Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilsagn om tilskud gives til efteruddannelsesudvalg på AMU-området efter en objektiv fordelingsnøgle.

Formål

Til udvikling af prøver i AMU i perioden 2018-2021 er der i årene 2018-2021 afsat i alt 46,3 mio. kroner (2018-niveau) fordelt med:

  • 21,6 mio. kroner i 2018
  • 13,0 mio. kroner i 2019
  • 8,7 mio. kroner i 2020
  • 3,0 mio. kroner i 2021.

Midlerne udmøntes årligt forudsat, at de opretholdes på de kommende års finanslove. Nærværende udmelding vedrører midlerne, som er afsat i 2020. 

Puljen skal finansiere efteruddannelsesudvalgenes arbejde med udvikling af prøver omfattet af trepartsaftalen, herunder også udvikling af prøver til delmål samt følgeaktiviteter i forbindelse med dette. Derudover skal midlerne finansiere udvalgenes arbejde med at informere institutionerne om de udviklede prøver, herunder beskrivelser af prøvernes indhold, så prøverne kan gennemføres korrekt, og beskrivelser af tiltag, som sandsynliggør, at institutionerne kan holde prøverne ukendt for deltagerne indtil selve prøveafholdelsen.

Midler til fordeling

I 2020 er der afsat 8,9 mio. kroner(2020-niveau) til efteruddannelsesudvalgenes arbejde med udvikling af prøver.

Hvem kan deltage?

Tilsagn om tilskud gives til efteruddannelsesudvalg på AMU-området efter objektive kriterier. 

Sidst opdateret: 4. marts 2020