For elever med særlige behov for eksempel ordblindhed, psykiske eller fysiske vanskeligheder, udviklingsforstyrrelser og syns- og hørenedsættelse vil der være adgang til specialpædagogisk støtte (SPS) i alle spor. Ordblindeundervisning skal være en integreret mulighed i de unges forløb i alle spor. Unge, der vurderes at kunne være ordblinde, tilbydes en ordblindetest og i tilfælde af ordblindhed angives det i den unges uddannelsesplan. Indsatsen over for ordblinde elever skal være helhedsorienteret og skal især ske gennem et inkluderende læringsmiljø, og i mindre omfang i form af specialundervisning. 

Konkret skal alle ordblinde elever tilbydes et ordblindevenligt undervisningsmiljø, hvor alle undervisere blandt andet har viden om, hvordan eleven kan anvende sine kompenserende hjælpemidler i undervisningen og kan give mulighed for alternative deltagelses- og evalueringsformer, relevant SPS-støtte, herunder instruktion i brug af hjælpemidler samt mulighed for at modtage specialundervisning, der sigter mod at udvikle elevens læse- og skrivefærdigheder (ordblindeundervisning på små hold). 

Skoleydelse

Elever i Forberedende Grunduddannelse (FGU) modtager skoleydelse, mens de er i FGU.

Ydelsen til elever på 18 år og derover er på 2.631 kr. pr. måned til hjemmeboende og på 6.106 kr. pr. måned til udeboende (2017-niveauer) svarende til niveauerne for satserne til uddannelseshjælp til uddannelsesparate.
Ydelsen til elever under 18 år er 1.516 kr. pr. måned (2017-niveau) svarende til niveauet for produktionsskoleydelsen til elever under 18 år.  

For forsørgere bliver der adgang til et forsørgertillæg, svarende til de nominelle niveauer for forsørgertillæg i SU-systemet. 

De unge kan trækkes i ydelse ved manglende fremmøde svarende til produktionsskolernes praksis i dag. Eleverne vil fortsat have mulighed for lovligt fravær eksempelvis i forbindelse med sygdom.

Befordringsrabat

Eleverne i FGU vil kunne få befordringsrabat efter tilsvarende regler, som gælder for elever i de forberedende uddannelser i dag, jf. lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Sidst opdateret: 3. september 2018