Hop til indhold

Forsøget er afsluttet

Forsøget er afsluttet og ordningen permanentgjort. Der henvises til AMU-bekendtgørelsens § 17 stk. 8.
De spørgsmål og svar, der er gengivet nedenfor, gælder kun forsøgsordningen. Spørgsmål om ordningen kan rettes til denne sides kontaktperson.

I ”Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser” er et af tiltagene for at skabe et mere fleksibelt AMU, at gennemføre et forsøg, hvor virksomheder får mulighed for at få afkortet kursusvarigheden i forhold til det normale for en gruppe af deres medarbejdere, populært kaldet kollektiv afkortning.

Forsøget løber fra 1. juli 2017 til 31. december 2018. Kurser, hvor der afkortes for en gruppe/ hele hold, skal derfor også være afsluttede senest 31. december 2018.

For at opnå en afkortet kursusvarighed, skal en virksomhed, der henvender sig med et uddannelsesbehov til en godkendt AMU-udbyder sandsynliggøre, at en gruppe af medarbejdere i forvejen har nogle af de kompetencer, der kan fås på det kursus, virksomheden ønsker.

Beslutter AMU-udbyderen på den baggrund at afkorte kursusvarigheden for gruppen, tilrettelægges undervisningen sådan, at gruppen undervises i de dele af kurset, de mangler, for at nå alle kursets mål.

For deltagerne på et afkortet kursus er det desuden en betingelse, at de gennemfører en afsluttende test, der er med til at belyse, om de har nået alle kursets mål.

Nedenfor er der information om muligheden for tilskud til efteruddannelsesudvalgenes udarbejdelse af test, samt information i form af spørgsmål og svar, målrettet efteruddannelsesudvalg og godkendte AMU-udbydere om tilrettelæggelse og gennemførelse af forsøget med kollektiv afkortning.

Om forsøgspuljen til kollektiv afkortning - OBS: Ansøgningsfristen udløb 18/11-2016

Puljen skal understøtte muligheden for at afklare, om en kursistgruppe og eventuelt et helt hold har nået de indholdsmæssige mål på en arbejdsmarkedsuddannelse på kortere tid end normeret. Dette kan ske gennem sluttest. Puljen skal dermed understøtte, at efteruddannelsesudvalgene udvikler testmateriale til arbejdsmarkedsuddannelser.

Alene de arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der udvikles testmateriale i puljen, vil indgå i forsøg med kollektiv afkortning.

De arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der skal udvikles testmateriale og eventuelt læreruddannelse, er målrettet kortuddannede i Danmark, det vil sige voksne med uddannelse til og med erhvervsuddannelse, kaldet AMU-målgruppen.

Initiativet om kollektiv afkortning er desuden relevant for skoler og virksomheder, som ved hjælp af sluttest vil kunne opnå hurtigere afklaring af en kursistgruppes kompetencer og kursusudbytte. Herved vil kursisterne blive opkvalificeret og opnå anerkendelse af kompetencer på kortere tid.

Fase 1: Første tilkendegivelse af disposition af midler – frist: 18. november 2016 kl. 12.00

  • Efteruddannelsesudvalgene opstiller forslag til disposition af midler til udvikling af testmateriale og eventuel læreruddannelse til arbejdsmarkedsuddannelser, jf. fordelingslisten i udmeldingsbrevet.

Fase 2: Eventuel omfordeling af ikke-disponerede midler, 18. november 2016 – 31. december 2016

  • Såfremt der er efteruddannelsesudvalg, som ikke byder ind på alle de midler, de har mulighed for at få tildelt, vil styrelsen fordele disse midler ud til de efteruddannelsesudvalg, som tilkendegiver at ville bruge hele deres ramme
  • Efteruddannelsesudvalg, som tilbydes omfordelte midler, indsender revideret ansøgning samt budget
  • Endeligt tilsagn om tilskud i puljen

Fase 3: Udvikling af testmateriale til arbejdsmarkedsuddannelser samt eventuel udvikling af læreruddannelse, 1. januar 2017 – 1. april 2017

  • Udvikling af testmateriale til konkrete arbejdsmarkedsuddannelser og eventuel læreruddannelse.
  • Ved afslutning indsendes endelig liste over de arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet testmateriale. Det er alene disse arbejdsmarkedsuddannelser, som vil indgå i forsøget med kollektiv afkortning.

