Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilsagn om tilskud gives til efteruddannelsesudvalg på AMU-området efter en objektiv fordelingsnøgle. 

Formål

Børne- og Undervisningsministeriet har besluttet at igangsætte en markedsanalyse med henblik på at afdække grundlaget for udarbejdelsen af et centralt prøvesystem. Indtil et eventuelt centralt prøvesystem er blevet udviklet, afsættes der en pulje til hel eller delvis dækning af efteruddannelsesudvalgenes udgifter i forbindelse med implementering, formidling og afvikling af prøver i perioden 2019-2021.

Midlerne kan anvendes til efteruddannelsesudvalgenes arbejde med afviklingsformer for prøverne, forudsat at det ikke medfører større investeringer i nye prøvesystemer eller i omfattende videreudvikling af eksisterende systemer. 

Midler til fordeling

Der er i alt 5 millioner kroner til fordeling i puljen. 

Hvem kan deltage?

Tilsagn om tilskud angives til efteruddannelsesudvalg på AMU-området efter objektive kriterier.  

Sidst opdateret: 21. juli 2023