Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Anmodningsfristen for puljemidler udløb den 15. januar 2016, og puljen kan derfor ikke længere søges.

En god overgang fra dagtilbud til skole har stor betydning børns trivsel og udvikling. Det gælder ikke mindst for udsatte børn, der går i dagtilbud i udsatte boligområder. Undervisningsministeriet har derfor åbnet for ansøgninger til pulje om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud.

Hvem kan søge?

Kommuner, som har daginstitutioner beliggende i særligt udsatte boligområder (liste fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste pr. 1. december 2014 (pdf)), kan søge om deltagelse i projektet med tilskud fra puljen. Der kan søges som enkeltstående kommune eller på baggrund af tværkommunalt samarbejde, således at en ansøgning omfatter så mange som muligt og mindst 3 dagtilbud.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at rekruttere kommuner, der ønsker at indgå i projektet: Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud. Projektets formål er at sikre en god overgang fra dagtilbud til skole gennem en tidlig skoleforberedende indsats i dagtilbud i udsatte boligområder. 

Målet er, at flere børn forbliver inkluderet i de almene udviklings- og læringsfællesskaber. Derved opnår børnene bedre forudsætninger for en langsigtet positiv udvikling. 

Den specifikke indsats udvikles og evalueres af en ekstern leverandør med udgangspunkt i forskning og eksisterende erfaringer. 

Indsatsen forankres i dagtilbuddet, der gennem et styrket forældresamarbejde ruster pædagoger såvel som forældre til at understøtte deres barns kognitive og sociale udvikling og derved barnets overgang fra dagtilbud til skole. De organisatoriske forhold vedrørende den kommunale forvaltnings rammesætning af indsatsen og samarbejdet med de skoler og fritidstilbud, som modtager børnene ved skolestart, inkluderes i indsatsen. Desuden evalueres effekterne af den udviklede indsats, herunder ressourceforbrug og forhold vedrørende implementering.

Målgruppe

På Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste pr. 1. december 2014 er der 31 boligområder i Danmark, der opfylder kriterierne i regeringens definition af særligt udsatte boligområder. Indsatsen målrettes børn i daginstitutioner i udsatte boligområder. Det er hensigten, at interventionen gives til alle børn i målgruppealderen i de deltagende daginstitutioner, så segregering undgås. 

Projektets målgruppe er således:

  • Udsatte børn i alderen 4-6 år, der går i dagtilbud i udsatte boligområder. 
  • Personale og ledere i daginstitutioner og skoler i de udvalgte områder.
  • Forældre til børn i dagtilbud i udsatte boligområder.

Hvad kan der søges støtte til?

Puljens midler skal dække 4-6 kommuner eller tværkommunale samarbejders deltagelse i projektet. Kommuner, som modtager støtte til at deltage i projektet: Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud, vil i projektperioden få uddannelse, faglig vejledning, processtøtte samt materialer stillet til rådighed.

Hvordan søger jeg?

Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes. Skemaet hedder ”245 Ansøgning om Forsøgs- og Udviklingsmidler”.

Har I tidligere søgt, kan I anvende den samme kode og password som ved sidste ansøgningsrunde. 

Nye ansøgere får en kode og et password ved at skrive en e-mail til Puljesekretariatet (puljefou@uvm.dk).

Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes denne og underskrives. 

Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen, budget, projektplan og andre bilag mailes til puljefou@uvm.dk. Af emnefeltet skal DAG + blanketnummer fremgå. 

Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen – eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger.

Midler til fordeling

Puljen har 2.6 millioner kroner til fordeling.

Ansøgningsfrist

Frist for ansøgning er fredag den 15. januar 2016 klokken 12.

Ansøgninger indkommet efter tidsfristen vil ikke blive behandlet.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Sidst opdateret: 4. marts 2020