Fase 4: Forsøg med kollektiv afkortning, 1. april 2017 – 31. december 2017

  • Skoler med udbudsgodkendelse kan foretage kollektiv afkortning på kurserne i forsøget.
  • Ved afslutning indsendes samlet afrapportering, herunder revisorpåtegnet regnskab. Den samlede afrapportering skal inddrage skolernes konkrete erfaringer med kollektiv afkortning. Skolerne, som deltager i forsøget med kollektiv afkortning, forpligtes derfor til at bidrage til den afsluttende videnopsamling og afrapportering.

Der kan søges midler til at dække udgifter i forbindelse med udvikling af testmateriale til navngivne arbejdsmarkedsuddannelser.

Der kan desuden i begrænset omfang søges om midler til at dække udgifter i forbindelse med udvikling af læreruddannelse målrettet AMU-lærere, der skal udvikle og gennemføre test. Den vejledende fordeling er, at 20 pct. af puljens midler til hvert efteruddannelsesudvalg kan benyttes til at udvikle læreruddannelse. Formålet hermed er, at lærerne får kompetencer til at udføre og selv udvikle relevant testmateriale til arbejdsmarkedsuddannelser.

Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes til puljefou@uvm.dk. Ansøgningsskemaet skal medfølges af et budget. Af budgettet skal fremgå de arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der udvikles testmateriale. Udvikling af materiale til læreruddannelse skal ligeledes fremgå af budget. Læs desuden Vejledning til budget- og regnskabsskema.

Den udfyldte og underskrevne ansøgning indsendes sammen med budget og eventuelle andre bilag på mail til puljefou@uvm.dk. Af emnefeltet skal fremgå ”Pulje til forsøg med kollektiv afkortning” + udvalgsnavn.

Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger.

Der afsættes i alt 5 millioner kroner til puljen i 2017. Hvert efteruddannelsesudvalg kan modtage en på forhånd fastsat del af puljens midler til udvikling af testmateriale og eventuel læreruddannelse. Fordelingen fremgår af udmeldingsbrevet.

Midlerne i puljen vil blive udbetalt i tre rater:
Januar 2017: 25 procent - ved projektstart.
April 2017: 50 procent - efter udvikling af testmateriale, det vil sige start på selve afkortningsforsøget.
Primo 2018: 25 procent - efter gennemgang af afrapportering og regnskab.

Ansøgningsfrist

Fredag den 18. november 2016 kl. 12.00.

Fredag den 18. november 2016 kl. 12.00.

Spørgsmål om selve ansøgningen skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Spørgsmål og svar målrettet godkendte AMU-udbydere

Opdateret 13/06 2017 kl. 10:28

De arbejdsmarkedsuddannelser, der er godkendt til kollektiv afkortning, er opført på en liste i bilag 1 til den reviderede AMU-bekendtgørelse, der træder i kraft 1. juli 2017.

Opdateret 13/06 2017 kl. 10:28

Ved udbud af kurser, der er godkendt til kollektiv afkortning, skal AMU-udbyderen oplyse det i markedsføringen.

Opdateret 13/06 2017 kl. 10:28

Der skal gennemføres test på hver enkelt arbejdsmarkedsuddannelse for sig. Det mest hensigtsmæssige er, at en afsluttende test sker, når undervisningen afsluttes for hver arbejdsmarkedsuddannelse, uanset hvordan forløbet er tilrettelagt.

