Den socioøkonomiske reference for grundskolekarakterer er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. "Socioøkonomisk" refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer.

Tager højde for elevernes baggrundsforhold

Den socioøkonomiske reference beregnes ud fra skolens elevgrundlag. I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel køn, etnisk oprindelse og forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som skolen ikke har direkte indflydelse på.

Ved at sammenligne den socioøkonomiske reference med skolens faktiske karakterer, kan man få et billede af, om skolens elever har klaret afgangsprøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrund.

Beregnet for prøvekarakterer i 9. klasse

De socioøkonomiske referencer er beregnet på afdelingsniveau for folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler med 9. kl. prøvekarakterer for mindst fem elever. Elever i specialklasser indgår ikke i beregningen. Referencen beregnes dels for de enkelte prøver og delprøver og dels for et gennemsnit af karaktererne i de bundne prøvefag.

Beregningerne er nu opdateret for sommerens prøver i 2017/2018. Desuden er der foretaget en samlet beregning for den tre-årige periode fra 2015/2016 til 2017/2018.

Resultater for skoleåret 2017/2018

For skoleåret 2017/2018 er der beregnet karaktergennemsnit og socioøkonomiske referencer for 1425 institutioner. For et gennemsnit af de bundne prøvefag har 7 % af institutionerne et karaktergennemsnit, der ligger statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference, mens 6 % af institutionerne har et karaktergennemsnit, der ligger statistisk signifikant over referencen.

Tabel: Andelen af institutioner hvis karaktergennemsnit i bundne prøver ligger statistisk signifikant over, under eller på niveau med deres socioøkonomiske reference, fordelt på skoletyper.
Bundne prøvefag Under ref.
(%)
Ingen afvigelse
(%)
Over ref.
(%)
Dansk Læsning 5 90 5
Mundtlig 5 90 6
Retskrivning 12 79 10
Skriftlig 16 69 16
Engelsk Mundtlig 3 93 4
Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi Praktisk/mundtlig 10 78 11
Matematik Med hjælpemidler 13 73 13
Uden hjælpemidler 9 84 7
Gennemsnit
7 87 6

Note: Alle resultater vedrører kun afgangskarakterer fra 9. klasse. Specialklasser og privatister indgår ikke. Socioøkonomiske referencer beregnes kun for skoler med min 5 elever. Pga. oprunding summer rækkerne ikke nødvendigvis til præcis 100 %.
Kilde: Styrelsen for It og Læring

Sidst opdateret: 14. januar 2019