Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 16. november 2017, og puljen kan derfor ikke længere søges.

 

Hvem kan søge?

Private og offentlige organisationer, fx børneorganisationer, kommuner, dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan ansøge om midler fra puljen. Kommunale dagtilbud og folkeskoler skal søge igennem  kommunen.

Formål

Puljen giver mulighed for at udvikle og afprøve lokale og praksisnære indsatser, som efterfølgende kan indgå i e-learingbaseret kompetenceudviklingsforløb om forebyggelse og håndtering af mobning målrettet ledelse og fagpersonale i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. Udmøntningen af puljen skal medvirke til:

  • at afprøve lokale og praksisnære indsatser, der tager udgangspunkt i et fællesskabsorienteret mobbesyn, samt at den eksisterende viden om et fællesskabsorienteret mobbesyn udbredes
  • at der udvikles praksisnær viden og erfaring omkring, hvordan man kan arbejde med at forebygge og håndtere mobning med udgangspunkt i fællesskabende didaktik, hvor det faglige, sociale og didaktiske tænkes sammen
  • at børn og unge inddrages i udviklingen og/eller afprøvningen af de lokale indsatser i forhold til at forebygge og håndtere mobning.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges midler til at dække udgifter til at indhente eksisterende eller ny viden, som kan udvikle og styrke arbejdet med at forebygge og håndtere mobning i en lokal indsats. Dertil kan puljen også dække udgifter til delvis frikøb af fagpersonale, som kan være medvirkende til at understøtte at eksisterende eller ny viden bringes i spil i den pædagogiske praksis. Puljen kan ligeledes dække de materialer, der udvikles gennem projektet fx video, vejledningsmateriale mm.

Hvordan søger jeg?

Læs ”Vejledning om pulje til forebyggelse og håndtering af mobning” for at få oplysning om krav og betingelser til ansøgningen, vilkår for ansøgning og tilskud, vurderingskriterier for ansøgningen samt retningslinjer for budget og projektbeskrivelse. Vejledningen findes under "Læs mere", hvor I også finder de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Puljen udgør 1 mio. kr.

Der ydes ikke tilskud på under 100.000 kr.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgning er torsdag d.16. november 2017, kl. 12.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Spørgsmål om hvilke projekter puljen kan finansiere (formål, hvem er ansøgningsberettiget mv.) kan stilles til Karen Elvira Paludan, tlf. 33 92 52 74, e-mail karen.elvira.paludan@stukuvm.dk eller Mette Madelaire, tlf. 33 92 51 24, e-mail mette.madelaire@stukuvm.dk.  

Sidst opdateret: 23. februar 2021