Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilsagn om tilskud gives til efteruddannelsesudvalg på AMU-området efter en objektiv fordelingsnøgle

Formål

Til udvikling af prøver i AMU i perioden 2018-2021 blev der i årene 2018-2021 afsat i alt 46,3 millioner kroner (2018-niveau) fordelt med 21,6 millioner kroner i 2018, 13,0 millioner kroner i 2019, 8,7 millioner kroner i 2020 og 3,0 millioner kroner i 2021. Midlerne i 2018-2021 er udmøntet via årlige tildelingsrunder.

I den 1-årige forlængelse af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse er der afsat 3,1 millioner kroner til udvikling og understøttelse af afvikling og formidling af prøver i AMU i 2022.

Puljen skal finansiere efteruddannelsesudvalgenes fortsatte arbejde med udvikling af prøver omfattet af trepartsaftalen, herunder også udvikling af prøver til delmål samt udgifter til implementering, formidling og afvikling af prøver.

Puljen skal desuden finansiere udvalgenes arbejde med revision af eksisterende prøver samt eventuelle følgeaktiviteter i forbindelse med prøver, som eksempelvis arbejde med at evaluere og kvalitetssikre prøver.

Derudover kan midlerne fra puljen anvendes til efteruddannelsesudvalgenes arbejde med afviklingsformer for prøverne, forudsat det ikke medfører større investeringer i nye prøvesystemer eller i omfattende videreudvikling af eksisterende systemer. Det er udbyderne, der afgør, om og i givet fald hvordan, afholdelsen af prøver skal systemunderstøttes. Et specifikt prøvesystem må derfor ikke gøres obligatorisk at anvende.

Midler til fordeling

Der er i alt 3,1 millioner kroner til fordeling i puljen. 

 

Sidst opdateret: 21. juli 2023