Hop til indhold

Den socioøkonomiske reference for frafald, er et statistisk beregnet udtryk for den andel af elever på landsplan med samme målbare baggrundsforhold, som institutionens elever, der falder fra. Udtrykket ’socioøkonomisk reference’ anvendes til at beskrive, hvilken frafaldsandel man statistisk set ville forvente på institutionen ud fra dens elevsammensætning uden, at der i øvrigt tages højde for institutionernes forskellige rammevilkår.

Tager højde for elevernes baggrundsforhold

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra institutionens elevgrundlag. Eleverne følges fra starten på deres erhvervsuddannelse og frem til en eventuel uddannelsesaftale. I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel elevernes faglige niveau (afgangskaraktererne fra 9. klasse), adgangsvej, køn, herkomst og forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som institutionen ikke har direkte indflydelse på. Modellen indeholder ikke alle faktorer, som påvirker frafald, men som institutionen ikke har nogen indflydelse på som fx det lokale arbejdsmarked.

Resultatet af den socioøkonomisk reference for frafaldet er forskellen mellem en institutions faktiske frafald og det beregnede frafald fra den statistiske model. Inden for hvert hovedområde antages det, at elever med samme baggrundsforhold, har samme betydning for frafald på alle institutioner uanset fx den konkrete uddannelse, geografisk placering mv. Den socioøkonomiske reference kan sige at være en sammenligning med gennemsnittet over alle uddannelser inden for hvert hovedområde. Men da hvert hovedområde dækker over en lang række uddannelser, som kan adskille sig væsentligt både i forhold til frafaldsmønstre og rammevilkår, er uddannelserne ikke nødvendigvis sammenlignelige. Derfor bør resultaterne tolkes med forbehold herfor og bør sammenholdes med andre indikatorer for frafald og frafaldsmålinger.

Beregnet på afdelingsniveau

Den socioøkonomiske reference er beregnet for hver afdeling og uddannelsesgruppe inden for ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”, ”Kontor, handel og forretningsservice”, ”Omsorg, sundhed og pædagogik” og ”Teknologi, byggeri og transport”.

Sidst opdateret: 29. november 2022