet af grundskoler opgjort på afdelingsniveau. Grundskoler med afdelingsstruktur er skoler med geografiske adskilte matrikler. Ved en afdeling forstås dermed et »lokalt undervisningssted«. Børne- og Undervisningsministeriet opgør ofte i statistisk øjemed landets grundskoler på afdelingsniveau, hvilket omfatter både særskilte skoler uden afdelinger samt afdelinger. Det skyldes, at de lokale undervisningssteder (afdelinger) typisk udgør det, som borger og elever betragter som en skole.
Det er kun kommunale grundskoler (folkeskoler, specialskoler for børn samt dagbehandlingstilbud og behandlingshjem), der har afdelingsstruktur, hvorfor skelnen mellem skoler uden afdelinger samt afdelinger kun er relevant for disse. 
 
År Folkeskoler Frie og
private grundskoler
 Efterskoler Specialskoler
for børn
Dagbehandlingstilbud
og behandlingshjem
2022 1296 547 243 143 170
2021 1299 547 241 137 174
2020 1303 545 241 139 172
2019 1306 543 241 135 168
2018 1.316 551 243 137 173
2017 1.324 551 248 138 177
2016 1.336 553 247 143 185
2015 1.334 551 250 155 203
2014 1.345 542 251 155 214
2013 1.346 541 252 168 249
2012 1.358 534 257 170 256
2011 1.408 519 262 179 265
2010 1.508 504 264 188 263
2009 1.534 502 264 181 254
2008 1.547 505 262 180 246
2007 1.586 496 259 178 244

Note 1: Opgjort med nedslag den 1. oktober i det pågældende år.
Kilde: Institutionsregistret

Tabel 3: Antal anmeldte og oprettede frie grundskoler

OBS: tabellen opdateres ikke længere

Skolestart august
(frist for anmeldelse)
Antal anmeldte
skoler
Antal skoler, der
reelt påbegyndte
skolevirksomhed
2010
(15.8.2010)
26 7
2011
(15.8.2010)
65 22
2012
(15.8.2011)
39 22
2013
(15.8.2012)
27 15
2014
(15.8.2013)
29 13
2015
(15.8.1014)
52 19
2016
(15.8.2015)
45 8
2017
(15.8.2016)
27 5
2018
(15.8.2017)
26

Note 1: Nye frie grundskoler skal anmelde deres oprettelse senest 15. august i kalenderåret før det år, hvor skolevirksomheden skal indledes. Samtidig skal skoleinitiativet betale 1. rate af depositum. Nogle frie grundskoler anmeldes uden reelt at påbegynde skolevirksomhed.

Note 2: Med virkning fra anmeldelse 15. august 2014 kan skoleinitiativer genanvende tidligere indbetalt depositum, hvis skolen genanmeldes for det følgende skoleår. Af de 52 skoleinitiativer anmeldt 15. august 2014 var otte skoleinitiativer også anmeldt 15. august 2013 uden at påbegynde skolevirksomhed i skoleåret 2014/15. 

Sidst opdateret: 12. december 2023