Opdateret 13/06 2017 kl. 10:28

Den afsluttende test vil normalt vare en halv time til tre kvarter, afhængigt af antal spørgsmål. Udover teknisk afvikling af testen, skal AMU-udbyderen være opmærksom på, at der skal være tid til at støtte deltagere med f.eks. læsevanskeligheder. Desuden skal der være tid til evaluering med Viskvalitet.dk. Tid til test mv. skal indgå i vurdering af den afkortning, AMU-udbyderen kan tilbyde deltagernes arbejdsplads.

Opdateret 13/06 2017 kl. 10:28

Opdateret 13/06 2017 kl. 10:28

Nej. Betingelsen for at AMU-udbyderen kan tilbyde og gennemføre kollektiv afkortning, samt udstede bevis, er, at alle deltagere i den gruppe/ det hold, der kollektivt afkortes, til gengæld tager en sluttest.

Opdateret 13/06 2017 kl. 10:28

Ja, det kan godt ske i enkelte tilfælde. Det er læreren og AMU-udbyderen, der foretager bedømmelsen, og den kan være, at deltageren har nået målene, selv om ikke alle spørgsmål i en sluttest er rigtigt besvaret, hvis deltageren på anden måde har vist, at han eller hun kan det, der kræves på kurset.

Opdateret 13/06 2017 kl. 10:28

Nej. Testene til arbejdsmarkedsuddannelserne, som indgår i forsøget, er udviklet som sluttest. Inden for rammerne af forsøget skal de således først bruges efter afslutning af det afkortede kursus, og må ikke anvendes til andre formål.

Opdateret 13/06 2017 kl. 10:28

Ja. Betingelsen for at få afkortningen er, at deltagerne til gengæld gennemfører den sluttest, efteruddannelsesudvalget har udarbejdet til kurset. Testresultatet indgår i bedømmelsen af om den enkelte deltager kan få bevis.

Opdateret 13/06 2017 kl. 10:28

Den afsluttende test skal benyttes til deltagerne i den gruppe, der har fået afkortning, og AMU-udbyderen kan vælge at benytte den til de øvrige deltagere på samme hold.

Opdateret 13/06 2017 kl. 10:28

Nej. Der skal tages stilling til afkortningen på hver enkelt arbejdsmarkedsuddannelse.

Spørgsmål og svar målrettet efteruddannelsesudvalg

Opdateret 28/06 2017 kl. 14:11

Det anbefales, at der stilles maksimalt 10 spørgsmål i den afsluttende test til kurser der varer 1-2 dage. Der kan stilles flere spørgsmål ved længere varighed.

Efteruddannelsesudvalget skal konkret vurdere behovet for mængden af spørgsmål i forhold til arbejdsmarkedsuddannelsens målformulering: Kompleksitet, praktisk indhold mv., samt i forhold til arbejdsmarkedsuddannelsens normerede varighed og det forhold, at varigheden vil blive afkortet i dette forsøg.

Der bør maksimalt være omkring 25 spørgsmål i en afsluttende test af hensyn til tidsforbruget.

Opdateret 28/06 2017 kl. 14:11

Det er skolen og læreren, der bestemmer, hvordan bedømmelsen skal foregå. Udvalget kan eventuelt bidrage til at kvalificere bedømmelsen ved at udsende informationsmateriale og vejledning om den afsluttende test og der pege på hvilke kompetencer, der er mest kritiske for bedømmelsen, og/ eller pege på de spørgsmål, som udvalget vurderer er vigtigst at besvare rigtigt.

Opdateret 28/06 2017 kl. 14:11

Nej, for det er læreren på kurset, der uanset hvor mange spørgsmål, en deltager svarer rigtigt på, bedømmer, om der kan udstedes bevis.
For at bidrage til lærerens arbejde med at tolke testresultaterne, kan det efteruddannelsesudvalg, der udarbejder den enkelte test, dog eventuelt supplere deres test med vejledning eller anden information om, hvilke spørgsmål, udvalget vurderer, er de mest kritiske ift. bedømmelsen, og/eller vejledning om, hvor mange spørgsmål, udvalget vurderer at en kursist mindst skal svare korrekt på for at opnå bevis.

Sidst opdateret: 28. april 2020