; Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 7. december 2016, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Ansøgningsfristen er den 7. december 2016, kl. 12.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har åbnet for ansøgninger til pulje om talenter og højtbegavede elever

Hvem kan søge?

Folkeskoler via kommuner, frie grundskoler, frie fagskoler, efterskoler og deres foreninger, udbydere af ungdomsuddannelser, organisationer med særlig kendskab til udvikling af talenter i uddannelsesmæssig sammenhæng, professionshøjskoler og universiteter samt selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning. 

Flere kommuner og statslige uddannelsesinstitutioner kan samarbejde om projektet, ligesom det er muligt at indgå samarbejder mellem skoleformer, tværs af grundskole og ungdomsuddannelser, med foreninger m.v.

Formål

Formålet er at understøtte, at der udvikler nye tiltag og indsatser rettet mod talenter og højtbegavede elever.

Konkret skal puljen understøtte udvikling af sammenhængende indsatser i kommuner og folkeskoler samt ungdomsuddannelser, så der arbejdes målrettet på at styrke udviklingen af alle talentfulde og højtbegavede elever inden for alle områder gennem de rette udviklingsbetingelser tilpasset de enkelte børn og unges særlige behov. I forhold til gruppen af højtbegavede elever skal puljen endvidere understøtter, at der udvikles målrettede indsatser i forhold til de højtbegavede elever, der underpræsenterer og mistrives.

Som led i indsatsen ønskes udviklet nye tiltag, der eksempelvis kan omfatte

 • Udvikling af strategi, der skaber fælles rammer og retning for arbejdet samt udvikling af organiseringer, der understøtter mere systematik i indsatsen.
 • Udvikling af det undervisende personales kompetencer, herunder faglige ressourcepersoner med henblik på at blive bedre til at spotte eksempelvis højtbegavede elever, differentiere undervisning og gennemføre talentaktiviteter.
 • Udvikling og afholdelse af Talentcamps, intensive læringsforløb, masterclasses og andre talentaktiviteter, der foregår i sammenhæng med men uden for den almindelige undervisning eller som valgfag
 • Udvikling af materialer eller andre tiltag, der understøtter undervisningsdifferentiering i forhold til målgruppen.
 • Forældresamarbejde om indsatser for talenter og højtbegavede elever
 • Samarbejde mellem folkeskoler og fx ungdomsuddannelsesinstitutioner, videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.fl. om talentforløb.
 • Samarbejde med forskningsmiljøer, uddannelsesinstitutioner eller andre der har særligt ekspertise på området, der kan bidrage til at der arbejdes mere målrettet vidensbaseret og struktureret om undervisningen af talenter og højtbegavede elever. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til projekter, der i perioden 2016 til afslutning på skoleåret 2018/19 udvikler nye tiltag og indsatser målrettet talenter og højtbegavede elever, og som falder inden for puljens formål.

Der ydes ikke støttebeløb på under 200.000 kr.

Inden for formålet kan der eksempelvis søges støtte til:

 • kompetenceudvikling
 • frikøb af medarbejdere til udviklingsaktiviteter (udgangspunkt i timelønssatser)
 • udvikling af materialer og formidlingsaktiviteter
 • indkøb af undervisningsmaterialer til brug for udviklingsprojektet
 • indkøb af konsulentydelser.

Der kan ikke søges støtte til:

 • studieture
 • bygninger og udstyr.

Hvordan søger jeg?

Ansøgninger fremsendes via det elektroniske ansøgningsskema, som findes i tilknytning til puljeudmeldingen på uvm.dk. Efter log-in skal skemaet ”Pulje talent og højtbegavede” benyttes. Herudover skal ansøgeren udfylder et budget ved brug af budgetskema og en uddybende projektbeskrivelse ved brug af skabelonen ”projektbeskrivelse om talent og højtbegavede”. Der godkendes ikke andre formater for projektbeskrivelser. Skabeloner for budget og projektbeskrivelse findes ligeledes i tilknytning til puljeudmeldingen.

Har I tidligere søgt om puljemidler, kan I anvende det samme brugernavn og password. Nye ansøgere kan rekvirere brugernavn og password via e-mail til puljefou@uvm.dk.

Procedure ved indsendelse af ansøgning:

 • Ansøgningen sker ved det elektroniske ansøgningsskema. Projektbeskrivelsen og budget vedhæftet som bilag i det elektroniske ansøgningsskema.
 • Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes denne og underskrives.
 • Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen, projektbeskrivelse, budget og andre bilag mailes til puljefou@uvm.dk inden ansøgningsfristens udløb. Af emnefeltet skal ”talent og højtbegavede” + blanketnummer fremgå.

Tre betingelser som skal være opfyldt:

 1. Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen – eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger.
 2. Ansøgningsskemaet skal være vedlagt et budget og en projektbeskrivelse ved brug af skabelonen ”talent og højtbegavede”.
 3. Ansøgningsfristen den 7. december 2016 kl. 12 skal overholdes. Ansøgninger indkommet efter tidsfristen vil ikke blive behandlet.

Midler til fordeling

Puljen har 8 millioner kroner til fordeling.

Sidst opdateret: 10. januar 2020