Hop til indhold

Den socioøkonomiske reference for grundskolekarakterer er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. "Socioøkonomisk" refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer.

Det bemærkes, at Socioøkonomisk reference ikke er beregnet for skoleåret 2019/20. Dette skyldes den væsentlige ændring af datagrundlaget grundet aflysningen folkeskolens prøver som følge af COVID-19.

Tager højde for elevernes baggrundsforhold

Den socioøkonomiske reference beregnes ud fra skolens elevgrundlag. I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel køn, etnisk oprindelse og forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som skolen ikke har direkte indflydelse på.

Ved at sammenligne den socioøkonomiske reference med skolens faktiske karakterer, kan man få et billede af, om skolens elever har klaret afgangsprøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrund.

Beregnet for prøvekarakterer i 9. klasse

De socioøkonomiske referencer er beregnet på afdelingsniveau for folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler med 9. klasse prøvekarakterer for mindst fem elever. Elever i specialklasser indgår ikke i beregningen. Referencen beregnes dels for de enkelte prøver og delprøver og dels for et gennemsnit af karaktererne i de bundne prøvefag.

Beregningerne er nu opdateret for sommerens prøver i 2018/2019. Desuden er der foretaget en samlet beregning for den treårige periode fra 2016/2017 til 2018/2019.

Resultater for skoleåret 2018/2019

For skoleåret 2018/2019 er der beregnet karaktergennemsnit og socioøkonomiske referencer for 1419 afdelinger. For et gennemsnit af de bundne prøvefag har 7 % af institutionerne et karaktergennemsnit, der ligger statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference, mens 8 % af institutionerne har et karaktergennemsnit, der ligger statistisk signifikant over referencen.

Tabel: Andelen af institutioner hvis karaktergennemsnit i bundne prøver ligger statistisk signifikant over, under eller på niveau med deres socioøkonomiske reference, fordelt på skoletyper 2018/2019.
Bundne prøvefag (andel institutioner) Bedre end forventet
(%)
På niveau
(%)
Dårligere end forventet
(%)
Dansk Læsning 5 90 4
Retskrivning 12 78 10
Skriftlig Fremstilling 15 70 15
Mundtlig 5 90 5
Engelsk Mundtlig 4 92 4
Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi Praktisk/mundtlig 10 79 11
Matematik Med hjælpemidler 15 71 14
Uden hjælpemidler 9 93 8
Gennemsnit
8 86 7

Note: De socioøkonomiske referencer beregnes kun på afgangskarakterer fra 9. klasse. Elever på specialskoler, i specialklasser samt privatister indgår ikke. Socioøkonomiske referencer beregnes kun for afdelinger med min 5 elever. På grund af oprunding summer rækkerne ikke nødvendigvis til præcis 100 %. Beregningen bygger på indberettede karakterer fra medio august 2019, og indeholder således ikke resultater fra sygeprøver.
Kilde: Styrelsen for It og Læring

Sidst opdateret: 23. februar 2021